Östersund kommun på besök hos North Sweden i Bryssel

Den 8 maj välkomnade North Sweden delar av Östersunds kommun på besök i Bryssel. Under besöket fick gruppen bland annat träffa CEF-enheten på Generaldirektoratet för transport och rörlighet (DG MOVE), samt besöka NATO:s huvudkontor. Utöver det fick gruppen också ta del av en presentation från North Swedens Lotta Rönström och också Mikael Janson om hur North Sweden European Office arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv i Bryssel med fokus på utformningen av EU:s transportpolitik.

Besöksgruppen från Östersunds kommun landade i Bryssel den 8 maj med syftet att få en större inblick i hur North Sweden arbetar med policyfrågor av hög relevans för norra Sverige. Gruppen bestod av Niklas Daoson, Kommunstyrelsens ordförande (S), Pär Fredriksson, Kommunalråd (M), Anders Wennerberg, Kommundirektör och Lars Åke Wassö, näringslivsutvecklare. Intressefrågor för gruppen var bland annat transport och säkerhetsfrågor, vilket därmed blev fokuset för besöket. Väl på plats påbörjades dagen med ett besök hos EU-kommissionen på CEF-enheten på Generaldirektoratet för transport och rörlighet (DG MOVE) där gruppen fick träffa Sarah Drexler. Gruppen diskuterade de militära mobilitetskorridorerna som håller på att etableras, där de öst-västliga stråken borde spela en betydande roll.

Besök på NATOS högkontor i Bryssel

Efter besöket på DG-MOVE begav sig besöksgruppen tillsammans med personal från North Sweden iväg till NATO. Där fick Östersund träffa en svensk delegation. Gruppen fick en presentation om NATO och deras arbete där det svenska perspektivet inkluderades. Delegationen från NATO ville därefter gärna lyssna in till Östersunds perspektiv och tankar, inte minst nu med Sveriges nya inträde i NATO. Östersund visade på kommunens geografiska och strategiska betydelse för den militära beredskapen i det nya säkerhetspolitiska läget där Östersund utgör en viktig knytpunkt för mobilitet.    

North Swedens arbete med utformningen av det transeuropeiska transportnätet  

Därefter fick gruppen en presentation av Lotta Rönström, senior rådgivare på North Sweden med en introduktion till transportpolitiken. Rönström presenterade hur North Sweden har jobbat med revideringen av förordningen om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) för att få igenom förändringar i linje med norra Sveriges behov. Arbetet handlar bland annat om att få på plats ett transportsystem som knyter samman Europas nordliga delar interregionalt, vid gränsövergångar, inom EU och mot världen i övrigt. Rönström poängterade vikten av en välfungerande transportinfrastruktur i en geografiskt stor men glest befolkad region i centrum för den gröna omställningen och det nya geopolitiska säkerhetsläget. 

Norra Sveriges regioner på Brysselarenan 

Sist på dagens schema stod Mikael Janson, direktör på North Sweden. Janson, tillsammans med Rönström, diskuterade norra Sveriges plats på EU-arenan och diskuterade vidare hur Östersund som kommun kan se till att komma i åtanke. Diskussionen gav även en inblick i vad North Swedens roll är på både den regionala och europeiska arenan.  

Vi på North Sweden tackar för besöket!  

Vid frågor om besök, kontakta julia.bergsten@northsweden.eu   

08 Maj 2024 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information