Norra Sverige kraftsamlade i Bryssel

Den 10–11 december kraftsamlade norra Sverige i Bryssel med ett 50-tal regionala företrädare att medverka vid ett utökat rapportörsmöte för Europaforum Norra Sverige mitt i de pågående förhandlingarna om nästa programperiod för EU ”post 2020”. De två dagarna, anordnade av North Sweden med Mid Sweden, under rubriken ”Norra Sverige mitt i förhandlingarna i förändringens tid i EU”, bjöd på en rad ledande företrädare inklusive kabinettschefen hos Sveriges nya EU-kommissionär och gav också möjlighet att lansera det nya samlade EU-kontoret för norra Sverige.

Kraftsamling för norra Sverige mitt i EU:s förhandlingar

Europaforum Norra Sverige, EFNS, är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens gemensamma nätverk för politiska påverkansinsatser i EU-frågor. Under varje år anordnas ett större forum och mellan det samlas Europaforums rapportörer från de fyra regionerna för diskussioner och att anta positionspapper kring EU-relaterade frågor av vikt för regionens utveckling. Därtill avhålls ett årligt så kallat utökat rapportörsmöte med inbjudna politiker och tjänstemän utöver de som ingår i rapportörsgrupperingarna. Det utökade rapportörsforumet för EFNS har de senaste åren ägt rum i Bryssel ungefär vart fjärde.

Årets Brysselmöte innebar deltagande av företrädare från regionerna med politiker som nyligen inlett sina fyraåriga mandat i EFNS och sammantaget 50-talet politiker och tjänstemän. Detta därtill i tider då EU står inför spännande förändringar med ett nytt Europaparlament, en ny EU-kommissionen som efter förseningar tillträtt bara veckan före, samt därtill pågående intensiva budgetförhandlingar om nästa långtidsbudget att egentligen ro iland vid årsskiftet. Till det kan nämnas utmaningar som Storbritanniens tänkta utträde i slutet av januari. Även EU-kontoren för norra Sverige befinner sig mitt i en förändringsprocess i och med arbetet med att till årsskiftet etablera ett samlat kontor för hela norra Sverige. Under dagarna passade det nya kontoret, under arbetsnamnet North Sweden PLUS, på att lansera sig för en bredare publik genom ett uppskattat kvällsmingel med medverkan av den svenska kören i Bryssel som sjöng julsånger på Luciatema för deltagarna från EFNS och inbjudna gäster.

Det var en ordentlig kraftsamling för norra Sverige att i EU:s politiska centrum, mitt under de pågående förhandlingarna, göra sin röst hörd och föra direkt dialog med aktörerna mitt i pågående förhandlingar och processer. Det bjöds på ett späckat program som också fick förändras allteftersom på grund av att flertalet talare och gäster satt i dessa samtidigt pågående förhandlingar och i många fall precis kommit på plats i sina nya roller. Dagen efter EFNS skulle det stora toppmötet mellan EU:s stats- och regeringschefer om bland annat budgeten hållas och förberedelserna och slutförhandlingar inför det pågick som mest intensivt.

Digert program med olika perspektiv på förhandlingarna

Bland talarna kan nämnas, utöver norra Sveriges Europaparlamentariker Erik Bergkvist från Västerbotten och tidigare ordförande för EFNS; Åsa Webber, den nytillträdda svenska EU-kommissionären Ylva Johanssons närmaste medarbetare i dennes nya kabinettet med ansvar för bland annat EU:s migrationspolitik och därutöver Karl-Heinz Lambertz, ordföranden för den Europeiska Regionkommittén som är en av EU:s rådgivande institutioner att företräda regionernas intressen, Janne Uusivirta, förhandlare för Finland under det pågående finska ordförandeskapet i EU, Lars-Gunnar Wigemark, EU:s nya arktiska ambassadör, Isabel Benjumea, vice ordförande i Europaparlamentets Regionala utskott, Nikos Pantalos expert vid EU-kommissionens generaldirektorat för innovationspolitik och investeringar, Jeanette Lund, näringspolitiskt råd och Mario Saric, transportråd på Sveriges ständiga representation vid EU, Jürgen Salay, politisk handläggare på EU-kommissionens generaldirektorat för klimat och Magnus Matisons, projektledare vid BioFuel Region i Västerbotten. Under forumet antogs också två positioner om norra Sveriges syn på framtidens regionalpolitik i EU

Karl-Heinz Lambertz, ordföranden för den Europeiska Regionkommittén

Forumet öppnades av nytillträdda ordföranden Glenn Nordlund, Region Västernorrland, och följdes av Mikael Janson och Lotta Rönström från North Sweden och Mid Sweden som satte in forumet och Norra Sverige i ett sammanhang för de pågående förhandlingarna och processerna. Därefter gav Fabian Zuleeg från den ledande Brysseltankesmedjan European Policy Center, EPC, ett svep över alla de utmaningar EU har att hantera och där alla måste sätta sina klutar till för att rädda kvar EU:s grundfundament att kitta ihop Europa i en värld där nationella egenintressen allt mer står före de gemensamma intressen som i grund och botten hela EU bygger på. Åsa Webber kunde därefter ge en inblick i arbetet i den alldeles nya EU-kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen som har att nu hantera dessa utmaningar, inte minst den brännande migrationsfrågan där förslag skall ligga på bordet redan under början av 2020.

I de fortsatta diskussionerna lyftes de olika frågor som EFNS arbetar med. Passen leddes av medarbetarna på det samlade kommande North Sweden European Office och ansvariga rapportörer för respektive arbetsgrupp i EFNS; Utöver ordföranden Glenn Nordlund, Västernorrland, EFNS-rapportörer som Rickard Carstedt, Västerbotten, Thomas Andersson, Jämtland Härjedalen, Britta Flinkfelt, Norrbotten, samt Robert Uitto, Jämtland Härjedalen. De olika passen belyste olika EU-perspektiv och norra Sveriges syn på de pågående diskussionerna om EU:s framtida budget och inriktning. Forumet kunde avslutas med att Elise Ryder Wikén för Jämtland Härjedalen bjöd in till nästa stora Europaforum i Östersund 2–3 april som också är EFNS 20-årsjubileum.

Diskussioner om EU:s långtidsbudget och regionalpolitik

EU:s långtidsbudget var givetvis ett hett ämne som behandlades. Då förhandlingarna av innehållet i EU:s nästa fleråriga budget för 2021–2027 pågår och kommer att sträcka sig under våren 2020 under Rumäniens EU-ordförandeskap och inte osannolikt även under Tysklands EU-ordförandeskap hösten 2020, väntar EU:s regioner på utfallet för hur fördelningen kommer att se ut och vilka verktyg som kommer att finnas för regional utveckling inom regionerna och i samverkan över gränserna med stöd av EU.

Positivt för norra Sverige är att EU-kommissionen föreslagit att den särskilda allokeringen, de så lallade gleshetsmedlen som står för drygt hälften av regionalstödet till regionerna i EFNS, ska bibehållas och det kan inte minst tillskrivas arbete EFNS genom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, och EU-kontoren bedrivit i EU. Det är dock problematiskt att användningsområdet för dessa EU-medel inte är helt fritt vilket reducerar regionernas möjligheter att använda pengarna för riktade insatser inom vissa tematiska områden såsom transport och bredbandsutbyggnad. För EFNS del finns det en farhåga att det regionala perspektivet reduceras till förmån för en nationell definiering i regelverket för fördelningen av medel inom regionalpolitiken och EFNS vill därför se att regionerna själva ska ha möjlighet att nyttja fonderna efter sina behov och unika förutsättningar.

Nytt är bland annat att EU-kommissionen föreslår att införa en omfördelningsmekanism som ska gynna regioner med relativt sämre förutsättningar att ställa om i klimatomställningen. Det är i dagsläget oklart hur fonden ska utformas och med vilka medel men EU-kommissionen beräknar att inom 100 dagar komma med tydligare riktlinjer om hur EU:s nya globala investeringsstrategi, den så kallade Europeiska gröna given som ska genomsyra alla tematiska områden och EU-program, ska implementeras. Själva förslaget till EU:s gröna omställning lades fram i Bryssel precis som rapportörsmötet pågick och de samtidiga FN-klimatförhandlingarna COP25 i Madrid

Mikael Janson direktör North Sweden, Glenn Nordlund Ordförande EFNS, Janne Uusivirta specialist Finlands Representation vid EU och Erik Bergkvist Europaparlamentariker.

Regional utveckling genom innovation och smart specialisering

Norra Sveriges innovationsperspektiv lyfts fram genom Europaforum Norra Sverige som aktivt driver frågor inom rymd, aktivt åldrande, vindkraft och kaskadprincipen för skogsprodukter. I diskussioner kring Norra Sverige bidrag till EU framfördes regionernas förutsättningar som kan bidra till Europas innovation och tillväxt under kommande programperiod. Ett exempel är att Norra Sverige med Northvolt batterifabrik i Skellefteå ska hjälpa EU till självförsörjning inom batteritillverkning och stärka unionens industri.

