Rådet antar sin ståndpunkt om förnybar energi

2018-01-17

Den 18 december samlades Europas energiministrar i ministerrådet till vad som skulle bli en 15 timmar lång maratonförhandling. På agendan stod diskussioner om energimålen och elmarknadsdirektivet som EU-kommissionen släppte tidigare i år. Långa förhandlingar slutade i kompromisser för ministerrådet och förslaget för hur unionen ska bli mer förnybar gällande energi anses av kommissionen vara svagt men Sveriges energiminister Ibrahim Baylan tycker ändå att framsteg har gjorts.

Ministerrådet enades till slut gällande unionens väg mot att uppmuntra till att förnybar energi får en större plats på den inre marknaden. 

Ministerrådets vill ta bort EU-kommissionens förslag om att minska grödobaserade biobränslen i transportsektorn samt introducerade ett nytt förslag om att 14 procent skall vara förnybart i tanken 2030. Ministerrådet bibehåller också den målnivå som EU-kommissionen presenterat som säger att 27 procent ska vara förnybar energi 2030.

EU:s energiministrar anses inte vara ambitiösa nog av kritiker

Snabbt fick Rådets förslag gällande att biobränslen från matproduktionen skall användas till förnybart bränsle kritik där Oxfam och Transport and Environment menar att detta går emot viljor från södra Europa och påpekar också att risken finns att biobränsleproduktionen kan tränga undan matproduktionen (Källa: https://www.altinget.se/eu/artikel/ministrarnas-fornybartlinje-faar-mothugg-av-kommissionen). Diskussionen har under hösten varit känslig gällande RED II direktivet där EU-kommissionen i annex IX har listat olika typer av biobränsle som bör användas för att uppnå förnybarhetsdirektivet. Här menar flera av sektorernas aktörer att listan bör utvidgas och även innefatta biobränsle från matproduktion samt andra avancerade biobränslen så som tallolja. Frågan är såväl regionalt som nationellt mycket viktig för Sverige och energiminister Ibrahim Baylan ställer sig förstående till kritiken men menar att det finns hållbara sätt att genomföra detta på och att Sverige måste uppmuntra sina producenter att vidare fortsätta med just detta. Även Miguel Arias Cañete, EU:s klimat- och energikommissionär, instämmer i kritiken och menar att rådets ambitioner är alldeles för låga och kommenterade resultatet om det sänkta målet gällande biobränslen från matproduktion såhär:

-          ”Alla våra analyser pekar på att det är kostnadseffektivt att höja målet”

Ibrahim Baylan instämmer med EU-kommissionär Cañete syn och menar att det inte är aktuellt att höja ambitionsnivån nu men att detta kan komma att bli aktuellt i senare förhandlingar.

Framgångar i förhandlingarna

Sverige hade en ambitiös inställning i förhandlingarna och var en framstående aktör i debatten.

– Detta är väldigt viktiga frågor, eftersom de är så oerhört centrala för våra miljö- och klimatambitioner. Det finns också många olika positioner i en union med 28 olika medlemsländer och då behövs det länder som trycker på. Jag vill att Sverige ska vara ett sådant land, dels genom att vara gå före själva men också genom att driva på i unionens förhandlingar, sade Ibrahim Baylan.

Sverige valde att stödja EU-kommissionens riktning som skulle sätta mer krav på att länderna direkt ska vidta åtgärder för att nå upp till sina energimål. I en kompromiss enades rådet tillslut om att det istället skall införas flera avstämningsdatum för att garantera att länderna är på väg mot att uppnå de utsatta förnybarhetsmålen. Baylan säger att han trots allt är glad att Sverige fick en aning gehör för sitt förslag och att avstämningsdatumen kommer vara extra viktiga då målen endast är bindande på en EU-gemensam nivå. Gällande elmarknadsförslaget var det frågan om subventioner till smutsigare elproducenter som satte käppar i hjulen för förhandlingarna. För att nå en kompromiss med Polen enades man om att en utfasning kommer att ske fram till 2035 istället för EU-kommissionens förslag om utfasning fram till 2025, något som upprörde miljöorganisationer så som Greenpeace. Baylan kommenterade det hela såhär:

– ”Jag anser att det här med att tillåta subventionerna till 2035 i praktiken är en teoretisk diskussion. Förnybart kommer att slå ut de smutsiga alternativen och då kommer konsumenterna att kräva att de dyrare alternativen fasas ut.”

Nu väntar samtal mellan ministerrådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen för att nå en fullständig lagstiftning. Detta kan dock ske först när EU-parlamentet antagit en position till de två förslagen och detta förväntas ske i mitten av januari och i början av februari.

Rådet antar sin ståndpunkt om främjande av användning av förnybar energi

Läs mer på: www.altinget.se/eu/artikel/ministrarnas-fornybartlinje-faar-mothugg-av-kommissionen

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office.

/Lovisa Jonsson

 

Nyheter på området

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

 • Europeiska Unionens råd antar officiellt ny LULUCF-förordning

  2018-05-15

  Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS