Starka institutioner innovationsmiljöer men bristande infrastruktur i norra Sverige enligt EU:s regionala konkurrenskraftsindex

EU-kommissionen har lanserat den nya upplagan av EU:s regionala konkurrenskraftsindex (EUCI) som mäter hur väl EU:s olika regioner presterar i förhållande till varandra. EUCI visar att Norra Sverige har starka institutioner och en imponerande innovationsmiljö, vilket ökar regionens attraktionskraft för investeringar och främjar dess tillväxt. Mellersta Norrland utmärker sig för teknologisk beredskap, medan Övre Norrland har en välutvecklad forsknings- och utvecklingsmiljö och en högteknologisk nivå. Men regionernas största svaghet är infrastrukturen, särskilt tillgången till motorvägar, tåg och flygtrafik.

EU:s regionala konkurrenskraftsindex (EU Regional Competitiveness Index, EUCI) är ett verktyg som används för att mäta konkurrenskraften i EU:s regioner och hur de presterar i förhållande till varandra. Indexet mäter konkurrenskraften i regionerna genom att ta hänsyn till en mängd olika faktorer, inklusive innovation, företagsklimat, hållbarhet, utbildning och tillgänglighet till infrastruktur. Syftet med EUCI är att hjälpa regionerna att identifiera sina styrkor och svagheter och därmed göra det möjligt för regionala företrädare att utveckla strategier för att förbättra sin konkurrenskraft. Sverige är ett av de EU-länder som har högst konkurrenskraft.

Norra Sverige: stark teknologi och innovation men bristande infrastruktur

Norra Sverige som i indexet är uppdelat efter NUTS 2-regioner - Övre Norrland och Mellersta Norrland. Övre Norrland består av Norrbotten och Västerbotten medan Mellersta Norrland omfattar Västernorrland och Jämtland-Härjedalen. Av de 234 regionerna i EU hamnar Övre Norrland på plats 79 och Mellersta Norrland på plats 93 i rankingen.

Båda regionerna visar på starka institutioner i rankningen, vilket tyder på en pålitlig och stark institutionell miljö som kan locka till sig investeringar och främja tillväxt. När det gäller innovation, utmärker sig Mellersta Norrland inom teknologisk beredskap, vilket betyder att regionen har en förmåga att dra nytta av nya teknologier. Övre Norrland utmärker sig genom en välutvecklad forsknings- och utvecklingsmiljö, högteknologisk nivå och en välutvecklad innovationsinfrastruktur.

Regionernas främsta svagheter, enligt EUCI, ligger i infrastrukturen, speciellt tillgängligheten till motorvägar, tåg och flygtrafik. Dessa brister kan minska regionernas tillgänglighet och därmed sänka deras konkurrenskraft gentemot andra regioner med bättre infrastruktur. En annan utmaning som regionerna står inför är marklandsstorlek, vilket är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i en region. Indikatorn för marklandsstorlek tar hänsyn till faktorer som BNP, befolkningsstorlek, produktionsvärde och arbetskraftens storlek. EUCI använder marknadsstorlek för att mäta en regions ekonomiska potential och möjligheter till tillväxt samt för att bedöma en regions förmåga att attrahera företag och investeringar.  Därmed kan Norra Sveriges geografi med glest befolkade områden och långa avstånd mellan städerna skapa utmaningar för regionens tillgänglighet och marknadsstorlek, vilket i sin tur kan påverka dess konkurrenskraft

EUCI publiceras vartannat år och är tillgängligt för allmänheten att ta del av. Det används som ett verktyg för att övervaka regional utveckling och tillväxt inom EU och för att stödja beslutsfattare.

Här hittar du indexet

/Andreas Lindström

12 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information