EU-kommissionens utlysning inom European Social Economy Regions: organisera ett socialt ekonomievent och ingå i europeiskt nätverk

2019-01-10

EU-kommissionens initiativ European Social Economy Regions syftar till att samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att skapa ett nätverk och marknadsföra betydelsen av och fördelarna med en social ekonomi. Pågående utlysning riktar sig till regioner som erbjuds möjligheten skicka in en ansökan om att anordna ett regionalt eller lokalt evenemang och därigenom delta i nätverket. Sista dag att ansöka är 31 januari 2019.

En social ekonomi innebär att en betydande del av Europas ekonomi är avsedd att generera vinst för andra än investerare eller ägare. Den sociala ekonomin omfattar kooperativ, ömsesidiga föreningar, ideella föreningar, stiftelser och sociala företag. Dessa aktörer driver ett stort antal kommersiella aktiviteter, tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster över hela den europeiska inre marknaden och genererar miljontals arbetstillfällen.

Nätverket European Social Economy Regions (ESER)

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknad, industri, entreprenörskap och små- och medelstora företag (DG GROW) har en ny utlysning för regioner att ingå i nätverket European Social Economy Regions (ESER) 2019.

Under 2018 pågick en lyckad pilot för ESER som lockade 32 olika europeiska regioner som därefter efterfrågade att fortsätta samarbetet. Alla offentliga, regionala eller lokala organisationer med intresse för social ekonomi som inte varit aktiva i piloten 2018 är nu välkomna att lämna in en ansökan med ett förslag om att organisera ett regionalt eller lokalt evenemang i nära samarbete med regionala och lokala aktörer.

Målet med European Social Economy Regions är att bygga ett effektivt nätverk av sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer som tillsammans kan öka medvetenheten om den sociala ekonomin på regional och lokal nivå och samtidigt informera beslutsfattare, på respektive nivå, vilka möjligheter som finns och hur de kan ta del av stöd från EU. Initiativet ska samla beslutsfattare på lokal och regional nivå, sociala ekonomiföretag och sociala innovatörer för att marknadsföra betydelsen och fördelarna med social ekonomi.

EU-kommissionen väljer ut regionala och lokala event baserat på en geografisk balans bland ansökningarna. Resultatet av regionernas arbete kommer att presenteras under European Week of Regions and Cities i Bryssel 2019.

Deadline för regioner att ansöka om att ingå i European Social Economy Regions är den 31/1 2019. Ansökan ska rymmas på en A4-sida.

Läs hela utlysningen här 

Kontakta DG Grow Social Economy Team för mer information: GROW-SOCIAL-ENTERPRISE@ec.europe.er

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

  2019-03-18

  EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

  2019-03-18

  EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

 • Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

  2019-03-15

  För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

 • 5 Mars diskuterade EU:s miljöministrar dricksvatten, hormonstörande ämnen och den långsiktiga klimatstrategin

  2019-03-11

  Den 5 mars möttes EU:s miljöministrar för att diskutera direktivet om kvaliteten på dricksvatten, EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen som har en inverkan på miljön och är kopplade till hälsoproblem hos människor. Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin har meddelat att Sverige vill se mer konkreta förslag om hormonstörande ämnen och tydligare regler exempelvis gällande minimikrav jämfört med EU-kommissionens förslag. Ministrarna bestämde bland annat att medlemsländerna numera ska mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet.

 • Ekologiskt jordbruk i större skala skulle kunna bidra till EU:s hållbarhetsmål

  2019-03-11

  Den 26 februari anordnade Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk, FiBL, en konferens om det ekologiska jordbrukets bidrag till hållbarhetsmålens vetenskapliga evidens från jämförande forskning. Ett globalt alarmerande problem är att den producerade mängden mat som produceras i världen måste ökas med 50 procent för att undvika svält, samtidigt finns det risk för att maten i allt större utsträckning blir näringsfattig och dyr. Då fokus låg på att uppnå hållbarhetsmålen för 2030 presenterades forskningsresultat från studier utförda i Afrika med den huvudsakliga frågan om ekologisk produktion har möjlighet att förse världen med mat.

Fler nyheter »