Smart Specialisering som bidragit till att lyfta regionens roll som ledande innovationsaktör kommer att få ett ökat utrymme och det föreslagna innovations- och forskningsprogrammet Horisont Europa ser för 2021–2027 ut att erhålla mer finansiering än tidigare. I det ligger att det krävs mer samverkan och samhandling mellan politiken, akademin och näringslivet på regional nivå för att bygga projekt och utveckling som kan också söka stöd från EU:s forsknings- och innovationsprogram. Detta utifrån att samspela med fokus på vilken smart specialisering som ger regionala konkurrensfördelar på en såväl europeisk som globala nivå i samspel med starka kunskaps- och näringslivs- samt utvecklingskluster och förmåga till industriell omställning i en ständigt föränderlig värld.

Thomas Andersson Region Jämtland Härjdalen, Koen Jonkers JRC Knowledge for Growth Finance and Innovation, Nicolas Pantalos expert vid EU-kommissionens DG Growth, Pirita Lindholm Direktör vid European Regions Research and Innovation Network och Niklas Johansson, North Sweden.

Tillväxt i våra regioner

Vad gäller transportfrågor kommer den nya förordningen för Connect Europe Facility, CEF, och den allmänna inriktning som tidigare antagits där, bland annat med förlängningen av korridornätet inom Transeuropean Transport Network, TEN-T, att ingå i enlighet med EU-kommissionens förslag, vilket är en glädjande nyhet för norra Sverige. Det är också ett resultat av norra Sveriges idoga arbete på EU-arenan och strategiska insatser från EU-kontoren in på personnivå i EU-korridorerna och det fick deltagarna på EFNS en inblick i under diskussionerna om vikten av fortsatta satsningar på infrastruktur och utöver det nord-sydliga stomnätskorridoren, Botniska Korridoren, som föreslås bli en integrerad del av EU:s huvudstråk Skandinavien-Medelhavet, också tvärstråken i öst-västlig riktning.

Inom ramen för Arktis eftersträvar Finland att EU ska uppdatera sin arktiska strategi från 2016 vilket kommer att bli ett arbete som EFNS och regionerna i NSPA åter måste engagera sig i, precis som inför och under arbetet med nuvarande strategi som därmed fick ett mycket tydligare fokus på att utveckla EU:s egna arktiska regioner i norra Sverige och Finland vid sidan av de stora frågorna om åtgärder mot klimatförändringarna och ett stegrande säkerhetspolitiskt intresse kopplat till nya transportrutter och tillgång till råvaror. Samverkan i EU genom sina egna regioner i norr är rentav ett av verktygen för EU att spela en roll och kunna bidra till en fredlig utveckling över gränserna i norr. Det är viktigt att de perspektiven kommer med också i en uppdaterad strategi.

Det finns därtill en stor potential för regionens bioekonomiindustri att inför EU anta ledarposition i unionens gemensamma klimatarbete men det finns utmaningar. Inom ramen för skogen möter regionen motvind från olika medlemsländer och EU som helhet om vad man får använda skogen till och inte utifrån helt andra sätt att se på skog och mark med en okunskap om norra Sveriges aktiva skogsbruk. Det är något som EFNS via kontoren i Bryssel bidragit till att få en ökad insikt om hur regionens skogsbruk är en del av lösningen och inte problemet för klimatomställningen i hela EU, men det är något som måste påtalas än mer kraftfullt och samlat i de lagstiftningspaket som är på gång på området i EU. Det är annars problematiskt för norra Sverige som vill vidhålla ett hållbart skogsbruk. Inte minst intressant blir det att se vilken roll skogen kommer att få i den så kallade Europeiska gröna given som EU-kommissionen ska presentera i detalj senare i vår.

Positioner

Läs positionen där EFNS efterfrågar en stark sammanhållningspolitik för EU som riktar sig till Sveriges riksdag och regeringen sam till EU:s institutionerna 

Läs positionen där EFNS kommer med synpunkter på utförandet av planering och genomförande av EU:s sammanhållningspolitik, riktad till Sveriges riksdag och regeringen 

Läs mer och save the date till Europaforum 2020 

Läs mer om det gemensamma EU-kontoret för norra Sverige

Läs ”State of Play” inför uppspelet om EU:s långstidsbudget 

Läs ”State of Play” inför slutförhandlingarna om regionalpolitiken 

Läs om det tidigare rapportörsmötet i Bryssel under 2015 

/Julia Hanson och Mikael Janson

Material som skickades ut inför det utökade rapportörsmötet i Bryssel:

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information