NSPA Forum 2017 i Rovaniemi om smarta glesbygdsregioner

2017-11-15

Den 9 november anordnades årets Northern Sparsely Populated Areas Forum i Rovaniemi, Finland. Mötet var delvis integrerat med att den Europiska Regionkommitténs ekonomiska utskott sammanträdde i Rovaniemi, med tidigare ordföranden för Regionkommittén, numera förste vice ordföranden, Markku Markkula som värd. Fokus låg på smart specialisering för utveckling i det nordligaste Europa. Forumet föregicks också av ett arbetsmöte mellan de 14 regionerna i NSPA om möjlig samverkan utifrån förslaget från OECD i deras studie över NSPA, att i NSPA samverka kring smart specialisering för ökad utvecklingskraft.

Regionkommittén och Nordregio samt NSPA om smarta regioner

Förmiddagen för NSPA forum inleddes med ett gemensamt seminariepass för delegaterna från regionerna i NSPA och ledamöterna från ekonomiutskottet i Regionkommittén. Miika Riipi, ordföranden för finska Lappland, hälsade välkommen och pekade på NSPA-regionernas arbete för att vara i framkant i Europa, med de utmaningar som finns, och det följdes upp av Satu Vehreävesa, ordförande för NSPA-nätverket, som hälsade välkommen från NSPA med en presentation av NSPA. 


171113nspaforum
Medverkan från NSPA, Regionkommittén och Nordregio vid Inledande gemensam session mellan NSPA forum och Regionkommittén vid NSPA Forum i Rovaniemi

Huvudanförandena hölls av Markku Markkula, tidigare ordförande och nu vice ordförande för Europeiska Regionkommittén och som medverkade vid lanseringen av OECD-studien i Bryssel i mars, samt Jukka Teräs från Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio, som också var en av de medverkande vid NSPA:s seminarium under European Week of Regions and Cities i Bryssel under oktober. Båda fokuserade på möjligheterna men också utmaningarna med smart specialisering för att hitta varje regions styrkor att bygga sin utveckling på, med fokus på det nordligaste Europa och hur EU:s koncept för smart specialisering nu utvecklas som en fortsatt tungt vägande del i kommande regionalpolitik. Markku Markkula pratade även under eftermiddagen på temat att NSPA och Arktis är så unikt och viktigt för resten av Europa, att EU måste vara angelägen om att ge sitt stöd, men att det kräver tydligt fokus från NSPA på det unika mervärden som regionen har såsom exempelvis konceptet arktisk testbädd. OECD visar att det nordliga Europa verkligen kan bidra även med sina utmaningar.

Morgonsessionen avslutades med att Kristiina Jokelainen från finska Lappland gav en fördjupad kunskap kring deras Arctic Smartness, som är en av de regionala smart specialiseringsstrategier som lyfts fram i EU och gör att regionen också är med i ett flertal plattformar och samverkan i EU med intresse för ökad samverkan också med övriga delar av NSPA.

Dialog mellan NSPA-regionerna om smart samverkan

Under eftermiddagen samlades NSPA-delegaterna för det egna forumet, med en första diskussion om smart specialisering och vad det betyder för samverkan inom NSPA, där Jukka Teräs från OECD gav lite fördjupade tankar för att starta diskussionen.

Dagen innan hade därtill företrädare från de 14 regionerna samlats för att ha en första diskussion kring hur ta nästa steg för samverkan utifrån OECD:s förslag om ökad integrering av de olika regionala strategierna i hela NSPA. Avsikten med workshopen var att utifrån underlag som North Sweden tagit fram, formera en plattform för sådan samverkan. Det finns stora skillnader mellan de olika regionerna och NSPA omfattar därtill en väldig geografi och därför är det inte fråga om att skapa en gemensam strategi, men väl ta fasta på de gemensamma utmaningar och möjligheter som alla kan gynnas av att samarbeta runt. Zofia Tucinska från Mid Sweden European Office gjorde en sammanfattning av den diskussionen.

Det följdes av paneldiskussioner ledda av Kari Aalto från East and North Finland EU Office. Det första mellan regionala NSPA-företrädare; Päivi Ekdahl, Lappland, Erik Lövgren, Västernorrland samt Terje Staebaek, Nordland, om potentialer och behov av samverkan inom NSPA. Diskussionen kretsade bland annat kring att de nordliga regionerna behöver lyfta fram sig själv bättre. Det finns inget att be om ursäkt för, utan tvärtom våga ta eget kommando över det som är viktigt för också EU att fokusera på för sitt policyarbete med norra Europas intressen för ögonen. Det är inte minst viktigt, som Erik Lövgren påpekade, mot bakgrund av att medan ett företag utan eget kapital kan få lån i en huvudstadsregion finns inte den tillgången på utvecklingskapital ens för de mest solida företagen i glesbygden och det behöver rättas till.

NSPA i EU:s arktiska policy och för framtidens sammanhållningspolitik

I ett andra pass kommenterade Harri Mäki-Reinikka från Finlands utrikesministerium EU:s arktiska process och den rapport som precis lanserats för en diskussion om EU:s fokus för sina arktiska investeringar. Han slutsats vara att EU:s sammanställning från den arktiska samrådsprocessen är i grunden bra, men han saknade något i den. Det är lite för mycket teori och för lite konkret arbete. Därför behöver näringslivet bjudas in mer aktivt. Likaså behövs mer fokus på de smältande isarna och klimatförändringen utifrån nyttjande av ny teknik och att det är något som berör alla. Det ger därmed en ny roll för norra Europa i EU och globalt.

171113nspaforum2
Markku Markkula, vice ordförande Europeiska Regionkommittén, ger sina tankar om NSPA:s roll för EU inför en panel med bland andra Anders Josefsson, Norrbotten, och finska UD

I den efterföljande diskussionen med Anders Josefsson, Norrbotten, Riitta Koskinen, South Savo, och Nils Nilsen, North Norway, pekade Anders Josefsson bland annat på behovet av att gå fram tillsammans i små steg för att stärka det gemensamma Europeiska Arktis kring nya sektorer som kan växa med behov av bättre kompetensutbyte mellan regionerna, särskilt som de små företagen i NSPA investerar alldeles för lite i forskning och utveckling. Riitta Koskinen konstaterade med anledning av att det allt för ofta är fråga om ”one-size-fits-all” för att foga in allt i en och samma kostym, att den kostymen då i gengäld måste vara stor nog för att rymma alla olika behov av lösningar.

Forumet avrundades med att Mikael Janson, North Sweden European Office, presenterade bakgrunden till det förslag till position som till forumet lagts fram om den av EU-kommissionen presenterade sjunde sammanhållningsrapporten, som är en del av de pågående diskussionerna om framtidens regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, i EU. Positionen antogs av forumet för att spelas in i EU och på nationell nivå från NSPA-regionerna.

Forumet avslutades med några avslutningsord från värdregionen Lappland och en inbjudan till nästa forum i Jämtland Härjedalen 2-3 maj 2018.

/Mikael Janson 

Mer information

Läs den antagna NSPA-positionen om EU-kommissionens sammanhållningsrapport (pdf)

Läs om OECD-studien när den presenterades i Bryssel här.

Läs om NSPA-seminariet under European Week of Regions and Cities här.

Läs om EU:s koncept för smart specialisering här.

Allmänna nyheter

 • Tack Anthony Scully!

  2018-07-04

  Tony har varit ansvarig för forskning och innovation och efter tre år på North Sweden, ska Tony Scully nu fortsätta sin karriär på Linnéuniversitetet i Kalmar.

 • Sverige ledande och Norra Sverige regionalt högpresterande i EU-kommissionens innovationsmätning

  2018-07-04

  Sverige är fortsatt i toppen när EU-kommissionen den 18 juni 2018 listar Europas mest innovativa länder. Norr- och Västerbotten tillhör de starkaste regionerna i EU och bidrar positivt till Sveriges placering. Resultaten för Sverige är dock inte entydigt positiva då Sverige presterar under EU:s genomsnitt på flera avgörande indikatorer som ingår i det sammanvägda indexet.

 • Norra Sverige i Almedalen debatterar för ett starkare EU

  2018-07-04

  Under Almedalen är norra Sverige engagerat i olika aktiviteter för att stärka regionens intressen. Under veckan diskuteras också EU-relevanta frågor. Bland annat arrangerade Region Västerbotten med regionrådet Erik Bergkvist tillika ordförande för Europaforum Norra Sverige ett särskilt EU-mingel den 2 juli öppet för vem som ville att ge sin syn på EU och hur EU bör utvecklas. Erik Bergkvist medverkade även i paneldebatter arrangerade av EU-kommissionen i Sverige på ”Europahuset” i Almedalen såsom en debatt den 3 juli om EU:s budget ”Hur mycket ska Sverige betala? – Och till vad?”

 • Tack till Julia och Andreas!

  2018-07-02

  Nu när sommaren tar vid tackar North Sweden för praktikanterna Julia och Andreas insatser och deras tid på kontoret mellan 22 januari- 22 juni och önskar dem lycka till!

 • State of Play: Delad sammanhållningspolitik för regional utveckling

  2018-06-20

  Nu är mer eller mindre alla förslag till regleringar för nästa programperiod 2021—2027 framlagda av EU-kommissionen. På det stora hela ligger de i linje med norra Sverige intressen även om alla detaljer och de exakta budgetnivåerna för Norrbottens och Västerbottens vidkommande inte ännu är helt klara. Nu vidtar förhandlingarna, som kommer att bli tuffa. Några övergripande delar i förslagen för den samlade sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, behöver särskilt fokus. Några sådana områden är att tillförsäkra fortsatta möjligheter att i norra Sverige kunna använda socialfonden, landsbygdsutvecklingsfonden och den samlade sammanhållningspolitiken för att skapa regional hållbar utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS