Samråd: tuffare tag mot avskogning och skogsförstörelse i tropiska områden

2019-01-10

För att reducera den breda omfattningen av pågående avskogning i tropiska områden har EU-kommissionen tagit fram ett initiativ för förändring, med förslag om en integrerad strategi för att skydda skogarna genom att bekämpa avskogningen och att främja hållbara försörjningskedjor. EU-kommissionen efterfrågar nu synpunkter från alla som har en åsikt om skogen. Det är möjligt att lämna synpunkter på samrådet till och med den 25 februari.

Från färdplan till samråd

I färdplanen som varade fram till den 15 januari från EU-kommissionen föreslogs en mer integrerad EU-strategi för att bekämpa avskogning, skydda skogarna och främja hållbara försörjningskedjor. EU-kommissionen beskriver ett problem och en problemlösning så att allmänheten kan lämna in synpunkter, detta är ett steg i en beslutsprocess mot att föreslå en ny lag eller utvärdera hur en lagstiftning fungerar.

Samrådet pågår nu fram till den 25 februari. Nästa steg blir att EU-kommissionen kommer upp med ett förslag som tas vidare till Europaparlamentet och Ministerrådet. 

Problemet med avskogning i tropiska områden enligt EU

Enligt EU-kommissionen innebär avskogning permanent förstörelse av skog och skogsmarker och är därmed ett stort globalt problem som leder till förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och fattigdom. EU-kommissionen menar att dagens takt och omfattning av avskogning är alarmerande. Exempelvis försvinner cirka 13 miljoner hektar regnskog, vilket ungefär motsvarar ytan av Grekland. Skogsskövlingen står idag för omkring 20 % av världens koldioxidutsläpp. Därför lyfter EU-kommissionen fram de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av skogen. Livslängden för mer än 1,6 miljarder människor är beroende av den och skogen är en stor leverantör av olika viktiga ekosystemtjänster och en viktig källa till virke, mat och fiber.

Lämna synpunkter på samrådet i syfte att föra in perspektiv från Norra Sverige!

Läs mer om EU:s ståndpunkt i fråga om avskogning här

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

  2019-03-18

  EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

  2019-03-18

  EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

 • Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

  2019-03-15

  För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

 • 5 Mars diskuterade EU:s miljöministrar dricksvatten, hormonstörande ämnen och den långsiktiga klimatstrategin

  2019-03-11

  Den 5 mars möttes EU:s miljöministrar för att diskutera direktivet om kvaliteten på dricksvatten, EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen som har en inverkan på miljön och är kopplade till hälsoproblem hos människor. Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin har meddelat att Sverige vill se mer konkreta förslag om hormonstörande ämnen och tydligare regler exempelvis gällande minimikrav jämfört med EU-kommissionens förslag. Ministrarna bestämde bland annat att medlemsländerna numera ska mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet.

 • Ekologiskt jordbruk i större skala skulle kunna bidra till EU:s hållbarhetsmål

  2019-03-11

  Den 26 februari anordnade Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk, FiBL, en konferens om det ekologiska jordbrukets bidrag till hållbarhetsmålens vetenskapliga evidens från jämförande forskning. Ett globalt alarmerande problem är att den producerade mängden mat som produceras i världen måste ökas med 50 procent för att undvika svält, samtidigt finns det risk för att maten i allt större utsträckning blir näringsfattig och dyr. Då fokus låg på att uppnå hållbarhetsmålen för 2030 presenterades forskningsresultat från studier utförda i Afrika med den huvudsakliga frågan om ekologisk produktion har möjlighet att förse världen med mat.

Fler nyheter »