Europaforum Norra Sverige tycker till om Europa 2020-strategin

Trots att Europa 2020-strategin fungerar anser Europaforum Norra Sverige (EFNS), de fyra nordligaste länens samarbete för att påverka EU, att den behöver utvecklas. Det handlar bland annat om att förstärka regionernas delaktighet, så kallat flernivåstyre. Strategin behöver även ett landsbygdsperspektiv som främjar näringar oberoende av jordbruket. Migration-, mångfald- och integrationspolitiken behöver utvecklas, likaså strategi för främjande av innovationer i offentlig sektor och förstärka jämställdhetsperspektivet.

EU-kommissionens avsikt med utvärderingen är att dra lärdomar från strategins första fyra år och väga in faktorer som gör att den ännu bättre stödjer Europas regioner fram till 2020.

Exempel på EFNS:s synpunkter på strategin:

• Landsbygdsperspektivet kan behöva förstärkas oberoende av jordbrukspolitik, för i de områden som kan kallas landsbygd pågår utveckling av nya attraktivitetsstärkande näringar, men behovet är stort för att locka kompetens, invånare och arbetstillfällen.
• Beslutsfattare på regional och lokal nivå behöver involveras mer i europeiska planeringsprocesser.
• En tydlighet i förväntningar behövs på länder som kommit längre i sin utveckling och vilka konsekvenserna blir för medlemsstater som inte följer rekommendationerna. Skräddarsydda instrument kan behövas för de regioner som har svårt att bidra till att strategins mål uppnås.
• Europaforum Norra Sverige saknar mål om migration, mångfald och integration. Alla människor som flyr till EU bör omfattas av EU:s grundläggande rättigheter. En solidaritetsmekanism i asyl- och flyktingmottagandet inom EU bör utvecklas. Även värdet av EU:s inre rörlighet bör understrykas i strategin. EU:s medborgare ska ha samma skydd och respekt i alla medlemsstater och medlemsstaterna ska i sin tur vara förpliktade att ta hand om sina medborgare. • En tydligare koppling behöver också göras till behov av kompetens- och arbetskraftsförsörjning.
• Förebyggande arbete för att motverka livsstilsrelaterad ohälsa, exempelvis med tobak, alkohol matvanor och fysisk aktivitet, men också åtgärder som minskar sociala skillnader.
• Ett europeiskt mål för en god och jämlik folkhälsa.
• Ett förutsättningsskapande hållbar transport- och bredbandsinfrastruktur.
• Rättssäker och inkluderande flyktingmottagning där EU:s medlemsstater tar ett gemensamt ansvar.
• Europaforum norra Sverige saknar en tydlig jämställdhetsprofil och anser att en uppmaning till kommissionen och Sveriges regering är att förstärka jämställdhetsperspektivet och att redovisa måluppfyllelse uppdelat på kön.
• Sysselsättningsmålet behöver kompletteras och det är en brist att en person som endast arbetar en timme per vecka räknas till sysselsatta.
• Främjande av innovationer behöver även ske i offentlig sektor och inte enbart i näringslivet.
• Ambitionsnivån för energi- och klimatfrågor är för låg.
• Statistiken för avhopp inom gymnasieutbildning behöver ytterligare utvecklas.
• En brist är att kvinnor, personer med utländsk bakgrund och pensionärer med låg pension omfattas inte av fattigdomsmålet.

Vad är Europa 2020-strategin?
Europa 2020-strategin antogs i mars 2010 i ett partnerskap mellan EU och medlemsländerna med tillväxt och fler jobb som drivkraft. Målet med strategin är att EU ska vara en kunskapsbaserad, konkurrenskraftig ekonomi och samtidigt behålla EU:s sociala marknadsekonomiska modell och förbättra resurseffektiviteten.

Europa 2020-strategins nuvarande mål:

• Minst 75 procent av alla i åldern 20–64 år ska arbeta
• FoU-investeringarna ska uppgå till 3 procent av BNP
• Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 procent lägre än 1990
• 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor och energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent
• Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara mindre än 10 procent
• Minst 40 procent av de unga ska ha universitets- eller högskoleexamen
• Andelen människor som lever i eller riskerar fattigdom och socialt utanförskap ska ha minskat med 20 miljoner.

Läs mer om svaren i sin helhet

Läs mer om Europaforum Norra Sverige

/Erica Rönnqvist

17 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information