Recap NSPA forum 2018

2018-05-04

Den 2-3 maj anordnades årets forum för nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, på Storhogna högfjällshotell i Region Jämtland Härjedalen. Ett 50-tal företrädare för de 14 regionerna i norra Sverige, Finland och Norge samlades för ett intensivt program vid ett forum som gick av stapeln samtidigt som EU-kommissionen i Bryssel presenterade sitt förslag till långtidsbudget för åren 2021 till 2027, som var en av huvudpunkterna för diskussionerna om vad det förslaget innebär för EU:s fortsatta stöd till regionerna i NSPA. Övriga frågor som diskuterades var initiativen om ett gemensamt arbete kring smart specialisering samt en arktisk investeringsplattform för NSPA.

I inledningen forumet kunde deltagarna följa EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och ansvarig budgetkommissionär Günther Oettinger presentera budgetförslaget för nästa programperiod i EU ”Post 2020” i Europaparlamentet och med de via webben från kommissionen utsända underlagen konstaterades på forumet att NSPA finns med i förslagen även för framtiden. Thomas Andersson från Region Jämtland Härjedalen öppnade mot den bakgrunden forumet.

Dag 1: Arktisk investeringsplattform till stöd för samlad smart specialisering i NSPA

nspa forum 1
Alexander Dubois, SLU och Nordregio, berättar om strategier för smart specialisering i glesbefolkade områden för att skapa tillväxt

Under första forumdagen medverkade Alexandre Dubois från Svenska Landsbruksuniversitetet i Uppsala och tidigare Nordregio och en av författarna bakom de tidiga Nordregiostudierna över NSPA, för att redovisa sina och andras senaste rön om innovation i glesbefolkade områden med fokus på så kallad smart regional specialisering för att fokusera på möjliga tillväxtområden utifrån de tillgångar som finns i varje region. Han och den efterföljande diskussionen betonade vikten av att få med även områdena utanför universitetsstäderna och samverkan över gränserna. Det är ett led i NSPA:s arbete med att hitta former för att utifrån den genomförda OECD-studien hitta samverkan som stöder det gemensamma utvecklingsarbetet i de olika regionerna.

Det följdes av Alexander Schenk från Europeiska Investeringsbankens, EIB, kontor i Stockholm som berättade om deras låneinstrument för investeringar och de möjligheter som finns för att i även norra delarna av Europa dra nytta av det för att växla upp andra insatser och få kapital till nödvändiga satsningar i samspel med annan finansiering inklusive EU:s andra olika stöd. Aleksander var inbjuden som en del av arbetet i NSPA att skapa någon form av arktisk investeringsplattform för att utifrån gemensamma investeringsbehov baserat på regionernas smarta specialiseringsstrategier hitta finansiellt stöd för att genomföra sådana investeringar i regioner som ofta kan ha svårt att få externt kapital till sig. Det är en av de frågor som lyfts i den arktiska samrådsprocessen NSPA hållit i för EU-kommissionen och också kopplar till OECD-studien.

Kristiina Jokelainen från finska Lappland och Pierre Padilla som de anlitat höll kopplat till det i ett avslutande pass med dels en redovisning av det projekt de tagit på sig för att hitta former för en arktisk investeringsplattform tillsammans med övriga regioner i NSPA, dels diskussioner i grupper för att ta fram underlag för det fortsatta arbetet att se behoven och möjliga vägar framåt.       

Dag 2: En EU-budget med regionerna i NSPA i fokus

nspa forum 2
Paneldiskussion om framtidens EU-budget med regionala företrädare och Johan Wullt från EU-kommissionen samt Jonas Eriksson från Sieps.

Den andra dagen inleddes med att Johan Wullt från EU-kommissionens kontor i Stockholm berättade om huvuddragen i det under föregående dag framlagda budgetförslaget för EU att gälla åren 2021-2027. För att kompensera bortfallet av Storbritannien innebär det en utökad volym för de kvarvarande länderna från dagens 1% av EU:s samlade bruttonationalintäkt, BNI, till 1,11%, bland annat genom nya intäktskällor som en plastskatt utöver ökade medlemsavgifter inklusive borttagande av den rabatt på avgiften som bland annat Sverige haft. Det täcker ungefär hälften av bortfallet för Brexit och ger utrymme för en del satsningar inom forskning, gränskontroller och säkerhetspolitik med mera. I övrigt är det neddragningar på framförallt jordbruks- och regionalstödet om runt 5%. Den extra gleshetsallokeringen för norra Sverige och Finland finns däremot kvar på motsvarande samma nivå som idag.

Därefter gav Jonas Eriksson från Svenska Institutet för Europeiska Policy Studier, Sieps, en exposé över hur EU:s budgetar utvecklats över tid och vilka områden som prioriterats och hur det kan ställas mot det nu lagda förslaget och de olika motsättningar som finns med nya stridslinjer och hur målsättningen för slutresultatet kan liknas vid en balans där alla är lika missnöjda. Han uttryckte en tro om att budgeten ger lite till alla utan att någon blir nöjd och därmed förutsättningar att få till en slutgiltig kompromiss att kunna besluta om före Europaparlamentsvalet i juni 2019, men konstaterade att det kanske i slutändan är att vara lite för optimistisk att tro det.

Förmiddagen och hela forumet avslutades med att de fyra EU-kontoren redogjorde för sina synpunkter och analyser av det framlagda förslaget och därefter en paneldiskussion med talarna och regionala företrädare från de tre länderna samt en gemensam diskussion kring NSPA:s synpunkter på budgetförslaget att kunna skrivas fram en första position för NSPA utifrån. 

/Mikael Janson

Ta del av presentationerna på forumet här

Läs mer om EU-kommissionens förslag till budget 2021-2027 här

Läs mer om smart specialisering i NSPA

Läs mer om OECD-rapporten här

Läs mer om det arktiska samrådet här

Allmänna nyheter

 • Citizens’ App ska få dig att upptäcka EU i din smartphone

  2019-01-18

  Den nya appen Citizens’ App som utvecklats av Europaparlamentet inför EU-valet i maj visar exempel på hur EU formar vår vardag och uppmuntrar dig att engagera dig i EU:s framtid.

 • SKL presenterar sina prioriterade EU frågor för 2019

  2019-01-17

  Under 2019 kommer Sveriges kommuner och landsting (SKL) att fokusera extra på åtta utvalda EU-frågor utifrån kommuner och regioners intressen. EU-perspektivet ska genomsyra förbundets verksamhet och de prioriterade frågorna kommer att bedrivas med hjälp av enskilda viljeriktningar samt olika aktiviteter under året.

 • Tack till Stina och Michaela!

  2019-01-15

  När ett nytt år tagit vid är det dags att tacka höstens praktikanter, Stina Skoglöf och Michaela Wikdahl, för deras tid hos oss på North Sweden.

 • Toppresultat för Sverige

  2019-01-11

  The Economist genomför varje år en demokratiundersökning över världens länder. Sverige rankas som EU:s mest demokratiska land.

 • EU-stöd till Övre Norrland

  2018-12-17

  Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har beslutat att 28 prioriterade projekt i Norr- och Västerbotten ska få dela på 250 miljoner kronor från ESF och ERDF.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS