EU jobbar för renare och säkrare hav

2019-01-14

60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

För renare hav i EU

2016 antog EU en agenda för framtiden av våra hav för att förbättra det internationella styret av haven, gynna blå ekonomi och stärka forskningen på området. Agendan omfattades av en strategi för att förbättra tillväxt som innebär en investering på 350 miljoner euro till forskning och ett 23-stegs åtagande för att förbättra tillståndet i haven.

Under European External Actions Services konferens ”Our Oceans” i Bali under 2018 presenterades dessa nya initiativ, från forskning till havsplanering och finansiering för att göra EU:s blåa ekonomi mer hållbar. Initiativen är en symbol för EU:s beslutsamhet att göra haven renare. Ett av åtagandena medför ett nära arbete med FN:s miljöprogram och att samarbeta med Sydostasien för att bekämpa skräp i haven.

Marin säkerhet med samarbete med parter utanför EU:s gränser

En stor del av EU:s klimatagenda har också inkluderat sjösäkerheten i och med antagandet av en handlingsplan och EU:s maritima säkerhetsstrategi, Maritime Security Strategy (EUMSS), under 2014. I en värld av transnationella hot, samtidigt som säkerhet omfattar utvecklingsutmaningar, klimat, fred och mänskliga rättigheter har haven kommit att ta en strategisk roll i långsiktig fred och stabilitet.

EU:s första sjöoperation, EU Naval Force Atalanta, är en värdefull aktivitet för att hantera hot som uppstår till sjöss då den har bidragit till en minskning av antalet piratattacker utanför Afrikas horn. Sedan oktober 2016 har inga gisslan eller fartyg hållits till fånga och antalet piratattacker har minskat från 176 under 2011 till endast 4 fyra misslyckade attacker under 2018.

Både civila och militära operationer är en del av EU:s övergripande strategi för sjösäkerhet, som inte bara syftar till att motverka pirater till sjöss, utan också ta itu med de bakomliggande orsakerna till problemet.

Enligt Federica Mogherini, EU-kommissionens vice ordförande och höga representant, främjar handlingsplanen internationellt samarbete, maritim multilateralism och rättsstatsprincipen till sjöss, i linje med de strategiska prioriteringarna i EU:s globala strategi. Genom att främja ett starkare samarbete över gränser och sektorer och öka medvetenheten om global sjösäkerhet, syftar den reviderade handlingsplanen till att bygga motståndskraft och ökat samarbete.  

Läs mer här 

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU-kommissionen föreslår direktiv som ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv hos medborgare

  2019-02-20

  Social Services Europe har nyligen publicerat studien ”Improving Work Life Balance (WLB) through enabling social services” på uppdrag av EU-kommissionens som inom ramen för den sociala pelaren vill se ett WLB-direktiv i syfte att öka en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv där arbetare kan använda sig av sociala tjänster vid familjeangelägenheter. Studien belyser hur sociala tjänster är avgörande för att implementera och säkra rätten till lämplig ledighet, säkra flexibla arbetsförhållanden som möjliggör för anställda att finna en balans mellan arbete och privatliv genom en ökad tillgång till vårdtjänster för både föräldrar och individer med exempelvis vårdansvar. I dagsläget finns enbart ett direktivutkast som ska godkännas innan det i ett senare skede träder i kraft.

 • Svenskt Näringsliv pekar på utmaningar för en klimatneutral produktion inom energi- och transportsektorn

  2019-02-19

  Under 2018 publicerades färdplaner från flera branschsegment inom svenska industri- och transportsektorn om hur sektorerna ska uppnå en fossilfri konkurrenskraft till år 2045 enligt EU:s klimatmål. Trots många ambitiösa förslag visar Swecos rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra att Sverige står inför utmaningar när det kommer till att tillgodose energi- och transportsektorerna med klimatneutral energi eftersom det behövs lösningar för att accelerera produktionen av el och biodrivmedel, menar Svenskt Näringsliv.

 • EU-kommissionen ger rekommendationer för enklare hantering av patientjournaler över landsgränser

  2019-02-13

  I dagsläget varierar EU-medborgarnas tillgång till hälsodata mellan EU:s medlemsländer. Enbart vissa medlemsländer erbjuder sina medborgare tillgång till patientjournalen både i hemlandet och från ett annat EU-land. På grund av detta och i syfte att uppmuntra en ökad digital utveckling inom hälsa och vård gav EU-kommissionen rekommendationer den 6 februari för en enklare hantering av patientjournaler över landsgränser.

 • AER fokuserar på hållbar matförsörjning och arrangerar 2019 Spring Committee Plenaries i Örebro, med mat på agendan

  2019-02-13

  Att förse EU:s medborgare med mat för rimliga kostnader, som samtidigt är hälsosam och näringsrik, är en knepig uppgift, menar Assembly of European Regions. Dessutom påverkas EU:s medborgare av hållbarhetsutvecklingen av matproduktion exempelvis eftersom det påverkar områden som miljö, hälsa, jobb och innovation. Är man intresserad av att besöka ett relevant evenemang i Sverige så äger ”AER 2019 Spring Committee Plenaries” rum i Örebro mellan 26–28 mars där mat kommer att stå på agendan.

 • EU föreslår hårdare kriterier i produktion av biobränsleråvaror för synpunkter till 8 mars

  2019-02-13

  EU-kommissionen har sedan ett halvår tillbaka arbetet med att lyfta fram konkreta kriterier som ska prägla produktionen av förnybar energi och undanhålla produktionen av vissa biobränsleråvaror från att inkluderas i EU:s förnybara energipolitik. Nu ligger förslaget på bordet som föreslår att biobränslen som produceras av råvaror som i sin tur tränger undan annan odling samt ger upphov till ytterligare växthusgasutsläpp inte ska ingå i EU-målen för förnybar energi till 2030. EU-kommissionen vill gärna ha synpunkter på förslaget som ligger ute till och med den 8 mars.

Fler nyheter »