2018 – Året för multimodalitet i EU

2018-02-26

EU-kommissionen har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen, trafikstockningar och luftföroreningar för att förbättra livskvalitén för medborgarna och för att uppnå de mål som fastställs i Parisavtalet. Samtidigt vill EU-kommissionen förbättra trafiksäkerheten och branschens konkurrenskraft på den globala marknaden. För att stödja dessa mål har EU: s transportkommissionär Violeta Bulc utlyst 2018 som "Multimodalitetsåret".

20180226multimodality-year

Multimodalitet eller multimodala transporter avser användningen av olika transportslag på samma resa för både gods- och persontrafik. I båda fallen drivs nu multimodalitet av den växande trenden mot digitalisering. Multimodaliteten drar nytta av styrkan i transportslagen besitter till exempel bekvämlighet, hastighet, kostnad, tillförlitlighet, förutsägbarhet etc. vilka i kombination kan erbjuda effektivare transportlösningar vilket i sin tur underlättar trycket på Europas överbelastade vägar och bidrar till att hela sektorn blir mer miljövänlig, säkrare och kostnadseffektiv.

EU-kommissionen kommer under 2018 att lansera en rad lagstiftnings- och politiska initiativ samt aktiviteter i syfte att främja transportsektorns funktion som ett fullt integrerat system. Viktiga tematiska områden kommer att omfatta:

 • Stöd till multimodal infrastruktur samt innovationer såväl fysiska och digitala inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF), Horizon 2020 och i förberedelserna av nästa fleråriga budgetram MFF och det nya ramprogrammet för forskning och innovation FP9.
 • Digitalisering med fokus på förslaget om elektroniska transportdokument, informationssystem för digitala korridorer och multimodal reseinformation och biljettförsäljning.
 • Användning av ekonomiska incitament för att främja multimodalitet genom t.ex. revisionen av direktivet om kombinerade transporter och en ny studie om internalisering av externa kostnader.
 • Arbete mot en rättslig ram för att skydda passagerarrättigheter i multimodala resor.
 • Främjandet av "aktiv rörlighet" integrerad med andra transportslag, i synnerhet inom ramen för urbana- och smarta städer.

 

20180216multimodal

Under 2018 kommer en rad arrangemang lanseras för att driva på frågan. Bland annat EuropeanMobilityWeek och aktiviteten MobilityAction.

MobilityAction

EuropeanMobilityWeek är ett arrangemang som äger rum 16-22 september i Bryssel. Syftet med veckan är att diskutera problem samt hållbara lösningar kring transportfrågor i regioner och städer. I anslutning till arrangemanget har arrangörerna planerat för att aktörer av olika slag runt om i EU ska kunna visa upp sina egna lokala lösningar i syfte att utbyta idéer och inspirera.

Redovisning av aktivitetsidéer kan ske under EuropeanMobilityWeek i Bryssel men även via eventets hemsida. Åtgärden behöver i det andra fallet inte vara i anslutning till arrangemanget i Bryssel. Aktiviteten går således lika bra att visa upp på hemmaplan och registreras och publiceras då som en s.k. ”MobilityAction”, dvs. en mobilitetsaktivitet på hemsidan tillsammans med många andra idéer från olika delar av EU. Kanske kan just din region eller stad dela med sig av era hållbara idéer? Eller ta del av de många idéer som redan finns på hemsidan från andra EU-länder för att tillämpa på hemmaplan i Sverige.

Berör

MobilityAction
 
EuropeanMobilityWeek är ett arrangemang som äger rum 16-22 september i Bryssel. Syftet med veckan är att diskutera problem samt hållbara lösningar kring transportfrågor i regioner och städer. I anslutning till arrangemanget har arrangörerna planerat för att aktörer av olika slag runt om i EU ska kunna visa upp sina egna lokala lösningar i syfte att utbyta idéer och inspirera.
 

Redovisning av aktivitetsidéer kan ske under EuropeanMobilityWeek i Bryssel men även via eventets hemsida. Åtgärden behöver i det andra fallet inte vara i anslutning till arrangemanget i Bryssel. Aktiviteten går således lika bra att visa upp på hemmaplan och registreras och publiceras då som en s.k. ”MobilityAction”, dvs. en mobilitetsaktivitet på hemsidan tillsammans med många andra idéer från olika delar av EU. Kanske kan just din region eller stad dela med sig av era hållbara idéer? Eller ta del av de många idéer som redan finns på hemsidan från andra EU-länder för att tillämpa på hemmaplan i Sverige.

 

 

Förslag på bidrag kan exempelvis vara en grupp kollegor som tillsammans cyklar till arbetsplatsen och vill dela med sig av erfarenheten. Aktörer kan också vara företag som ser till att alla anställda ska kunna ta sig till jobbet smidigt med hjälp av kollektivtrafik istället för personbil. Både privatpersoner, organisationer, offentlig verksamhet och näringsliv är välkomna att lämna in sina idéer.

Övrigt

För att anmäla ett bidrag ska ansökan skrivas på engelska och bidraget ska förespråka förändring för en hållbarare trafiksituation i Europa. När en ansökan är godkänd kan bidraget delta i kampanjer för EuropeanMobilityWeek på olika event. Vid eventuellt godkännande kan även EuropeanMobility-varumärket användas i pressmaterial för er idé.

Läs mer om projektet, samt anmäl ert bidrag här 

Läs mer om EuropeanMobilityWeek här

MobilityAction och hur du deltar kan du läsa mer om här

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS