Seminarium med fokus på EU:s finansieringsmöjligheter för kompetensutveckling och utbildning

Den 29 april anordnade Europeiska investeringsfonden (EIF) tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) ett seminarium under rubriken “Got skills? Level Up” med fokus på kunskap, finansiering till utbildning och kompetensutveckling för att minska kompetensgapet som finns på arbetsmarknaden. Syftet med evenemanget var att presentera den nya rapporten “Skills in European entrepreneurial finance” som innehåller undersökningar gällande arbetsmarknadens kompetensbehov, samt att diskutera och belysa studenters möjligheter att ta del av relevanta utbildningar.

Evenemanget “Got Skills? Level-Up” organiserades av Europeiska investeringsfonden (EIF) i samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB)  och samlade aktörer med intresse att veta mer om finansieringsmöjligheter för kompetensutveckling och utbildning. Fokus låg på hur man kan dra nytta av och bli nyckelspelare i att stödja tillgången till finansiering för utbildning och omskolning genom InvestEU:s finansiella produkter. 

Bristande kunskap bland unga och stort behov av kompetens på arbetsmarknaden 

Första sessionen under dagen inleddes av Silvia Manca, EIF, som berättade om betydelsen av kompetens- och utbildningsfrågorna och gav publiken en inblick om uppdraget för EIF och den verksamhet som bedrivs. Därefter intogs scenen av Antonia Botsari, EIF, Elodie Donjon, EIF och Julie Fionda, EU-kommissionen. Botsari gav en presentation av rapporten “Skills in European entrepreneurial finance”, utförd av EIF och därefter hölls en paneldiskussion där rapportskribenterna svarade på frågor om rapporten och dess genomförande. Rapporten belyser bristen av kompetens och bristen av kunskap bland unga personer. Rapporten visade både för- och nackdelar med tillgång till finansiering av utbildning, samt påvisade även eventuella lösningar på kompetensgapet. 

Rapporten visar att kompetensen inom EU minskar på flera områden, vilket kan leda till problem i framtiden då nya innovationer och teknikutveckling leder till ett stort behov av kvalificerad kompetens inom nya områden. Panelen diskuterade även utmaningar kopplade till rekrytering av individer med rätt kunskaper, att färre personer finns på arbetsmarknaden och att det finns många områden inom EU:s arbetsmarknad som kräver specifika kunskaper för att möjliggöra en grön omställning. 

Sessionen avslutades med ett unisont konstaterande från paneldeltagarna  att utbildning bör vara en möjlighet för alla och att kostnader inte ska stå i vägen.   

Möjligheter till finansiering 

Under nästa punkt i programmet presenterade EIF om vilka finansieringsmöjligheter som erbjuds inom ramen för Invest-EU.Utöver utbildningsfinansiering erbjuder Invest-EU också finansiering till små- och medelstora företag (SMEs). Stöd finns alltså att få inte bara för individer utanför arbetsmarknaden i syfte att finansiera utbildningar utan även för företag vars personal är i behov av kompetensutveckling. EIF framhöll att utbildningsanordnare kan ta en aktiv roll för att möjliggöra studiefinansiering och lyfte även konkreta exempel på finansiering där InvestEU under 2024 signerat avtal om att säkerställa finansieringen av närmare 40 000 nya studenter i Spanien och Tyskland. Elever med sämre socioekonomiska förutsättningar ska genom dessa avtal få bättre tillgång till lån och bidrag för att finansiera sina studier.

Under seminariet lyftes även behovet av att skapa synergier mellan olika finansieringsformer för att på olika sätt kunna minska kompetensgapet inom EU. 

InvestEU 

InvestEU-programmet ger EU möjlighet till långsiktig finansiering genom nyttjandet av privata och offentliga medel som stöttar Europas återhämtining på ett hållbart sätt. Programmet hjälper till med att mobilisera investeringar i linje med EU:s prioriteringar, vilket är grön och digital omställning, innovation och sociala investeringar samt kompetens som diskuterades under eventet.  

Syftet med EIFs involvering i InvestEU är att hjälpa till att uppnå Invest-EU-målen genom att inkludera privat finansiering och stötta Europas småföretag. EIF är en implementeringspartner för InvestEU och nyttjar 11 miljarder euro från InvestEU-fonden för att attrahera ytteligare privata investeringar genom att erbjuda garanti- och aktieriskutdelningsinstrument. Med hjälp av detta förvänar EIF sig att mobilisera 145 miljarder euro i investeringar till förmån till specifikt små och medelstora företag, infrastruktursprojekt och privatpersoner.  

Gällande utbildning och färdigheter förväntas garantierna backa närmare 100 miljoner euro i ny finansiering under de kommande tre åren, där EIF stöds av InvestEU-programmet som mobiliserar investeringar för EU:s politiska prioriteringar, specifikt gröna och digitala omställningen samt sociala investeringar och färdigheter. Programmet syftar till att bidra med totalt mer än 372 miljarder euro i ytteligare investeringar under perioden 2021—2027. 

Ändrat perspektiv – utbildning är en investering för EU 

Från många av seminariedeltagarna var det tydligt att det finns gemensamma utmaningar avseende kunskapsluckor, utbildningsnivå och finansiering av utbildning och det fanns en stor samsyn i att utbildning inte är något som ska ses som en kostnad, utan som en viktig samhällsinvestering för vår framtid.  

/Ellen Nilsson 

Läs hela rapporten här 

Läs EIF:s pressmeddelande om den nya finansieringen här

Läs mer om EIF här  

Läs mer om InvestEU här  

08 Maj 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information