Norra Sverige i mötesserie med EU:s regionalpolitiskt ansvariga

Den 25, 26 och 28 juni samt 3 juli medverkade North Sweden vid ett antal dialoger med företrädare från EU-kommissionens regionalpolitiskt ansvariga. Vid de två första mötena, i regi av North Sweden, deltog en grupp tjänstemän med ansvar för frågor som rör EU:s regionalpolitik, den så kallade sammanhållningspolitiken, i Europaforum Norra Sverige, EFNS, samt även EU-kontoren för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, hos kabinettet för ansvarig EU-kommissionär för regionalpolitiken. Det tredje mötet skedde i samverkan med övriga svenska regionkontor i Bryssel inom den samverkan som kallas Svereg. Det sista mötet anordnades av generaldirektören för EU:s regionala direktorat för utbyte med regionala aktörer i Bryssel.

Det var möten som såväl handlade om de nu kommande förhandlingarna om nästa programperiod för EU:s regionalstöd, som att komma igång med programmeringen för detta av vikt för norra Sverige att inte minst gentemot nationell svensk nivå få till program som verkligen ger stöd för att utveckla regionen. Under de två inledande dagarna fördes också interna överläggningar med sikte på höstens arbete inom ramen för Europaforum Norra Sverige och även att bygga vidare på inför uppstart av förberedelser för arbetet framåt på längre sikt till gagn för norra Sveriges bidrag till och från EU.

NSPA i kommissionens huvudsäte hos ansvarig EU-kommissionär

Dagarna i regi av North Sweden inleddes med att NSPA-kontoren tillsammans med de nedresta tjänstemännen från EFNS träffade Benjamin Barets hos ansvarig EU-kommissionär för regionalpolitiken, Corina Cretu, och Moray Gilland från generaldirektoratet för regionalpolitik, DG Regio, för en uppdatering av läget och EU-kommissionens bedömning av kommande förhandlingar av deras förslag och hur det kan påverka utfallet av intresse för regionerna i NSPA. Avsikten var att också möta kabinettschefen för Corina Cretus kabinett, som dock i sista stund fått rycka in för EU-kommissionären som samma dag visade sig lämna EU-kommissionen för att ta plats som nyvald ledamot i Europaparlamentet. Det är förändringens tider på många sätt i EU och av det skälet än viktigare att hålla sig à-jour med vad som sker och kan antas komma framöver, för att tillförsäkra utfall som gagnar norra Sverige. I och med att det troligtvis inte utses någon ny kommissionär före det att en helt ny kommission kommer på plats i november, enligt planerna, så får kabinettet än en mer strategisk roll i det känsliga läge som nu är för förestående slutförhandlingar om förslagen från EU-kommissionen.

Nätverket för Northern Sparsely Populated Areas i möte med Benjamin Barets vid kabinettet för regionalpolitiska EU-kommissionären och Moray Gilland från Generaldirektoratet för Regionalpolitik.

Diskussionen rörde många olika områden med fokus på den extra gleshetsallokeringen och vikten av att kunna använda den också till bredband och infrastruktur som är ett par av de särskilt viktiga investeringsprioriteringar som är för regionerna i NSPA. North Sweden lyfte fram den position som nätverket antagit om detta och även frågan om kommande gränsöverskridande program där det rör sig mer i regionens önskade riktning mot de ursprungliga förslagen, med att det ser utta bli fortsatta gränsprogram även över havsområden och därmed den nära samverkan som finns över bland annat Kvarken, som Moray Gilland själv en gång i tiden arbetat med och lyfte fram. Även frågan om Skottlands roll och kopplingen till Arktis som en viktig dimension för EU i det nordliga Europa var uppe från Benjamin Barets sida, som avslutningsvis påpekade vikten av att regionerna nu sätter igång programmeringen för nästa programperiod.

Möte på DG Regio med Svenskdesken för fördjupade diskussioner

Dagen efter träffade EFNS-företrädarna, John Kostet och Jonas Larsson från Region Västerbotten, Carl Rova, Region Norrbotten, Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen, samt Martin Karlsson från Mid Sweden och Mikael Janson från North Sweden, enhetschefen Carmen Gonzalez Hernandez med medarbetare, bland annat Helena Sundblad Schäfer från det Regionala Direktoratet med ansvar för regionalpolitiken gentemot Sverige, för utbyte av läget i förberedelserna för nästa programperiod från såväl EU-sidan som nationellt och regionalt. Det är viktigt att få ihop alla nivåer är EU-kommissionens budskap samtidigt som det från svensk regional sida är att konstatera att den nationella processen haltar.

Framförallt saknas en nödvändig samordning mellan regionalfonden och socialfonden, som EU efterfrågar och regleringarna stipulerar, men från svensk sida behandlas i var sina parallella stuprör. Det gör att det regionala utvecklingsarbetet baserat på det som kallas smart specialisering, att hitta varje regions styrkor att bygga hållbar tillväxt på med anpassat investeringsstöd för det inte har en samlad ordning. Det går att bygga regional kapacitet för tillväxt genom EU:s regionalfond, men är svårare att koppla ihop det med nödvändiga motsvarande investeringar i kompetens genom socialfonden. Det är än viktigare för regioner som norra Sverige där den extra gleshetsallokeringen, som står för drygt hälften av EU:s regionalpolitiska stöd till norra Sverige, är föreslagen att också vara en del socialfond, utifrån de behov av kompetensförsörjning som finns.

Europaforum Norra Sverige i dialog med EU-kommissionens regionala enhet med ansvar för regionalfondsprogrammen till Sverige.

Verktyg för att hantera det är så kallade territoriella instrument genom vad som kallas integrerade territoriella investeringar och lokalt ledd utveckling, som också det inte har det intresse från nationell svensk nivå som dialogen mellan de regionala företrädarna och EU-kommissionen visar behovet av. Det är en diskussion där EU-företrädarna ser en stor anledning att fortsätta dialogen och då tillsammans med de ansvariga för socialfonden i EU. Vid mötet anslöt också Merja Haapakka från den enhet som arbetar med bland annat den så kallade territoriella agendan som handlar om anpassat stöd utifrån olika regionala förutsättningar såsom urban utveckling men också för regionerna i norra Sverige som har både städer och extrem glesbygd. Det är ett arbete som siktar till att inte bara fokusera på regionalfonden och till det socialfonden utan också landsbygdsutvecklingsfonden i samspel för ett regionalt samlat utvecklingsarbete över hela regioner men också i olika delar av regioner utifrån olika behov och förutsättningar.

Sammantaget var det öppna och raka diskussioner där EU-kommissionen också sätter press på regionerna att agera gentemot nationell nivå för sina intressen och samtidigt är tydliga med att fokus för norra Sverige är och skall vara innovationsarbete för att ge ett mervärde för EU:s stödmekanismer medan infrastruktur och bredband borde, egentligen, staten stå för. Från norra Sverige är det bara att hålla med, men eftersom regionen inte får de nödvändiga investeringsmedlen för infrastruktur så behövs även fortsättningsvis EU:s stöd för det även från regionalfonden för att i sin tur kunna frigöra satsningar på innovation och utveckling över hela den regionala geografin från städer till inland.

Samlat regionalt svenskmöte med EU om sammanhållningspolitiken

Veckan avslutades med att de svenska regionkontoren samlat träffade dels de regionalt ansvariga på EU-kommissionen som EFNS-gruppen mötte dagarna före, men därtill också företrädare från arbetsmarknadsenheten med motsvarande roller för socialfonden i Sverige och från generalsekreterarens enhet för hela EU-kommissionen. Det gav för North Swedens del möjlighet till en fortsatt dialog om samspelet mellan socialfond och regionalfond i en samlad svensk kontext, men också kopplingen till den europeiska terminen som är en ny del av kommande regionalpolitik som var i fokus för mötet.

Avsikten med den nya ordningen är att tydligare koppla även det regionala tillväxtarbetet till den nationella ekonomiska politiken och det årliga uppföljningssystem som finns i EU. Fördelen med det är att det regionala utvecklingsarbetet kopplat till EU:s regionalpolitiska instrument synliggörs löpande på EU-nivå i den årliga uppföljningen. Nackdelen är att det finns en risk för att det blir nationell politik och inte regionernas verkliga behov som ytterst avgör vad som prioriteras. Det kommer oavsett att styra mycket av utformningen av kommande regionalfonder och därför en viktig diskussion att bereda mark för, där EU-kommissionens underlag nedbruten för det regionala arbetet i varje land är en startpunkt för en nationell dialog med regionerna och inte en given slutpunkt för det som går in i programmeringsfas det kommande året.

Högnivåmöte mellan regionerna och EU-kommissionens regionala enhet

Den avslutande sessionen med fokus på EU:s regionalpolitik var att EU-kommissionen bjöd in till en eftermiddag kring läget i förhandlingarna med ledande företrädare mitt i diskussionen inklusive generaldirektören för DG Regio, Marc Lemaître, där det konstaterades att i grund och botten står sig EU-kommissionens förslag i det som Ministerrådet respektive Europaparlamentet tagit fram för den kommande förhandlingen med en del förändringar dock som mer återför saker och ting till nuvarande ordning snarare än att föra in helt nya element. EU-kommissionen kommer för sin del att försvara sina förslag samtidigt som det kommer att bli förändringar, varav i huvudsak i den för norra Sverige önskade riktningen.

/Mikael Janson

Läs senaste ”state of play” om EU:s regionalpolitiska diskussioner

Läs om tidigare möte med EU-kommissionens regionalpolitiskt ansvariga

03 Jul 2019 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information