Regionernas Europa möts i Kiruna

I en debattartikel i Europaportalen tar ledare från Europeiska regionkommittén, Sveriges Kommuner och Regioner samt Mats Taaveniku, Kiruna Kommun, ställning för bättre lokalt förankrad och anpassad sammanhållningspolitik, EU:s regionalpolitik, och bättre stöd för glesbefolkade regioner i den gröna omställningen. Artikeln publicerades i anslutning till regionkommitténs byråmöte i Kiruna den 27–28 april, som North Sweden medverkat till och Region Norrbotten och Kiruna Kommuns står som värdar. Mötet kommer avlutas med ett antagande av en Kirunadeklaration där man uppmanar EU-institutionerna att ta hänsyn till de avlägsna områdenas särskilda situation i EU:s budget.

I en debattartikel publicerad i Europaportalen den 26 april har Vasco Cordeiro, ordförande i Europeiska regionkommittén, Mats Taaveniku, kommunalstyrelsens ordförande i Kiruna Kommun, Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, Anders Knape, ordförande för svenska delegationen till Europeiska regionkommittén gått samman för att uppmana ökat stöd för avsides belägna och glesfolkade regionerna i den gröna omställningen och en bättre lokalt förankradoch anpassad sammanhållningspoltik.   

Artikeln publicerades i anslutning till mötet som Europeiska regionkommitténs presidium med 100-talet deltagare organiserar i Kiruna den 27–28 april, i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd med Region Norrbotten och Kiruna kommun som värdar. Mötet förväntas avslutas med ett antagande av en Kirunadeklaration, där regionkommittén uppmanar EU-institutionerna att ta hänsyn till de avlägsna områdenas särskilda situation i EU:s budget och framhåller sammanhållningspolitikens roll när det gäller att säkerställa en hållbar platsbaserad utveckling i alla delar av Europa och dess nyckelroll när det handlar om att övervinna allvarliga strukturella utmaningar genom att frigöra varje regions unika potential. 

Avlägsna och glesbefolkade regioner som föregångare i den gröna omställningen 

I artikel lyfter de lokala och regionala representanterna fram avlägsna och glesbefolkade regioners roll som föregångare i den gröna omställningen med exempel från exempel från Norrbotten och Kiruna och dess unika potentialer. Samtidigt är dessa regioner särskilt sårbara för effekterna av klimatkrisen, inte minst i det Europeiska Arktis där temperaturen stiger upp till tre gånger snabbare än i resten av världen, poängterar författarna. De understryker där betydelsen som EU:s sammanhållningspolitik och dess fonder har haft för att dessa regioner ska kunna överbygga strukturella utmaningar och stödja varje regions unika potential som drivkraft för hållbar utveckling.  

Säkerställ lokal förankring och anpassning i framtidens sammanhållningspolitik 

Även om den nuvarande programperioden just har börjat så är debatten om EU:s nästa långtidsbudget 2028–2035 redan igång. I artikeln understryker de lokala och regionala ledarna att alla regioner i Europa har sina särdrag och särskilda behov, vilket EU-lagstiftningen behöver utgå ifrån. Om EU:s sammanshållsningspoltik ska få ett framgångsrikt genomslag, så måste den förankras lokalt, från avsides belägna regioner till tätbefolkade städer. Där måste kommuner och regioner bli bättre lyssnade till på och ges förutsättningar och resurser från både nationell och europeisk nivå för att kunna fortsätta bidra till omställningen, argumenterar författarna. Kirunadeklarationen som ska undertecknas den 28 april är ett bevis för denna ambition, menar författarna. 

Läs debattartikel på Europaportalen här  

Läs mer om Europeiska regionkommitténs möte i Kiruna här  

 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information