Shift2Rail sjösätts

2014-06-14

Shift2Rail är en del av Horizon2020-programmet, och ses som ett viktigt instrument för att utveckla en samordnad EU-strategi för forskning och innovation inom järnvägssektorn

 

Förordningsförslaget har varit föremål för förhandling mellan Europeiska kommissionen, Rådet och Europaparlamentet. Rådet antog sin ståndpunkt den 14 mars 2014. I sitt yttrande den 15 april 2014 delade Europaparlamentet helt den bedömning som gjordes av Rådet om att den föreslagna förordningen om Shift2Rail är ett viktigt redskap för att förbättra konkurrenskraften inom järnvägssektorn. Under TTE-mötet den 5-6 juni informerade det grekiska ordförandeskapet medlemsländernas transportministrar om att förordningen om inrättande av det gemensamma företaget Shift2Rail kommer att antas av Rådet den 16 juni 2014. 

Shift2Rail kommer att utveckla en strategisk övergripande plan över de viktigaste prioriteringarna och de operationella och tekniska innovationer som krävs från alla berörda parter för att uppnå målen för det gemensamma företaget, vilka avser att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet, att förbättra konkurrenskraften för det europeiska järnvägssystemet och att befästa den europeiska järnvägsindustrins position som en spelare på den globala marknaden.

Europeiska kommissionen, DG MOVE, anordnar ett möte för intressenter den 20 juni 2014 i Bryssel i syfte att lägga fram sin preliminära vision för den strategiska övergripande planen och för att samla in synpunkter från berörda parter.

 

Anmälan sker via e-post till Laurence Goemare på laurence.goemaere@ec.europa.eu senast måndag den 16 juni. Ange ditt namn och organisation. 

Inbjudan 

Läs vår tidigare nyhet om Shift2Rail

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office, +32 475773963,mona.mansour@northsweden.eu.

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • EFNS antar position om CEF

  2018-09-12

  EFNS har antagit en position om CEF. Positionen innehåller det EFNS tidigare framfört dock tydligare koppling till EU-kommissionens och EU-parlamentets betänkande.

 • EU-kommissionen föreslår förlängning av ScanMed till norra Sverige

  2018-06-06

  EU-kommissionen presenterar förslag om en ny CEF-förordning för ett sammanlänkat Europa för tidperioden 2021-2027. EU-kommissionen föreslår att TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) förlängs från Stockholm till Norrlandskusten, vidare till Narvik samt till Haparanda-Torneå.

 • NTP släpps - NBB byggs och flera andra satsningar i norra Sverige

  2018-06-05

  Den 4 juni presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen för tidperioden 2018-2029. Planen omfattar en totalbudget på 700 miljarder kronor. För Västerbotten och Norrbotten innebär den nya planen flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg, satsningar på flera vägsträckor och på sjöfarten.

 • Regeringens besked - klartecken för Norrbotniabanan

  2018-06-01

  Tomas Eneroth Infrastrukturminister tillkännagav idag att Norrbotniabanan kommer att byggas. Närmare 7 miljarder kronor som en del av den nationella transportplanen (NTP) kommer att anslås för att påbörja arbetena på Norrbotniabanan.

 • EU-kommissionen slutför sin agenda för säker, ren och kopplad rörlighet

  2018-05-18

  Den 17 maj presenterade Junckerkommissionen det tredje Europa på väg-paketet för att modernisera Europas transportsystem genom det s k mobilitetspaketet. Syftet är att uppnå en smidig övergång till ett mobilitetssystem som är säkert, rent, uppkopplat och automatiserat

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS