EFNS i Bryssel

Den 8-9 oktober arrangerade North Sweden i Bryssel ett så kallat utökat rapportörsmöte för Europaforum Norra Sverige (EFNS). Syftet med arrangemanget var att ge politiker och tjänstepersoner en inblick i aktuella frågor som diskuteras i EU som är viktiga för de fyra nordligaste regionerna och redan nu börja förberedelsearbetet inför kommande förhandlingar inför nästa programperiod. Evenemanget samlade närmare sextio deltagare från de fyra nordligaste länen, som under två mycket intensiva dagar fick möta många för norra Sverige viktiga företrädare på Brysselarenan inom olika policyområden.

151021 mikael EFNS
Mikael Janson, Direktör på North Sweden 

Forumet vände sig till politiker i de fyra nordligaste regionerna som sitter som representanter i Europaforum Norra Sverige, men även fler ledande lokala och regionala företrädare för att hemåt bredda kunskapen om det som pågår i EU.

Ämnena som avhandlades var bland annat transportpolitik, Energiunionen, Digitala Agendan och Innovationsunionen, Svenska perspektiv på övergripande prioriteringar 2014-2020, Sammanhållningspolitiken för regional utveckling med stöd av OECD, Europiska Arktis samt hur EU-fonden för strategiska investeringar kan skapa tillväxt.

Arbetet börjar nu för nästa programperiod!
Första dagen inleddes med att Anders Josefsson, Vice Ordförande och rapportör för Europaforum Norra Sverige, hälsade välkommen på plats i den Svenska Representationens lokaler i Bryssel.

Mikael Janson, Direktör North Sweden, som ledde de två dagarnas program och diskussioner, berättade därefter om Norra Sveriges arbete i Bryssel och presenterade även tillsammans med Martin Karlsson från Mid Sweden-kontoret EU-kontorens arbete.

”Arbetet börjar nu för nästa programperiod!”, lyfte Mikael fram i sin inledning och att Europaforumet i Bryssel var något av en startpunkt för det regionala arbetet gentemot EU för innevarande period med en ny EU-kommission på plats, men framförallt med sikte mot framtiden. Det var också så forumet var upplagt, som ett ”smörgåsbord” med olika perspektiv på för regionen viktiga frågor att framgent bevaka och arbeta med, i samspel med och stöd av den regionala politiken. Norra Sverige behöver redan nu visa på utvecklingspotentialen inför nästa programperiod 2021-2027.

Mikael Janson berörde även pågående arbetet med framtagande av den av North Sweden initierade OECD-studien för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som ska resultera i en gemensam rapport med analys av NSPA:s samlade utmaningar och möjligheter som stöd för relevanta investeringar för regional utveckling. Det är också en del av arbetet för fortsatt stöd från EU för sådana nödvändiga regionala investeringsprioriteringar.

151021 Fabian EFNS
Fabian Zuleeg från tankesmedjan European Policy Center

Därefter analyserade Fabian Zuleeg från tankesmedjan European Policy Center den stora bilden med en ny EU-kommission med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen. Han började med att beröra den aktuella flyktingsituationen som han menade avslöjat en misstro mellan medlemsländerna i spåren av den ekonomiska krisen och som kan bli ett grundskott mot hela EU-samarbetet. På en publikfråga menade han att regionerna har en roll för att stå upp för samverkan över gränserna i hela Europa för att i praktiken värna hela EU-projektet.

Connecting Europe handlar också om oss 

Efter den övergripande inledningen anordnades ett antal ”miniseminarier” om olika för regionen viktiga policyområden. Först ut var infrastruktur där Menno van der Kamp som är särskild rådgivare till Pat Cox som utsetts av EU att samordna arbetet med Scandinavian-Mediterranean Corridor inom det så kallade TEN-T (Trans-European Transport Network). Menno pekade bland annat på vikten av att knyta ihop de formella korridorerna på EU-nivå med övriga delar av det så kallade Core Network dit Botniska Korridoren hör och lyfte fram mötet mellan Pat Cox och företrädarna från North Sweden före sommaren som ett bra exempel på det, men också nödvändigheten av att ha den nationella nivån med.

<151021 transport efns
Vänster på bild: Menno van der Kamp, EU-kommissionen  och Kim Kuivalainen, EU:s nordliga transportdimension

Skogen ger ny energi för Europa

Nästa punkt var Energiunionen som presenterades av Pierre Schellekens, biträdande chef för energikommissionären Cañete kabinett. Det är en av den nya kommissionens stora satsningar för att minska utsläppen av koldioxid genom ökad andel förnybar energi och större energieffektivitet, knyta samman medlemsländernas energimarknader och minska beroendet av energi från länder utanför EU. Han tog också upp klimatförhandlingarna som förhoppningsvis ska landa i ett internationellt klimatavtal i Paris och sammanfattade diskussionen med att ”Förhandlingarna går uruselt, men det har samtidigt aldrig gått så bra som nu! Det blir ett nytt avtal!”.


151021 Pierre efns151021 Agneta EFNS 
Från vänster: Pierre Schellekens, biträdande chef för energikommissionären Cañete kabinett och Agneta Norgren, Svenska Representationen i EU

Agneta Norgren på den Svenska Representationen i EU med bland annat skogsfrågorna på sitt bord fyllde på med det som diskuteras i EU kring skogsbruk i form av en antagen skogsstrategi och klimatpaketet med skogen som potentiell bas för bland annat bioenergi. Sverige anser att skogsfrågorna är nationella frågor, samtidigt berörs de direkt av andra politikområden såsom klimat och energi där bland annat gemensamma hållbarhetskriterier kommer att bli aktuella att diskutera och är viktiga för Sverige och inte minst skogsaktörer i norra Sverige att följa i och med att det finns olika uppfattningar om skogens roll och användning.

Smart specialisering för innovation

Därefter avslutades första dagen med Digitala Agendan och de plattformar för utveckling av digitala lösningar som EU arbetar med samt Innovationsunionen med smart regional specialisering som grunden för regional utveckling och tillväxt.

151021 Dan EFNS
Dan Andrée från svenska innovationsmyndigheten Vinnova

I paneldiskussionen kring innovationsfrågorna och smart specialisering deltog bland andra Dan Andrée från svenska innovationsmyndigheten Vinnova och Sveriges expertförhandlare för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020, Richard Tuffs från ERRIN som är det Brysselbaserade regionala nätverket för forskning och innovation samt Jan Larosse från EU-kommissionens enhet för smart och hållbar tillväxt. De poängterade nyttan av att växla upp regionala innovationer genom att prioritera smarta regionala specialiseringsstrategier som fokuserar och maximerar de regionala satsningarna och att för det använda EU:s plattformar för att få mer effekt i satsningarna på tillväxt och att på lokal och regional nivå engagera sig i sådant samarbete. Det är också en förutsättning för att få tillgång till EU:s olika fonder och program.

Svenska perspektiv och sikte mot regional utveckling 2021—2027
Andra dagen inleddes med Åsa Webber, biträdande Ambassadör på Sveriges ständiga representation till EU och Kristin Ivarsson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), om Svenska perspektiv på övergripande prioriteringar 2014-2020 utifrån Junckerkommissionens prioriteringar och de stora kriser som nu är på EU:s bord.

151021 Åsa EFNS151021 Kristin EFNS
Från vänster:  Åsa Webber, biträdande Ambassadör på Sveriges ständiga representation till EU och Kristin Ivarsson Sveriges Kommuner och Landsting 

En av de stora satsningarna från Junckerkommissionen är den så kallade Junckerfonden, EFSI (EU-fonden för strategiska investeringar), som var en återkommande fråga under dagarna och som Monica Peña Sastre från European Investment Bank (EIB) gav en uppdatering om. Syftet är att få igång investeringar som kan ta Europa ur krisen och regionala aktörer är väsentliga avnämare för projekt som kan få sådan lånefinansiering med stöd av EU. Det går också att skapa finansieringslösningar där regionala utvecklingsfondsmedel växlas upp med EFSI-fondmedel.


151021 EIB EFNS 
Monica Peña Sastre från European Investment Bank (EIB) 

I ett efterföljande pass och paneldiskussion lyftes framtidens prioriteringar i EU:s sammanhållningspolitik för Regional utveckling med stöd av bland annat Regional Utvecklingsfonden (ERUF) fram. Medverkande var Eric Von Breska från EU-kommissionens enhet för ekonomisk analys som är de som gör fördelningen av regionalfondsmedlen, som ersatte den i programmet omnämnda Mikel Landabaso som blivit sjuk, Jose Enrique Garcilazo som är den som håller i OECD-studien för NSPA-området, Nicolas Brookes på organisationen för maritima och perifera regioner (CPMR) samt Bengt Wennerstein, Industri- och Regionalråd på Sveriges ständiga representation till EU som företräder Sverige gentemot EU ibland annat regionalpolitiken.

151021 panel
Panelsamtal om framtidens prioriteringar i EU:s sammanhållningspolitik för Regional utveckling

Under diskussionen togs förändringar inom tidigare och nuvarande sammanhållningspolitik med sina struktur- och investeringsfonder upp tillsammans med den pågående OECD-studien och från Enriques sida lyftes vikten av också glesbygdsområden som motor för tillväxt. De diskussioner som nu börjat i EU kring framtidens sammanhållningspolitik omnämndes också och att nuvarande modell för de regionala utvecklingsmedlen inte är given på något sätt. Bengt Wennerstein kommenterade från svensk sida: ”Fortfarande är det tidigt i processen kring förändringarna om EU:s sammanhållningspolitik! Svenska regeringen stödjer EU:s högre resultatorienterade krav, men detta får inte leda till oönskade effekter och att regelverket blir mer komplext!” 

151021 Ramon EFNS
Ramon van Barneveld  samordnare för EU:s kommande Arktiska strategi

I centrum av periferin
Under eftermiddagen fick deltagarna information om den kommande Arktiska policyn för EU av Ramon van Barneveld, som samordnar EU-kommissionens och Utrikestjänstens (European External Action Services, EEAS) arbete med att ta fram ett underlag för EU:s kommande Arktiska strategi. Han berättade om möjligheter och utmaningar med det ökade intresset för Arktisk där intressekonflikter finns inom främst miljöfrågor ställt mot utvinning av råvaror, där EU-kommissionen vill lägga mer fokus på det regionala perspektivet, men mycket ännu inte är färdigförhandlat för det som skall presenteras under hösten. Även de regionala utvecklingsmedlen till NSPA-regionerna ingår i den Arktiska översynen nämnde han.

151021 malmström
Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström om förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA

Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström avslutade tvådagarskonferensen. Malmström som är ansvarig för handelspolitiken i EU berättade om pågående förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Handelsavtalet, även kallat TTIP, blir det största i världen. Förhandlingarna handlar inte så mycket om att ta bort tullar som att hitta gemensamma standarder så att amerikanska och europeiska företag kan göra affärer på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och hon pekade bland annat på att exportberoende regioner som Norrbotten i utvärderingar som gjorts ligger i topp för svenska regioner att tjäna på det.

Mer information på Europaforum Norra Sveriges hemsida

Se programmet för de två dagarna

Se konferensunderlag som sänts ut till deltagarna inför forumet

Här hittar du övrig konferensdokumentationen och talarnas presentationer

Mer information om OECD-studien för NSPA

Mer information om Köpenhamnsmötet med Pat Cox

Rapport om USA:s och EU:s frihandelsavtal och potentiella effekter på Sverige 

/Martha Bahta

22 Okt 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information