Utvidgning av North Sweden

Från och med den 1 januari är North Sweden European Office hela norra Sveriges EU-kontor i och med att Jämtland Härjedalen och Västernorrland anslöt sig till de tidigare ägarregionerna Norrbotten och Västerbotten.

Norra Sveriges EU-kontor på plats!

15/01/2019

Från och med den 1 januari är North Sweden European Office hela norra Sveriges EU-kontor i och med att Jämtland Härjedalen och Västernorrland anslöt sig till de tidigare ägarregionerna Norrbotten och Västerbotten. Besluten för detta togs under det gångna året med en i slutändan bred regional samsyn om vikten av att stärka norra Sveriges förmåga i EU. Det är diskussioner som funnits under lång tid, men under 2019 landade i beslut att träda i kraft 2020.  

Gemensamt engagemang för gemensam framgång

Under diskussionerna som föregick besluten fanns det förstås olika tankar från de många engagerade parterna, men mot bakgrund av inte minst att de fyra nordligaste länen haft ett framgångsrikt arbete i EU-frågor genom politisk samverkan i nätverket Europaforum Norra Sverige, som i år fyller 20 år, är det samlade kontoret i EU:s högsäte Bryssel i mångt och mycket en naturlig fortsättning av den samverkan. Ett samarbete som också lett över i att på EU-nivån samlas i nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, med 14 regioner i norra delarna av Sverige, Finland och Norge där nu den svenska delen på Brysselarenan företräds av North Sweden i fortsatt samspel med det finska kontoret East & North Finland och det norska North Norway.

Genom hela processen har det funnits en stark strävan till att vilja bibehålla det breda regionala ägarskapet över även den större geografin och därmed att fortsatt ha med alla de aktörer som bidrar till regional utveckling från politik, akademi och näringsliv i ägarkretsen för North Sweden. Det har varit en av framgångsfaktorerna att kunna ha med alla de perspektiven och kanalerna ut i hemmaregionerna och med in i arbetet gentemot EU.

Den 1 januari trädde därför Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland, Mittuniversitetet samt Handelskammaren Mitt in i North Sweden som huvudmän på lika villkor med de befintliga ägarna Region Västerbotten, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Handelskamrarna respektive Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Samtidigt valde Länsstyrelsen Norrbotten att träda ur sitt huvudmannaskap, liksom tidigare övriga Länsstyrelser när de i olika takt lämnat över det samhälleliga ansvaret för de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna till de nybildade politiska regionerna.

Intensiv höst för att komma på plats med en del ännu kvar

Det har varit en intensiv höst för att förbereda sammanläggningen av de två tidigare kontoren, Mid Sweden för Västernorrland och Jämtland Härjedalen, respektive North Sweden för Västerbotten och Norrbotten, att samlas under det gemensamma North Sweden European Office. Ett bibehållande av namnet North Sweden European Office talar tydligt om vad det handlar om; att i Europa företräda hela norra Sverige.

Det är en process som inte är färdig bara för att det gemensamma kontoret nu är formellt etablerat och rentav redan i december lanserades på Brysselarenan i samband med Europaforum Norra Sveriges Brysselmöte. Det återstår en hel del praktiskt att få på plats och det pågår exempelvis diskussioner om att hitta bättre anpassade lokaler för att husera det samlade kontoret som idag tränger in sig i North Swedens befintliga kontor där verksamheten funnits allt sedan starten 1997.

Den som följer North Sweden har kunnat se hur verksamheten allt mer fångar den samlade större geografin och arbetar med alla parter i de fyra regionerna, men det pågår ett fortsatt arbete ännu en tid för att uppdatera hemsida och nyhetsbrev och andra kanaler att verkligen omfamna den nya helheten i alla dess delar. Likaså ska en inte ny, men väl uppgraderad organisation sättas och även om det mesta kommer att kännas igen, så kan medarbetarna få både breddade områden med samtidigt större möjligheter att fördjupa sig genom att arbetet kan fördelas på fler. Mid Sweden om två medarbetare och North Sweden om fyra blir nu ett samlat kontor och det har också varit en av ambitionerna, att inte i detta läge se det som en möjlig besparing utan en verklig möjlighet att från norra Sverige stärka sitt samlade engagemang. Via hemsidan och nyhetsbrev kommer hur kontoret organiserar sig att uppdateras allteftersom allt faller på plats.

North Sweden PLUS ett engagerat Noŕth Sweden fullt ut på riktigt

I allt detta är vi på North Sweden European Office, NSEO, nu laddade för att inte bara fortsätta utan ytterligare stärka det engagerade och, får vi hävda, framgångsrika arbetet med att sätta norra Sverige på EU:s kartor och intresse att investera i våra regioner och därmed även den vägen kunna upparbeta intresse och nå framgång gentemot svensk nationell nivå.

