EU-kommissionen vill se mer fokus på platsbaserad utveckling i Sverige

Måndag 11 november träffade representanter från norra Sverige under ledning av John Kostet, North Sweden European Office, ett antal experter på Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, för att följa upp seminariet om ”Ett Europa närmare medborgarna”, som Mikael Janson från North Sweden deltog på under European Week and Regions and Cities 8 oktober, och för att diskutera fortsatta möjligheter till mer anpassade strategier med stöd av EU för utveckling i områden med särskilda förutsättningar såsom glesa miljöer i norra Sveriges inland, tätare miljöer längs kusten eller både och, under kommande EU-programperiod 2021-2027.

EU-verktyg för lokalt anpassade utvecklingsstrategier

— Det här handlar om att arbeta närmare medborgarna för att identifiera de styrkor vi har och frigöra den potential som finns i hela regionen. Det behöver nog göras en ordentlig kraftsamling i norra Sverige nu, säger Håkan Ottosson, som på uppdrag av nätverket för Europaforum norra Sverige undersöker möjligheterna till att nyttja EU:s olika så kallade territoriella verktyg.

Förhandlingarna om EU:s långtidsbudget pågår för fullt just nu, men i och med att Storbritannien förmodligen lämnar är det ännu för tidigt att säga något om budgetens storlek. Däremot verkar det som att det genom regionkontorens och Europaforum norra Sveriges arbete till stor del blir strukturfondsmedel till norra Sverige i liknande form såsom i dag. De politiska målen rör framförallt ett smartare, ett grönare, ett mer sammanlänkat och ett mer socialt EU. Men det finns även ett femte mål om ett Europa närmare medborgarna som handlar om att bättre stödja särskilda regionala behov genom lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU.

Den så kallade territoriella dimensionen, det vill säga att politik och verktyg ska utgå mer från platsens unika förutsättningar, är enligt Wallis Goelen, senior expert vid EU-kommissionen, helt avgörande för att EU:s sammanhållningspolitik ska få genomslag och kunna göra skillnad i människors vardag. Wallis menar att det förslag som nu diskuteras, kan på ett bättre sätt än tidigare kombinera olika verktyg såsom både regionalfond och socialfond som också de extra gleshetsmedlen till norra Sverige består av i förslagen för nästa programperiod. Det som nu ligger på bordet från EU-kommissionens sida ska dessutom möjliggöra strategiskt arbete bortom administrativa gränser. Något Wallis Goelens kollega Cesar Dro betonade med tesen att det ofta kunde fokuseras betydligt mer på att skapa samarbeten mellan olika aktörer inom funktionella geografiska områden för att hitta gemensamma lösningar, snarare än att begränsa sig till den egna kommunen eller regionen.

Särskilt stöd för norra Sveriges specifika förutsättningar

För norra Sverige med extrem gleshet och flera kommuner med liten kapacitet att bedriva utvecklingsarbete, är det förstås en utmaning att skräddarsy och driva samarbetsprojekt lokalt med stöd av olika fonder och den administrativa börda som följer, något Mikael också betonade vid seminariet under European Week and Regions and Cities. Men just därför är det också särskilt intressant för EU-kommissionen att stötta upp och vara behjälpliga i norra Sveriges arbete med att få till stånd platsbaserade utvecklingsstrategier och bygga kapacitet för mer långsiktig och hållbar utveckling.

— Jag tror att vi behöver jobba mer med olika delar av våra regioner på ett bättre sätt. Det finns en hel del att göra, men på sikt hoppas jag att vi ska kunna omvandla kommissionens förslag i praktiken också, säger Maria Berglund strateg vid Region Jämtland Härjedalen.

För norra Sverige fortsätter nu dialogen med olika aktörer på hemmaplan inför kommande programperiod om utmaningar och möjligheter som kan adresseras med insatser inom ramen för det utvecklingsstöd som regionerna beräknas kunna ta del av. Samtidigt inleds också en diskussion med nationell nivå om hur man på bästa sätt ska kunna genomföra EU:s sammanhållningspolitik.

Med anledning av det, gav Wallis Goelen avslutningsvis ett tydligt medskick till regionerna i norra Sverige att säkerställa att de särskilda territoriella förutsättningarna nämns och beskrivs i den partnerskapsöverenskommelsen som Sveriges regering ska skriva fram till grund för kommande regionala EU-program.  --- Det är väldigt viktigt att ni får det erkännandet nu, säger Wallis Goelen.

Läs om North Swedens medverkan vid ”EU närmare medborgarna”

Läs mer om de territoriella verktygen;

- Lokalt Ledd Utveckling (CLLD)

- Integrerade Territoriella Investeringar (ITI)

/ John Kostet

13 Nov 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information