LIFE-programmet 2021–2027

2018-06-14

Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

Tillsammans med Horizon Europe så är LIFE-programmet en av de EU-program vars resurser förväntas öka betydligt till nästa långtidsbudget. Tack vare Brexit så har mycket i EU:s nya budget tvingats skala ner, dock bedöms satsningar på innovation och miljö så pass viktiga att extra resurser måste prioriteras till dessa områden.

Insatser för miljö och klimat totalt en fjärdedel av hela EU-budgeten

Insatser för förbättrad miljö och förbättrat klimat görs dock inte uteslutet inom nya LIFE-programmet utan har spridits ut för att inkluderas i samtliga ansvarområden inom EU 2021–2027. EU-kommissionen har beräknat att ungefär 25% av EU:s totala långtidsbudget åren 2021–2027 kommer att prioriteras för att möta de globala klimathoten och målen uppsatta i Parisavtalet 2015. 25 % av den totala budgeten omfattar 320 miljarder Euro.

LIFE-programmet ämnar prioritera fortsatt utveckling och implementering av innovativa lösningar i syfte att möta klimat- och miljöhoten. Programmet ska även vara mer flexibelt till nästa budgetperiod och möjliggöra för lösningar och projekt att anpassas för samtliga av de många olika geografiska miljöer som förekommer inom EU. Då klimathoten kan te sig olika är även programmet anpassat för att kunna implementeras mot oförutsägbara klimathot. Totalt ska denna inriktning av budgeten utgöra 950 miljoner euro.

LIFE bidra till cirkulär ekonomi och klimatsmarta lösningar

Vidare blir de huvudsakliga prioriteringarna för LIFE att finansiera projekt som riktas till att utveckla och införa klimatsmarta energilösningar, speciellt i de EU-regioner som ligger efter i frågan. 1 miljard euro är avsatt för att hjälpa finansiering av klimatsmarta energilösningar.

Prioriteringar kring miljömedvetenhet och biodiversitet är också centrala i det nya programmet och syftar till att säkerhetsställa att medlemsstaterna bibehåller en sund syn på det inhemska klimatet och inte genomför aktiviteter som kan störa Europas biodiversitet och ekosystem. Detta ska även ske via andra program genom synergier, exempelvis med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för att säkerhetsställa miljösmart jordbruk. Totalt kommer 2,15 miljarder euro av LIFE-budgeten inriktas till att bibehålla Europas biodiversitet.

Till sist ska även 1,35 miljarder euro av programmet kretsa kring att säkerhetsställa EU:s övergång till att bli en cirkulär ekonomi och att det efterföljs i de projekt som programmet finansierar. Detta innebär att även satsningar kring renare vatten och luft i EU ska prioriteras.

Nästkommande steg

EU-kommissionen hoppas på en snabb överenskommelse kring beslut om EU:s långtidsbudget (MFF) för 2021–2027 och för långtidsbudgetens sektorsförslag vilket är avgörande för att EU-medel ska börja leverera resultat på plats så snart som möjligt.

Förseningar, likt i början av budgetperioden 2014–2020, skulle innebära att projekt inte kommer att kunna påbörjas i tid. Städer och regioner kommer inte att i tid kunna få den finansiering som behövs för att exempelvis: förbättra luft- och vattenkvaliteten för sina medborgare, behandla avfall korrekt eller att hantera klimatförändringen och dess konsekvenser.

Ett avtal om nästa långtidsbudget år 2019 skulle innebära en sömlös övergång från den nuvarande långtidsbudgeten (2014–2020) och den nya och skulle säkerställa förutsägbarhet och kontinuitet i finansieringen till gagn för alla, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande angående regleringarna i nya LIFE för budgetperioden 2021–2027. 

Läs EU-kommissionens faktablad angående LIFE i nästa budgetperiod 2021 – 2027. 

 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Blå utlysning: nya EU-medel för havet omfattar 18,9 miljoner euro

  2018-11-19

  Den europeiska maritima och fiskerifonden (EMFF) har släppt en utlysning där den totala budgeten är 18,7 miljoner euro. Syftet är att accelerera utvecklingen och implementationen av EU: s maritima lagstiftning och utvecklingen av en hållbar utveckling av den blå ekonomin i EU.

 • Hösten energikonferens "Förädla världen i Norrbotten" i Luleå 6-7 november

  2018-11-07

  Den 6–7 november hölls energikonferensen ”Förädla världen i Norrbotten” i Luleå som Energikontor i Norr anordnade för att samla regionens aktörer inom området hållbar energi och för att presentera resultaten av deras projekt ”Gröna energiinvesteringar”. En rad olika aktörer deltog, däribland representanter från svenska myndigheter och drivna entreprenörer från Norrbotten, för att diskutera norra Sveriges framtida utmaningar med att använda den teknik som finns och att utöka hållbarhetsarbetet. Drivkraft, mod och att våga satsa var några av ledorden för Norrbottens framtidsvision.

 • Nytt om LIFE: EU ökar investeringar i natur-, miljö- och klimatområdet

  2018-10-30

  Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro för finansiering av LIFE-programmet som stödjer projekt som främjar natur, miljö och livskvalité. Detta är en av EU:s strategier i ledet att övergå till ett mer hållbart och utsläppsfritt samhälle. LIFE-programmet kommer ha stort inflytande över alla EU:s medlemsländer eftersom många av de finansierade EU-projekten är transnationella.

 • Nytt EU-direktiv ska skydda arbetare från att exponeras för skadliga ämnen

  2018-10-19

  Den 11 oktober kom Europaparlamentets förhandlare och EU-ländernas regeringar i rådet överens om nya regler för att bättre skydda arbetstagare mot carcinogena och mutagena ämnen. Den nyligen antagna överensstämmelsen om att begränsa arbetares exponering för kemiska farliga ämnen är en andra översyn av ett direktiv från 2004 som syftar till att ytterligare minska risken för att gruppen arbetstagare ska få cancer. Inom EU är cancer den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall.

 • EU-parlamentet vill se grönare nyproducerade bilar på EU:s vägar

  2018-10-05

  Utsläppen inom transportsektorn i EU ökar fortfarande. För att försöka råda bot på detta har Europaparlamentet presenterat ett nytt lagförslag för att minska utsläppen bland nyproducerade bilar fram till år 2030.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS