Utvidgning av North Sweden

 

Arbete pågår: North Sweden PLUS!

17/09/2019

Arbetet med det vi kallar North Sweden PLUS, där nuvarande North Sweden European Office för Norrbotten och Västerbotten, och Mid Sweden European Office för Jämtland Härjedalen och Västernorrland, samlas under det gemensamma kontoret North Sweden European Office för hela norra Sverige, är i full gång även om det formellt sker först från 1 januari 2020.

Ett samlat kontor för hela norra Sverige

Efter många års diskussioner och olika tankar om ett gemensamt kontor för de regioner som sedan tjugo år också samlar sig kring EU-frågor och påverkan gentemot EU i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige, är besluten fattade, även om allt inte är på plats ännu med några utestående frågor och beslut att ta. Arbetet har för den skull startat med att sammanfoga nuvarande två kontor till ett kontor redan under hösten.

Mid Sweden och North Sweden finns ännu kvar med varsina arbetsplatser, men redan har personalgruppen börjat integreras som framgår av nyhet på annan plats om att John Kostet gått in på en vakans på Mid Sweden för att arbeta för både Mid Sweden och North Sweden under ledning av North Sweden. Lotta Rönström, tillförordnad chef på Mid Sweden, kommer att under hösten ha fortsatt ledningsansvar för sin verksamhet och avyttringen av lokaler med mera som Mid Sweden står med. Mikael Janson, chef på North Sweden, har ett övergripande ansvar för hela förändringsprocessen i att bygga det nya North Sweden där samtliga medarbetare allt mer kommer att börja arbeta över hela den gemensamma hemmageografin inom sina respektive ansvarsområden.

”Det kan kanske vara lite märkligt att säga att det känns riktigt bra att avveckla den egna verksamheten, i detta fall Mid Sweden, men det handlar ju egentligen om att utveckla och växla upp oss själva genom att stärka det samlade arbetet för alla våra regioner och det känns väldigt bra”, säger Lotta.

”Det finns en del utmaningar innan allt kommer att vara på plats, mitt därtill i en intensiv fas i hela EU-arbetet som sådant, men det är i slutändan en väldigt naturlig utveckling att vi kan samla oss så här i hela norra Sverige och bli en tydlig gemensam aktör på EU-arenan tillsammans med inte minst våra vänner på regionkontoren för North Norway och East & North Finland inom vår samverkan i Northern Sparsely Populated Areas”, säger Mikael.

Successiv integrering med sikte på 2020

Redan nu förs de som följer Mid Swedens nyheter och hemsida över till att kunna börja följa vad som sker via North Swedens plattformar där också nyheter om Mid-regionerna läggs upp utöver gemensam information och som tidigare det som omfattar North-regionerna. Under tiden pågår förberedelser för att samla all information och få med alla delar av den nya större geografin i det nya kontoret i dokumentation och information och arbetet som sådant för att vara i full drift från och med årsskiftet.

”Det handlar inte egentligen om att avveckla eller slå samman eller ta över någon verksamhet, utan om att verkligen skapa ett samlat North Sweden PLUS, byggt på det goda arbete vi var och en och tillsammans gjort tidigare och med än större möjligheter att samtidigt som vi kan spetsa till oss ännu mer genom att dela på resurserna, också faktiskt kan bibehålla och rentav utöka bredden i arbetet för att möta behoven och efterfrågan hos våra aktörer på hemmaplan, just genom att samla kraften”, fortsätter Mikael.

”North Sweden är ett tydligt begrepp i att det gentemot omvärlden tydligt talar om vad det handlar om; norra Sverige, och även om det inte syns nu direkt då arbetet med att uppdatera hemsida, nyhetsbrev och andra plattformar pågår, så kommer både nuvarande Norrbotten och Västerbotten och tillkommande Västernorrland och Jämtland Härjedalen att synas och vara företrädda i alla delar och alla medarbetare jobba för det samlade perspektiv som inte minst varit en av framgångsfaktorerna för Europaforum Norra Sverige”, avslutar Lotta.

Löpande uppdateringar om arbetet kommer att göras och finnas att följa på våra olika informationskanaler via North Sweden European Office.

 

 


Beslut om att gå vidare med ett samlat North Sweden för norra Sverige

09/07/2019 

Huvudmännen för North Sweden European Office (Västerbotten och Norrbotten) och Mid Sweden European Office (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) har sedan en tid diskuterat hur norra Sveriges representation på EU-arenan kan stärkas ytterligare genom ett gemensamt Europakontor för de fyra nordligaste länen. Idag arbetar de båda organisationerna med var sitt kontor i Bryssel i samverkan med respektive sina regioner men också den gemensamma plattformen Europaforum Norra Sverige, där politiken i de fyra regionerna samverkar om EU-relaterade frågor, respektive nätverket Northern Sparsely Populated Areas som på Europeisk nivå samlar 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge i nära samverkan mellan de idag fyra EU-kontoren. 

Processen tog ett steg framåt vid North Swedens ägarråd 20 Juni 2019 då beslut fattades om att gå vidare med att erbjuda aktörerna i Jämtland och Västernorrland att gå in i North Swedenkontoret, förutsatt att de fattar ett likalydande beslut och går in med motsvarande andel som nuvarande ägare. Från Mid Swedens sida har det följts upp med sådana prinicipbeslut vid deras ägarråd den 24 Juni, att tas vidare för slutgiltiga beslut från respektive part under hösten. 

Tidplanen är att ett utökat North Sweden kan vara etablerat från och med 1 januari 2020 och att arbetet för det sätter igång i och med halvårsskiftet 2019 under ledning av North Swedens direktör Mikael Janson, som därmed blir kvar i verksamheten under åtminstone det inledande arbetet med att etablera det utökade kontoret. Förutsatt att alla beslut är på plats och ett tilläggsavtal för de tillkommande aktörerna kan skrivas under inleds en process att etablera det gemensamma kontoret utifrån nuvarande North Swedens verksamhet. Avsikten är att verksamheten kommer att drivas med bibehållen ambitionsnivå och personalstyrka där de båda kontorens resurser samlas i en organisation.

Fortsatt brett ägande från politik, näringsliv och akademi

Processen medför en harmonisering och viss förändring i de båda organisationernas ägarstrukturer. Länsstyrelsen Norrbotten, som idag är med i North Sweden avser att lämna huvudmannaskapet och följer därmed Länsstyrelsen Västerbotten som för sin del lämnade North Sweden när det regionala utvecklingsansvaret gick över till dåvarande Regionförbundet Västerbotten. Handelskammaren Norrbotten kommer att ha en diskussion om sitt fortsatta huvudmannaskap för slutgiltiga ställningstaganden efter sommaren.

För att matcha nuvarande North Swedens breda ägarkonstruktion med, utöver regioner och kommuner, även universitet och näringsliv, har under 2019 Mittuniversitetet gått in i Mid Sweden och Handelskammaren Mitt är på väg in, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen samt Regionen och Kommunförbundet i Västernorrland. Det har från North Swedens ägare varit av vikt att bibehålla det breda partnerskapet för att fortsatt fånga och samverka med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin och näringslivet och därmed varit en förutsättning för en förändring.

Denna sida uppdateras löpande eftersom att mer information blir tillgänglig om processen för utvidgningen.

-Senast uppdaterad 17/09/2019-

För mer information, kontakta:

Mikael Janson, Direktör North Sweden
Mikael.janson@northsweden.eu

Thomas Hartman, Ordförande North Sweden
Thomas.Hartman@regionvasterbotten.se