Utvidgning av North Sweden

Beslut om att gå vidare med ett samlat North Sweden för norra Sverige

Huvudmännen för North Sweden European Office (Västerbotten och Norrbotten) och Mid Sweden European Office (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) har sedan en tid diskuterat hur norra Sveriges representation på EU-arenan kan stärkas ytterligare genom ett gemensamt Europakontor för de fyra nordligaste länen. Idag arbetar de båda organisationerna med var sitt kontor i Bryssel i samverkan med respektive sina regioner men också den gemensamma plattformen Europaforum Norra Sverige, där politiken i de fyra regionerna samverkar om EU-relaterade frågor, respektive nätverket Northern Sparsely Populated Areas som på Europeisk nivå samlar 14 regioner i norra Sverige, Finland och Norge i nära samverkan mellan de idag fyra EU-kontoren. 

Processen tog ett steg framåt vid North Swedens ägarråd 20 Juni 2019 då beslut fattades om att gå vidare med att erbjuda aktörerna i Jämtland och Västernorrland att gå in i North Swedenkontoret, förutsatt att de fattar ett likalydande beslut och går in med motsvarande andel som nuvarande ägare. Från Mid Swedens sida har det följts upp med sådana prinicipbeslut vid deras ägarråd den 24 Juni, att tas vidare för slutgiltiga beslut från respektive part under hösten. 

Tidplanen är att ett utökat North Sweden kan vara etablerat från och med 1 januari 2020 och att arbetet för det sätter igång i och med halvårsskiftet 2019 under ledning av North Swedens direktör Mikael Janson, som därmed blir kvar i verksamheten under åtminstone det inledande arbetet med att etablera det utökade kontoret. Förutsatt att alla beslut är på plats och ett tilläggsavtal för de tillkommande aktörerna kan skrivas under inleds en process att etablera det gemensamma kontoret utifrån nuvarande North Swedens verksamhet. Avsikten är att verksamheten kommer att drivas med bibehållen ambitionsnivå och personalstyrka där de båda kontorens resurser samlas i en organisation.

Fortsatt brett ägande från politik, näringsliv och akademi

Processen medför en harmonisering och viss förändring i de båda organisationernas ägarstrukturer. Länsstyrelsen Norrbotten, som idag är med i North Sweden avser att lämna huvudmannaskapet och följer därmed Länsstyrelsen Västerbotten som för sin del lämnade North Sweden när det regionala utvecklingsansvaret gick över till dåvarande Regionförbundet Västerbotten. Handelskammaren Norrbotten kommer att ha en diskussion om sitt fortsatta huvudmannaskap för slutgiltiga ställningstaganden efter sommaren.

För att matcha nuvarande North Swedens breda ägarkonstruktion med, utöver regioner och kommuner, även universitet och näringsliv, har under 2019 Mittuniversitetet gått in i Mid Sweden och Handelskammaren Mitt är på väg in, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen samt Regionen och Kommunförbundet i Västernorrland. Det har från North Swedens ägare varit av vikt att bibehålla det breda partnerskapet för att fortsatt fånga och samverka med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin och näringslivet och därmed varit en förutsättning för en förändring.

Denna sida uppdateras löpande eftersom att mer information blir tillgänglig om processen för utvidgningen.

-Senast uppdaterad 09/07/2019-

För mer information, kontakta:

Mikael Janson, Direktör North Sweden
Mikael.janson@northsweden.eu

Thomas Hartman, Ordförande North Sweden
Thomas.Hartman@regionvasterbotten.se