Vi kan hävda vår roll för satsningar som extra regionalstöd från EU som i sin tur kunnat växlats upp mot forskningssatsningar och nya tillväxtbranscher, anpassade statsstödsregler för exempelvis våra inlandsflygplatser, utbyggnad av järnväg utmed Norrlandskusten men också övriga stråk inklusive hamnar och färjor med mycket mera som annars inte varit möjligt. Inte minst viktigt är det långsiktiga och uthålliga arbetet med att sätta regionen i EU:s fokus för viktiga processer där sådant som den OECD-studie North Sweden initierade för alla regioner i NSPA samt att sätta NSPA i centrum för EU:s arktiska engagemang är delar av det som i sin tur stärkt ett i EU breddat fokus på såväl investeringar i smarta städer i även glesbefolkade regioner, som att överhuvudtaget se vikten av sambandet stad-land och anpassade satsningar på utveckling av också landsbygd och inte minst mer glesbefolkade områden, som tidigare överhuvudtaget inte fanns på agendan.

Det är ett arbete som sker i samspel med alla våra parter och aktörer på hemmaplan, att nu kunna bygga vidare på och stärka. Det är bara genom samverkan, partnerskap och tydliga gemensamma målsättningar i samspel med andra, som det går att nå framgång i EU, likaväl som på hemmaplan nationellt kan tilläggas. Vi ser fram emot att med alla våra parter och partners få fortsätta utveckla NSEO som en nära, tydlig och relevant partner hemåt och gentemot EU. Nu är vi inte längre North Sweden PLUS som vi kallade processen för det gemensamma kontoret, nu är vi rätt och slätt North Sweden European Office för hela norra Sverige. Ambitionen är att vara länken som för vår hemmaplan gör skillnad för möjligheter till hållbar utveckling i samspel med, stöd från och inte minst även att kunna bidra till EU.

/Mikael Janson
Direktör North Sweden European Office 

Arbetet med att etablera ett samlat North Sweden påbörjades direkt besluten om det var fattade före sommaren 2019. Ett engagerat team fångat av direktören med Julia Hanson, Isak Sidestam (praktikant), Mona Mansour och Niklas Johansson från North Sweden samt Johannes Stenberg (praktikant), Oskar Helsing (praktikant) och Lotta Rönström från Mid Sweden plus Linnea Andersson (praktikant North Sweden), samlade för det första uppstartsmötet sommaren 2019. Under hösten anslöt John Kostet för att fylla upp en vakans för att förstärka North och Mid Sweden teamet, att med därmed full personalstyrka få det samlade kontoret på plats samtidigt som det ordinarie dagliga arbetet med EU:s budgetförhandlingar, studiebesök hemifrån, anordnande av aktiviteter som Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte i Bryssel och mycket annat kunnat fortsätta med bibehållen kontinuitet och intensitet.

Se vår lanseringsfilm för det nya kontoret

Läs om Europaforum Norra Sveriges decembermöte i Bryssel 

 


Arbete pågår: North Sweden PLUS!

17/09/2019

Arbetet med det vi kallar North Sweden PLUS, där nuvarande North Sweden European Office för Norrbotten och Västerbotten, och Mid Sweden European Office för Jämtland Härjedalen och Västernorrland, samlas under det gemensamma kontoret North Sweden European Office för hela norra Sverige, är i full gång även om det formellt sker först från 1 januari 2020.

Ett samlat kontor för hela norra Sverige

Efter många års diskussioner och olika tankar om ett gemensamt kontor för de regioner som sedan tjugo år också samlar sig kring EU-frågor och påverkan gentemot EU i det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige, är besluten fattade, även om allt inte är på plats ännu med några utestående frågor och beslut att ta. Arbetet har för den skull startat med att sammanfoga nuvarande två kontor till ett kontor redan under hösten.

Mid Sweden och North Sweden finns ännu kvar med varsina arbetsplatser, men redan har personalgruppen börjat integreras som framgår av nyhet på annan plats om att John Kostet gått in på en vakans på Mid Sweden för att arbeta för både Mid Sweden och North Sweden under ledning av North Sweden. Lotta Rönström, tillförordnad chef på Mid Sweden, kommer att under hösten ha fortsatt ledningsansvar för sin verksamhet och avyttringen av lokaler med mera som Mid Sweden står med. Mikael Janson, chef på North Sweden, har ett övergripande ansvar för hela förändringsprocessen i att bygga det nya North Sweden där samtliga medarbetare allt mer kommer att börja arbeta över hela den gemensamma hemmageografin inom sina respektive ansvarsområden.

”Det kan kanske vara lite märkligt att säga att det känns riktigt bra att avveckla den egna verksamheten, i detta fall Mid Sweden, men det handlar ju egentligen om att utveckla och växla upp oss själva genom att stärka det samlade arbetet för alla våra regioner och det känns väldigt bra”, säger Lotta.

”Det finns en del utmaningar innan allt kommer att vara på plats, mitt därtill i en intensiv fas i hela EU-arbetet som sådant, men det är i slutändan en väldigt naturlig utveckling att vi kan samla oss så här i hela norra Sverige och bli en tydlig gemensam aktör på EU-arenan tillsammans med inte minst våra vänner på regionkontoren för North Norway och East & North Finland inom vår samverkan i Northern Sparsely Populated Areas”, säger Mikael.

Successiv integrering med sikte på 2020

Redan nu förs de som följer Mid Swedens nyheter och hemsida över till att kunna börja följa vad som sker via North Swedens plattformar där också nyheter om Mid-regionerna läggs upp utöver gemensam information och som tidigare det som omfattar North-regionerna. Under tiden pågår förberedelser för att samla all information och få med alla delar av den nya större geografin i det nya kontoret i dokumentation och information och arbetet som sådant för att vara i full drift från och med årsskiftet.

”Det handlar inte egentligen om att avveckla eller slå samman eller ta över någon verksamhet, utan om att verkligen skapa ett samlat North Sweden PLUS, byggt på det goda arbete vi var och en och tillsammans gjort tidigare och med än större möjligheter att samtidigt som vi kan spetsa till oss ännu mer genom att dela på resurserna, också faktiskt kan bibehålla och rentav utöka bredden i arbetet för att möta behoven och efterfrågan hos våra aktörer på hemmaplan, just genom att samla kraften”, fortsätter Mikael.

”North Sweden är ett tydligt begrepp i att det gentemot omvärlden tydligt talar om vad det handlar om; norra Sverige, och även om det inte syns nu direkt då arbetet med att uppdatera hemsida, nyhetsbrev och andra plattformar pågår, så kommer både nuvarande Norrbotten och Västerbotten och tillkommande Västernorrland och Jämtland Härjedalen att synas och vara företrädda i alla delar och alla medarbetare jobba för det samlade perspektiv som inte minst varit en av framgångsfaktorerna för Europaforum Norra Sverige”, avslutar Lotta.

Löpande uppdateringar om arbetet kommer att göras och finnas att följa på våra olika informationskanaler via North Sweden European Office.

 

 


Beslut om att gå vidare med ett samlat North Sweden för norra Sverige

09/07/2019 

Huvudmännen för North Sweden European Office (Västerbotten och Norrbotten) och Mid Sweden European Office (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) har sedan en tid diskuterat hur norra Sveriges representation på EU-arenan kan stärkas ytterligare genom ett gemensamt Europakontor för de fyra nordligaste länen. Idag arbetar de båda organisationerna med var sitt kontor i Bryssel i samverkan med respektive sina regioner men också den gemensamma plattformen Europaforum Norra Sverige, där politiken i de fyra regionerna samverkar om EU-relaterade frågor, respektive nätverket Northern Sparsely Populated Areas som på Europeisk nivå samlar 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge i nära samverkan mellan de idag fyra EU-kontoren. 

Processen tog ett steg framåt vid North Swedens ägarråd 20 Juni 2019 då beslut fattades om att gå vidare med att erbjuda aktörerna i Jämtland och Västernorrland att gå in i North Swedenkontoret, förutsatt att de fattar ett likalydande beslut och går in med motsvarande andel som nuvarande ägare. Från Mid Swedens sida har det följts upp med sådana prinicipbeslut vid deras ägarråd den 24 Juni, att tas vidare för slutgiltiga beslut från respektive part under hösten. 

Tidplanen är att ett utökat North Sweden kan vara etablerat från och med 1 januari 2020 och att arbetet för det sätter igång i och med halvårsskiftet 2019 under ledning av North Swedens direktör Mikael Janson, som därmed blir kvar i verksamheten under åtminstone det inledande arbetet med att etablera det utökade kontoret. Förutsatt att alla beslut är på plats och ett tilläggsavtal för de tillkommande aktörerna kan skrivas under inleds en process att etablera det gemensamma kontoret utifrån nuvarande North Swedens verksamhet. Avsikten är att verksamheten kommer att drivas med bibehållen ambitionsnivå och personalstyrka där de båda kontorens resurser samlas i en organisation.

Fortsatt brett ägande från politik, näringsliv och akademi

Processen medför en harmonisering och viss förändring i de båda organisationernas ägarstrukturer. Länsstyrelsen Norrbotten, som idag är med i North Sweden avser att lämna huvudmannaskapet och följer därmed Länsstyrelsen Västerbotten som för sin del lämnade North Sweden när det regionala utvecklingsansvaret gick över till dåvarande Regionförbundet Västerbotten. Handelskammaren Norrbotten kommer att ha en diskussion om sitt fortsatta huvudmannaskap för slutgiltiga ställningstaganden efter sommaren.

För att matcha nuvarande North Swedens breda ägarkonstruktion med, utöver regioner och kommuner, även universitet och näringsliv, har under 2019 Mittuniversitetet gått in i Mid Sweden och Handelskammaren Mitt är på väg in, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen samt Regionen och Kommunförbundet i Västernorrland. Det har från North Swedens ägare varit av vikt att bibehålla det breda partnerskapet för att fortsatt fånga och samverka med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin och näringslivet och därmed varit en förutsättning för en förändring.

Denna sida uppdateras löpande eftersom att mer information blir tillgänglig om processen för utvidgningen.

-Senast uppdaterad 15/01/2019-

För mer information, kontakta:

Mikael Janson, Direktör North Sweden
Mikael.janson@northsweden.eu

Thomas Hartman, Ordförande North Sweden
Thomas.Hartman@regionvasterbotten.se