EU-forum i Lycksele

2014-05-20

North Swedens EU-forumturné i Övre Norrland avslutades den 14 maj i Lycksele. Presentationer om vilka möjligheter som finns inom EU:s programperiod 2014-2020 för Övre Norrland hölls av företrädare för North Sweden, Region Västerbotten, Tillväxtverket, ESF-rådet och Länsstyrelsen i Västerbotten. På plats i Lycksele fanns femtiotalet personer från offentlig verksamhet och utbildningssäten, näringsliv samt ideell verksamhet. 

Tillsammans med Mikael Janson, direktör på North Sweden, välkomnade ordförande för Region Västerbotten, Erik Bergkvist, deltagarna till informationsdagen om EU:s nya programperiod och möjligheterna som denna bär med sig för norra Sveriges del.

Lycksele4

Erik Bergkvist underströk bland annat att Västerbotten med långsiktigt arbete och stöd av EU-medel lyckats bygga upp Sveriges bästa bredband, även i glesbygd. Han påpekade att norra Sverige påverkats av EU:s lagstiftning långt innan Sverige gick med i EU, då Europeiska kol- och stålgemenskapen inrättades redan på 1950-talet och därmed haft direkt betydelse för gruvnäringen i norra Sverige.

- Men kol- och stålgemenskapen, och senare EU, är också ett projekt för fred. Det är genom sammahållningspolitiken vi kan minska regionala skillnader och ojämlikheter och motverka ett Europa som drar åt olika håll och där konflikter uppstår, sa Erik Bergkvist.

Att bedriva projekt inom ramen för EU:s fonder
Katarina Molin från Region Västerbotten redogjorde för strukturfonderna, och lade stor vikt vid vad EU-kommissionen uppmanar aktörer som vill söka finansiering att tänka på under den nya programperioden.

- För regioners del handlar det mycket om att faktiskt kunna visa på vad EU-medel bidrar till, och även att samordna exempelvis socialfonden, regionalfonden och de territoriella programmen på ett effektivt sätt för att uppnå bästa resultat. För Norrbottens och Västerbottens del har detta inneburit att man tagit fram ett antal fokusområden för att underlätta samordning.

Märtha Puranen och Madelen Nilsson från Tillväxtverket gav bland annat goda råd för vad som bör has i åtanke för dem som umgås med tanken att lägga in en projektansökan inom den regionala utvecklingsfonden. Projekten ska ge resultat av bestående karaktär, det vill säga att projekten ska ha målsättningar som stäcker sig längre än bara till själva projektperioden. Märtha Puranen gav även rådet att avsätta tid för planering innan projektet drar igång, så att både den interna organisationen och medfinansiärer är väl förberedda redan innan beslut om projektstöd fattas.

- Något vi noterat under tidigare programperiod är att det är ganska vanligt att de som söker projektmedel kan ha en onödigt lång startsträcka när det fått projektet godkänt. För att på bästa sätt utnyttja de medel som delas ut är det viktigt att vara väl förberedd så projektet kan sätta igång direkt när beslut om finansiering fattas. Sammanfattningsvis är mina rekommendationer att planera, förankra och bädda för resultat, sa Märtha Puranen.

Socialfondsprogrammet Övre Norrland
Socialfondsprogrammet ansvarar det svenska ESF-rådet för i Sverige, och Maria-Johansson Berg presenterade de tre av fem fokusmålen som socialfonden Övre Norrland riktar in sig på i Europa 2020-strategin: sysselsättning, utbildning och arbete mot social utestängning. En åtgärd för att nå de målen skulle exempelvis kunna vara att bedriva projekt som stärker länken mellan utbildning och tillträde till arbetsmarknaden.

Lycksele5

EU:s sektoriella ramprogram
Sektorsprogrammen är till skillnad från EU:s fonder inte riktade till regioner, dessa program är inriktade på specifika sektorsområden och har stort fokus på samverkan mellan i huvudsak EU:s medlemsländer. Ett sådant program är Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Lars Wikman från North Sweden påpekade att programmet inte bara vänder sig till organisationer som bedriver forskning, även samhällsaktörer och företagare har goda möjligheter att söka stöd och deras medverkan är till stor del förutsättningen för även forskningen att få del av medlen. Planerar man att söka stöd inom Horisont 2020 är det viktigt att ha i åtanke vad politiken anser som viktigt för Europa, det är utefter de premisserna som projekt väljs ut, sa Lars Wikman.

