5 Mars diskuterade EU:s miljöministrar dricksvatten, hormonstörande ämnen och den långsiktiga klimatstrategin

2019-03-11

Den 5 mars möttes EU:s miljöministrar för att diskutera direktivet om kvaliteten på dricksvatten, EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen som har en inverkan på miljön och är kopplade till hälsoproblem hos människor. Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin har meddelat att Sverige vill se mer konkreta förslag om hormonstörande ämnen och tydligare regler exempelvis gällande minimikrav jämfört med EU-kommissionens förslag. Ministrarna bestämde bland annat att medlemsländerna numera ska mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet.

Bakgrund om EU:s dricksvattendirektiv

Direktivet om kvaliteten på dricksvatten skapades 1998 är utformat för att skydda människor från skadliga effekter av att dricka förorenat vatten genom att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt och rent. Eftersom direktivet är 20 år gammalt har EU-kommissionen efterfrågat en granskning utifrån befintliga och framväxande typer av påverkan och vill genom en omarbetning säkerställa att människor i hela EU ska ha tillgång till dricksvatten av hög kvalitet i framtiden.

EU-ramverk för hormonstörande ämnen

EU- kommissionen antog i december 1999 en gemenskapsstrategi för hormonstörande ämnen. Nu, nästan 20 år efter att gemenskapens strategi från 1999 antogs, finns ett behov av att uppdatera EU:s strategi för hormonstörande ämnen så att den fortfarande är aktuell och på ett konsekvent sätt hanterar dessa ämnen inom olika områden. EU-kommissionen presenterade därför i november 2018, sin strategi för hormonstörande ämnen för de kommande åren, med målet att säkerställa en hög skyddsnivå för EU:s befolkning och miljön.

Sveriges position och miljöministerrådets beslut

EU-kommissionens förslag för omarbetningen av direktivet av kvaliteten på dricksvatten kom i februari 2018. Sedan dess har Sveriges prioriteringar fått bra genomslag i förhandlingarna. Det rör sig bland annat om kvalitetsparametrar för högfluorerade ämnen, PFAS och krav på provtagning riktade till dricksvattenproducenterna. Beskedet om en omarbetning av direktivet togs därför positivt emot av Sverige även om man hade velat se striktare och tydligare regler.

Sverige välkomnade att EU-kommissionen kommer att inleda en översyn av viktigare rättsakter med avseende på hormonstörande ämnen, till exempel leksaksdirektivet.

Miljörådet enades kring att nya parametrar som mäter kvalité på dricksvatten ska ersätta gamla parametrar. Framöver ska man mäta perfluorerade föreningar, uran och vissa hormonstörande ämnen. Risker ska hanteras i distributionssystemet innan det når konsumenterna via vattenkranen och nya regler ska sättas upp för för miljöfarligt material där risk finns att de kommer i kontakt med dricksvatten.

Miljörådets beslut var en allmän inriktning om dricksvattendirektivet vilket innebär att miljöministrarna kom överens om ett kompromissförslag inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet.

Långsiktig klimatstrategi för EU

Diskussionerna den 5 mars involverade även EU-kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi, som presenterades i november 2018. EU-kommissionens klimatstrategi omfattar nästan alla EU:s policyområden och följer Parisavtalets mål att hålla temperaturhöjningen under 2°C, och sträva efter att hålla den vid 1,5°C. Sverige står bakom detta förslag. EU-kommissionens förslag till en långsiktig klimatstrategi kommer att diskuteras på många olika ministerråd i vår. När exakt medlemsländerna kan besluta om strategin går dock inte helt att förutspå.

”Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål”, sa Isabella Lövin inför mötet. 

Läs mer om resultatet från miljörådsmötet.

Läs mer om EU-kommissionens förslag för omarbetade direktivet om kvaliteten på dricksvatten.

Läs mer om EU:s ramverk för hormonstörande ämnen.

Läs mer om EU:s långsiktiga klimatstrategi.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

 • Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

  2019-04-17

  Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering.

 • Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

  2019-04-09

  EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Fler nyheter »