EU jobbar för renare och säkrare hav

2019-01-14

60 % av världens hav och sjöfart ligger utanför nationell lagstiftning, vilket är en utmaning för internationella aktörer när det kommer till att upprätthålla säkerheten i havs- och sjöfartsområdena. Med hjälp av en reviderad handlingsplan och en maritim säkerhetsstrategi har EU samarbetat nära med internationella partners utanför EU för att uppnå en säkrare havsmiljö och ett hållbart användande av havets resurser.

För renare hav i EU

2016 antog EU en agenda för framtiden av våra hav för att förbättra det internationella styret av haven, gynna blå ekonomi och stärka forskningen på området. Agendan omfattades av en strategi för att förbättra tillväxt som innebär en investering på 350 miljoner euro till forskning och ett 23-stegs åtagande för att förbättra tillståndet i haven.

Under European External Actions Services konferens ”Our Oceans” i Bali under 2018 presenterades dessa nya initiativ, från forskning till havsplanering och finansiering för att göra EU:s blåa ekonomi mer hållbar. Initiativen är en symbol för EU:s beslutsamhet att göra haven renare. Ett av åtagandena medför ett nära arbete med FN:s miljöprogram och att samarbeta med Sydostasien för att bekämpa skräp i haven.

Marin säkerhet med samarbete med parter utanför EU:s gränser

En stor del av EU:s klimatagenda har också inkluderat sjösäkerheten i och med antagandet av en handlingsplan och EU:s maritima säkerhetsstrategi, Maritime Security Strategy (EUMSS), under 2014. I en värld av transnationella hot, samtidigt som säkerhet omfattar utvecklingsutmaningar, klimat, fred och mänskliga rättigheter har haven kommit att ta en strategisk roll i långsiktig fred och stabilitet.

EU:s första sjöoperation, EU Naval Force Atalanta, är en värdefull aktivitet för att hantera hot som uppstår till sjöss då den har bidragit till en minskning av antalet piratattacker utanför Afrikas horn. Sedan oktober 2016 har inga gisslan eller fartyg hållits till fånga och antalet piratattacker har minskat från 176 under 2011 till endast 4 fyra misslyckade attacker under 2018.

Både civila och militära operationer är en del av EU:s övergripande strategi för sjösäkerhet, som inte bara syftar till att motverka pirater till sjöss, utan också ta itu med de bakomliggande orsakerna till problemet.

Enligt Federica Mogherini, EU-kommissionens vice ordförande och höga representant, främjar handlingsplanen internationellt samarbete, maritim multilateralism och rättsstatsprincipen till sjöss, i linje med de strategiska prioriteringarna i EU:s globala strategi. Genom att främja ett starkare samarbete över gränser och sektorer och öka medvetenheten om global sjösäkerhet, syftar den reviderade handlingsplanen till att bygga motståndskraft och ökat samarbete.  

Läs mer här 

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

 • Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

  2019-04-17

  Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering.

 • Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

  2019-04-09

  EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Fler nyheter »