OECD på studiemission i Mellersta Norrland

Den 25 till 29 september besökte en delegation från Organisationen för Ekonomisk Samverkan och Utveckling (OECD) Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Det var en del av den pågående studie de gör på uppdrag av EU-kommissionen efter en ansökan genom North Sweden European Office, som också samordnar arbetet. Syftet är att bidra till underlag för regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge att genomföra den gröna omställningen med bättre anpassade stöd från EU och nationell nivå. En viktig del av processen är de så kallade study missions som teamet från OECD gör i varje region med studiebesök, möten och dialoger med lokala, regionala och nationella företrädare kring regionernas utmaningar och möjligheter.

Teamet från OECD i dialog i Hammarstrand med företrädare från Jämtland Härjedalen under ett av heldagsseminarierna.

Studiebesök och heldagssittningar

Under veckan i först Jämtland fick teamet från OECD, som bestod av Stefano Barbieri, Senior Policy Advisor, som håller i studien för OECD, Paolo Rosso, Policy Advisor, samt Felix Winkelmeyer, Policy Analyst, chans att besöka Woolpower i Östersund direkt när de på måndagen landat in. De fick också möjlighet att föra dialog med lokala och regionala företrädare i Östersund innan avfärd till Hammarstrand i Ragunda kommun för att under tisdagen medverka i en heldagsövning med olika företrädare från kommuner, regionen, näringsliv, universitetet och andra samhällsaktörer. Utöver allmän överflygning kring respektive regions förutsättningar delades diskussionerna in i olika teman såsom avseende regional konkurrenskraft, demografi och kompetensförsörjning, hållbar miljö och resurseffektivitet samt regional styrning och flernivåstyre.

Onsdagen innebar en resdag från Hammarstrand via en dialog på Rö’grinna gård kring hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling samt också ett kort besök vid Döda Fallet före ett stopp i Sollefteå där teamet från Jämtland Härjedalen med Vera Person Holm och Maria Kumpula som samordnare för studien i regionen lämnade över till det lokala teamet i Västernorrland med Frida Bergman och Johan Loock. I Sollefteå gavs möjlighet till ett möte med kommunen och att få ta del av såväl det återetablerade regementet I21 som skidanläggningen Hallsta för att efter transport till kusten avsluta dagen med en middag med regionala företrädare i Härnösand.

Torsdagen ägnades till en motsvarande heldag kring regionens utmaningar och möjligheter för Västernorrlands del, såsom tidigare i Jämtland Härjedalen, samt på seneftermiddagen studiebesök på Agtiras aquaponi med växthus och laxodling samt Absolicon solpanelssatsning och dialog med Härnösands kommun med flera. En intensiv vecka med aktiviteter från morgon till kväll avslutades på fredagen med ett stopp vid den stora industriparken Torsboda för ny batteriindustri som etableras i Timrå med möjlighet att föra dialog med kommunen där. Det hanns även med ett möte med kommunledningen i Sundsvall och en dragning om satsningen på digital samverkan mellan Sundsvall och Ånge för avresa. Det var ett välmatat och något utmattat OECD-team som under fredagskvällen kunde ta sig åter hem till OECD:s huvudsäte i Paris, Frankrike, respektive sin enhet för lokala utvecklingsstrategier med säte i Trento, Italien.

Besök för teamet från OECD på Agtira aquaponi med gurkodlingar i Härnösand och ett koncept som rullas ut för lokala växthus ibland annat ICA-butiker runtom i landet.

Intensiv resehöst för OECD-teamet

Det är en intensiv höst för OECD-teamet då de gör en resa per varannan vecka med två regioner i taget i de sammantaget 14 regionerna i hela norra Sverige, norra och östra Finland samt Nordnorge i det europeiska Arktis. Detta för att få lite mer kött på benen mot alla den data och statistik de har och underlag som samlats in genom en omfattande och bred enkät till respektive region i inledningen av projektet som startade förra hösten. Det som tydligt framkom för teamet från OECD var hur den data de har med sig stämmer väl överens med den tidigare studien de genomförde 2015-2016 kring förutsättningar för regional utveckling i NSPA-regionerna, men att det de nu mötte från de lokala företrädarna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland var mycket av nya satsningar och förväntningar framåt som inte framkommer i den data från tidigare eller ens de senaste regionala data som går att få tag på från olika statistikmyndigheter. De nya perspektiv som gavs behöver förstås tas upp och bearbetas in i den nya studien.

Även om en veckas genomfärd i två regioner åt gången ger brottstycken av allt som sker och händer med de utmaningar som möjligheter som finns, så ger det värdefull kunskap i dialogen med aktörerna att läggas till övrig omfattande kunskap och data som OECD besitter med sitt motsvarande arbete i regioner och länder runtom i hela världen som ger en unik kunskapsbank om vad som bidrar till hållbar utveckling också i regioner som norra Sverige och NSPA. Utöver de tre OECD-företrädarna som nu medverkade finns det också i Paris, med uppkoppling till andra OECD-kontor runtom i världen, ett stort team av statistiker och policyanalytiker som medverkar i arbetet med studien. Avsikten med den nu pågående processen är utöver analyser och rekommendationer att också kunna visa på mer handfasta verktyg för det lokala utvecklings- och tillväxtarbetet i bättre samspel med policys och stödinsatser från nationell nivå och EU och samspel mellan regionerna i NSPA.

Resultatet kommer att belysas i ett antal dialoger under senvåren 2024 som skall leda fram till den slutgiltiga samlade rapporten att kunna presenteras till hösten nästa år. Under våren går därmed processen in i en slutfas med skrivningar och utkast för att från de ingående regionerna kunna kommentera och bidra med ytterligare underlag för den slutrapport som blir OECD:s bedömningar och rekommendationer samt förslag till handlingsplaner. En rapport som också föreläggs EU-kommissionen som finansierar studien för de svenska och finska regionerna genom Generaldirektoratet för EU:s reformagenda, DG Refom, i Bryssel. Rapporten kommer därmed tidsmässigt in i förberedelserna för nästa EU programperiod med sina olika regionala och andra fonder och investeringsstöd som EU-kommissionen nu arbetar med.

/Mikael Janson     

Kommunföreträdare från Timrå visar upp planerna för den stora Torsboda industripark för batteriföretag som sker i samverkan med Sundsvall och Härnösand med stor betydelse för regionen.
09 Okt 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information