Öppet samråd om vattenåtervinning i EU

2014-09-10

Generaldirektoratet för miljö fick uppdrag av EU-kommissionen att undersöka återvändandet av avloppsvatten i EU.  Rapporterna visar att den totala volymen av återanvänt avloppsvatten i EU ligger på cirka 964 miljoner m3 per år och svarade för 2,4 % av städernas utflöde av avloppsvatten. EU-kommissionen anser att det finns potential att ytterligare utveckla återanvändandet av vatten i EU. 

Spanien stod för ungefär en tredjedel av den totala volymen av EU:s vattenåtervinning, 347 miljoner m3/år, medan Italien återanvände 233 miljoner m3/år där båda ländernas återanvändning av avloppsvatten till största del går till bevattning. Återanvändningen av vatten anses som ett effektivt sätt att bidra till att lösa vattenbristen och torkan samt minska föroreningsbördan från renat avloppsvatten såväl som kostnaderna som tillkommer vid förorening. Återvinning av renat avloppsvatten har utvecklingspotential och ger många fördelar, men trots detta är återanvändandet av vatten inte allmänt tillämpat bland många av medlemsstater, däribland Sverige.

Samrådet är öppet till och med den 7 november 2014.

För mer information om samrådet 

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • ”Ta initiativet!” var ledordet under EU Green Week

  2019-05-20

  Det årliga evenemanget EU Green Week som i år startade den 13 maj i Warszawa, Polen och pågick under tre dagar i Bryssel, syftar till att belysa klimat- och hållbarhetsfrågor. Konferensdagarna fokuserade på olika perspektiv på EU:s klimatomställning med implementeringen av miljölagar, utvärdering av den 7:e EAP (Enviroment Action Programme), energiprojekt och legalisering, effektiv avfallshantering och andra aktuella områden. Representanter från såväl EU-institutioner, näringsliv, icke-statliga organisationer och forskare deltog. North Sweden närvarade vid ett antal seminarier. Följ med på en genomgång!

 • Återblick och framtidsutsikter i debatten om EU:s kulturarv

  2019-05-08

  Under nuvarande tidsperioden 2014–2020 går finansiella EU-medel för åtgärder inom ramen för kulturarv främst till att ombesörja, utveckla och att främja offentlig kultur. Den regionala utvecklingsfonden (ERUF) har varit en stor bidragsgivare till att främja kulturarv i EU:s regioner och 4,7 miljarder euro planeras att ytterligare satsas innan 2021. EU:s kulturarvsår 2018 syftade till att få fler människor att upptäcka och engagera sig i europeiskt kulturarv med mål att öka känslan hos medborgarna av en gemensam europeisk gemenskap, vilket är en av EU-kommissionens prioriteringar. Det märks av att kulturarv får mer uppmärksamhet i fråga om framtidens EU-samarbete. Kulturarvet är något som nyligen jämförts med själen då det var sagt, i samband med att Frankrikes kulturarvssymbol Notre Dame i Paris brann upp, att fransmännens själ var förstörd. Uttrycket kan eventuellt spegla motsatsen till vad som pågår nu då EU:s ledare vill förena EU:s medborgare identitetsmässigt genom att stärka unionens kulturarv. Genom det europeiska ramverket för åtgärder inom kulturarv som upprättades 2018 har EU satt upp riktlinjer för implementering av främjande åtgärder för detta och mycket talar för att kulturarv kommer att närvara i en rad sektorsprogram i nästa långtidsbudget 2021–2027.

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

Fler nyheter »