Videohälsning från EU-kommissionen i Sverige
Deltagarna i Lycksele fick även en videohälsning från Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.
- Målsättningen med EU:s programperiod 2014-2020 är att skapa tillväxt och sysselsättning i ett läge där den europeiska ekonomin är på väg att återhämta sig från en svår ekonomisk kris. Projekt inom ramen för den nya projektperioden kan ses som ett konkret exempel på hur EU, medlemsstater och den regionala nivån tillsammans kan få Europas ekonomi på fötter igen, sa Pierre Schellekens.

Övriga presentationer
Under dagen presenterade även Länsstyrelsen i Västerbottens Sven Lingegård Landsbygdsprogrammet och Jenny Bergkvist Botnia-Atlanticaprogrammet. Peter Nergård från Tillväxtverket redogjorde för Östersjöstrategin och småföretagarprogrammet COSME, Nils Sandberg från Region Västerbotten presenterade EU:s hälsoprogram och Mikael Janson från North Sweden presenterade kontorets verksamhet i Bryssel samt miljöprogrammet Life. 

Lycksele3

Mer om North Swedens EU-forum
Sammantaget samlade de fyra forumen i april/maj närmare trehundra intresserade personer från Norr- och Västerbotten. Tillfället i Lycksele webbsändes också, liksom det i Skellefteå, och nådde den vägen ytterligare dryga hundratalet.

Ta del av konferensen via Webbsändning i efterhand
- Webbssändningen från Skellefteå den 6 maj
- Webbsändning från Lycksele den 14 maj

Talarnas presentationer
Här hittar du talarnas presentationer för Lycksele, Skellefteå, Luleå och Överkalix.

Läs även nyheten som sammanfattar EU-forumen i Överkalix, Luleå och Skellefteå på vår hemsida

Informationsblad om EU:s fonder och program
Läs North Swedens lättöverskådliga sammanfattningar av EU:s fonder och program för programperioden 2014-2020 som vi sammanställt tillsammans med Mid Sweden European Office. 

Vad tyckte du om konferensen? Ge dina synpunkter via denna enkät

/Åsa Fors

Allmänna nyheter

 • EU-kommissionen nominerar LIFE-projektet ReMiBar baserat i Norr- och Västerbotten till ett av de bästa i Europa

  2018-03-14

  LIFE-projektet ReMiBar, som är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan olika myndigheter och skogsbolag i Norr- och Västerbotten och finansierat av EU:s miljöfond LIFE-programmet, har blivit utvalt av EU-kommissionen till ett av de bästa LIFE-projekten i EU. ReMiBar syftar till att lösa problem med stängda vandringsvägar för djurliv i vattendrag som beror på bygget av infrastruktur där man inte tagit hänsyn till vattenmiljöer. ReMiBar är också nominerat till ”Bästa av bästa utmärkelsen” för avslutade projekt 2016 och 2017 i kategorierna miljö och natur.

 • Tack Martha Bahta!

  2018-03-14

  Efter sex år slutar Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser, hos oss på North Sweden. Vi önskar dig all lycka i din fortsatta karriär vid Region Västerbotten!

 • 8 Nordiska EU-länder samlas kring gemensamt budskap angående fördjupat EMU-samarbete

  2018-03-14

  8 nordeuropeiska länder har i ett gemensamt brev uttryckt sina finanspolitiska åsikter i debatten kring hur valutaunionen EMU ska fortsatt utvecklas. Den ekonomiska monetära unionen, EMU, är de övergripande ekonomiska verktyg och policys som EU har för Eurosamarbetet men riktar sig även till länderna utanför Euron. De aktuella ländernas finansministrar önskar tona ned debatten om storslagna och djupgående EU-ambitioner för EMU. Fokus ska ligga på internationellt samarbete för att upprätthålla en stabil finansmarknad. Från svensk sida, som icke Euroland, trycks det på vikten av att alla länder i EU ska få delta fullt ut i besluten i EMU.

 • Handelskonflikten mellan USA och EU

  2018-03-13

  I syfte att skydda USA:s nationella intressen har president Donald Trump beslutat om att införa tullar på importerat stål och aluminium till USA vilket har skapat oro världen över, särskilt i EU. Enligt presidenten har andra länder gentemot USA ett handelsöverskott som är skadligt för USA. EU med flera har i sin tur protesterat mot vad de anser vara en orättfärdig politik från USA som utan urskillning slår mot alla på ett sätt som skadar hela världshandeln och den ekonomiska återhämtningen, även för USA själva.

 • Positioner för fortsatt EU-stöd

  2018-03-13

  EFNS positioner om regionalpolitiken, inför utformningen av den nästa programperiod från 2021 och framåt, har nu lämnats in till EU-kommissionen.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS