LIFE-programmet 2021–2027

2018-06-14

Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

Tillsammans med Horizon Europe så är LIFE-programmet en av de EU-program vars resurser förväntas öka betydligt till nästa långtidsbudget. Tack vare Brexit så har mycket i EU:s nya budget tvingats skala ner, dock bedöms satsningar på innovation och miljö så pass viktiga att extra resurser måste prioriteras till dessa områden.

Insatser för miljö och klimat totalt en fjärdedel av hela EU-budgeten

Insatser för förbättrad miljö och förbättrat klimat görs dock inte uteslutet inom nya LIFE-programmet utan har spridits ut för att inkluderas i samtliga ansvarområden inom EU 2021–2027. EU-kommissionen har beräknat att ungefär 25% av EU:s totala långtidsbudget åren 2021–2027 kommer att prioriteras för att möta de globala klimathoten och målen uppsatta i Parisavtalet 2015. 25 % av den totala budgeten omfattar 320 miljarder Euro.

LIFE-programmet ämnar prioritera fortsatt utveckling och implementering av innovativa lösningar i syfte att möta klimat- och miljöhoten. Programmet ska även vara mer flexibelt till nästa budgetperiod och möjliggöra för lösningar och projekt att anpassas för samtliga av de många olika geografiska miljöer som förekommer inom EU. Då klimathoten kan te sig olika är även programmet anpassat för att kunna implementeras mot oförutsägbara klimathot. Totalt ska denna inriktning av budgeten utgöra 950 miljoner euro.

LIFE bidra till cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar

Vidare blir de huvudsakliga prioriteringarna för LIFE att finansiera projekt som riktas till att utveckla och införa klimatsmarta energilösningar, speciellt i de EU-regioner som ligger efter i frågan. 1 miljard euro är avsatt för att hjälpa finansiering av klimatsmarta energilösningar.

Prioriteringar kring miljömedvetenhet och biodiversitet är också centrala i det nya programmet och syftar till att säkerhetsställa att medlemsstaterna bibehåller en sund syn på det inhemska klimatet och inte genomför aktiviteter som kan störa Europas biodiversitet och ekosystem. Detta ska även ske via andra program genom synergier, exempelvis med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att säkerhetsställa miljösmart jordbruk. Totalt kommer 2,15 miljarder euro av LIFE-budgeten inriktas till att bibehålla Europas biodiversitet.

Till sist ska även 1,35 miljarder euro av programmet kretsa kring att säkerhetsställa EU:s övergång till att bli en cirkulär ekonomi och att det efterföljs i de projekt som programmet finansierar. Detta innebär att även satsningar kring renare vatten och luft i EU ska prioriteras.

Nästkommande steg

EU-kommissionen hoppas på en snabb överenskommelse kring beslut om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027 och för långtidsbudgetens sektorsförslag vilket är avgörande för att EU-medel ska börja leverera resultat på plats så snart som möjligt.

Förseningar, likt i början av budgetperioden 2014–2020, skulle innebära att projekt inte kommer att kunna påbörjas i tid. Städer och regioner kommer inte att i tid kunna få den finansiering som behövs för att exempelvis: förbättra luft- och vattenkvaliteten för sina medborgare, behandla avfall korrekt eller att hantera klimatförändringen och dess konsekvenser.

Ett avtal om nästa långtidsbudget år 2019 skulle innebära en sömlös övergång från den nuvarande långtidsbudgeten (2014–2020) och den nya och skulle säkerställa förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande angående regleringarna i nya LIFE för budgetperioden 2021–2027. 

Läs EU-kommissionens faktablad angående LIFE i nästa budgetperiod 2021 – 2027. 

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • EU-kommissionen föreslår direktiv som ska förbättra balansen mellan arbete och privatliv hos medborgare

  2019-02-20

  Social Services Europe har nyligen publicerat studien ”Improving Work Life Balance (WLB) through enabling social services” på uppdrag av EU-kommissionens som inom ramen för den sociala pelaren vill se ett WLB-direktiv i syfte att öka en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv där arbetare kan använda sig av sociala tjänster vid familjeangelägenheter. Studien belyser hur sociala tjänster är avgörande för att implementera och säkra rätten till lämplig ledighet, säkra flexibla arbetsförhållanden som möjliggör för anställda att finna en balans mellan arbete och privatliv genom en ökad tillgång till vårdtjänster för både föräldrar och individer med exempelvis vårdansvar. I dagsläget finns enbart ett direktivutkast som ska godkännas innan det i ett senare skede träder i kraft.

 • Svenskt Näringsliv pekar på utmaningar för en klimatneutral produktion inom energi- och transportsektorn

  2019-02-19

  Under 2018 publicerades färdplaner från flera branschsegment inom svenska industri- och transportsektorn om hur sektorerna ska uppnå en fossilfri konkurrenskraft till år 2045 enligt EU:s klimatmål. Trots många ambitiösa förslag visar Swecos rapport som Svenskt Näringsliv låtit göra att Sverige står inför utmaningar när det kommer till att tillgodose energi- och transportsektorerna med klimatneutral energi eftersom det behövs lösningar för att accelerera produktionen av el och biodrivmedel, menar Svenskt Näringsliv.

 • EU-kommissionen ger rekommendationer för enklare hantering av patientjournaler över landsgränser

  2019-02-13

  I dagsläget varierar EU-medborgarnas tillgång till hälsodata mellan EU:s medlemsländer. Enbart vissa medlemsländer erbjuder sina medborgare tillgång till patientjournalen både i hemlandet och från ett annat EU-land. På grund av detta och i syfte att uppmuntra en ökad digital utveckling inom hälsa och vård gav EU-kommissionen rekommendationer den 6 februari för en enklare hantering av patientjournaler över landsgränser.

 • AER fokuserar på hållbar matförsörjning och arrangerar 2019 Spring Committee Plenaries i Örebro, med mat på agendan

  2019-02-13

  Att förse EU:s medborgare med mat för rimliga kostnader, som samtidigt är hälsosam och näringsrik, är en knepig uppgift, menar Assembly of European Regions. Dessutom påverkas EU:s medborgare av hållbarhetsutvecklingen av matproduktion exempelvis eftersom det påverkar områden som miljö, hälsa, jobb och innovation. Är man intresserad av att besöka ett relevant evenemang i Sverige så äger ”AER 2019 Spring Committee Plenaries” rum i Örebro mellan 26–28 mars där mat kommer att stå på agendan.

 • EU föreslår hårdare kriterier i produktion av biobränsleråvaror för synpunkter till 8 mars

  2019-02-13

  EU-kommissionen har sedan ett halvår tillbaka arbetet med att lyfta fram konkreta kriterier som ska prägla produktionen av förnybar energi och undanhålla produktionen av vissa biobränsleråvaror från att inkluderas i EU:s förnybara energipolitik. Nu ligger förslaget på bordet som föreslår att biobränslen som produceras av råvaror som i sin tur tränger undan annan odling samt ger upphov till ytterligare växthusgasutsläpp inte ska ingå i EU-målen för förnybar energi till 2030. EU-kommissionen vill gärna ha synpunkter på förslaget som ligger ute till och med den 8 mars.

Fler nyheter »