LIFE-programmet 2021–2027

2018-06-14

Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

Tillsammans med Horizon Europe så är LIFE-programmet en av de EU-program vars resurser förväntas öka betydligt till nästa långtidsbudget. Tack vare Brexit så har mycket i EU:s nya budget tvingats skala ner, dock bedöms satsningar på innovation och miljö så pass viktiga att extra resurser måste prioriteras till dessa områden.

Insatser för miljö och klimat totalt en fjärdedel av hela EU-budgeten

Insatser för förbättrad miljö och förbättrat klimat görs dock inte uteslutet inom nya LIFE-programmet utan har spridits ut för att inkluderas i samtliga ansvarområden inom EU 2021–2027. EU-kommissionen har beräknat att ungefär 25% av EU:s totala långtidsbudget åren 2021–2027 kommer att prioriteras för att möta de globala klimathoten och målen uppsatta i Parisavtalet 2015. 25 % av den totala budgeten omfattar 320 miljarder Euro.

LIFE-programmet ämnar prioritera fortsatt utveckling och implementering av innovativa lösningar i syfte att möta klimat- och miljöhoten. Programmet ska även vara mer flexibelt till nästa budgetperiod och möjliggöra för lösningar och projekt att anpassas för samtliga av de många olika geografiska miljöer som förekommer inom EU. Då klimathoten kan te sig olika är även programmet anpassat för att kunna implementeras mot oförutsägbara klimathot. Totalt ska denna inriktning av budgeten utgöra 950 miljoner euro.

LIFE bidra till cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar

Vidare blir de huvudsakliga prioriteringarna för LIFE att finansiera projekt som riktas till att utveckla och införa klimatsmarta energilösningar, speciellt i de EU-regioner som ligger efter i frågan. 1 miljard euro är avsatt för att hjälpa finansiering av klimatsmarta energilösningar.

Prioriteringar kring miljömedvetenhet och biodiversitet är också centrala i det nya programmet och syftar till att säkerhetsställa att medlemsstaterna bibehåller en sund syn på det inhemska klimatet och inte genomför aktiviteter som kan störa Europas biodiversitet och ekosystem. Detta ska även ske via andra program genom synergier, exempelvis med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att säkerhetsställa miljösmart jordbruk. Totalt kommer 2,15 miljarder euro av LIFE-budgeten inriktas till att bibehålla Europas biodiversitet.

Till sist ska även 1,35 miljarder euro av programmet kretsa kring att säkerhetsställa EU:s övergång till att bli en cirkulär ekonomi och att det efterföljs i de projekt som programmet finansierar. Detta innebär att även satsningar kring renare vatten och luft i EU ska prioriteras.

Nästkommande steg

EU-kommissionen hoppas på en snabb överenskommelse kring beslut om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027 och för långtidsbudgetens sektorsförslag vilket är avgörande för att EU-medel ska börja leverera resultat på plats så snart som möjligt.

Förseningar, likt i början av budgetperioden 2014–2020, skulle innebära att projekt inte kommer att kunna påbörjas i tid. Städer och regioner kommer inte att i tid kunna få den finansiering som behövs för att exempelvis: förbättra luft- och vattenkvaliteten för sina medborgare, behandla avfall korrekt eller att hantera klimatförändringen och dess konsekvenser.

Ett avtal om nästa långtidsbudget år 2019 skulle innebära en sömlös övergång från den nuvarande långtidsbudgeten (2014–2020) och den nya och skulle säkerställa förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande angående regleringarna i nya LIFE för budgetperioden 2021–2027. 

Läs EU-kommissionens faktablad angående LIFE i nästa budgetperiod 2021 – 2027. 

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Nya EU-regler ska skapa energieffektiva byggnader

  2018-09-20

  EU:s nya regler för renare energi som röstades fram i Europaparlamentet i april syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet vilket ska leda till sänkta uppvärmningskostnader och minskade växtgasutsläpp i EU. De nya reglerna som har som mål att reducera energiförbrukning i både nya och redan existerande byggnader börjar gälla den 1 januari 2021.

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

 • Europeiska Unionens råd antar officiellt ny LULUCF-förordning

  2018-05-15

  Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS