NSPA i direkt dialog med EU om regionalpolitiken

Den 26/9 träffade EU-kontoren för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, en av huvudarkitekterna för framtidens regionalstöd i EU, Eric von Breska på EU-kommissionens regionala direktorat. Diskussionen kretsade kring de frågor som Europaforum Norra Sverige lyfter i sin nyligen antagna position om EU:s regionalpolitik. Framförallt vikten av att kunna använda medlen till norra Sveriges specifika behov och tillförsäkra att stödet verkligen kommer regionerna i norr till del. Diskussionen är nu i full gång i EU inför kommande slutgiltiga beslut det kommande året.

Upplysande möte med EU-kommissionens ansvariga

Eric von Breska och hans team som arbetat fram regionalpolitiken och framförallt hur pengarna distribueras mellan länderna och regionerna, lyfte inledningsvis fram det egentligen fantastiska i att EU-kommissionen i slutändan kunde lägga fram ett förslag som fortsatt omfattar alla EU:s regioner för att bidra till hållbar tillväxt över hela Europa. Diskussionen inför att förslaget lades fram var betydligt mer ansträngda med tanke på krav om att hålla ned budgetnivåerna och samtidigt kunna bidra till insatser på fler områden. Ett huvudbudskap var dock från början att inte utöka några regionalfondsstöd till de mer utvecklade regionerna till vilka alla svenska regioner hör. Det gör att utrymmet för att utöka några budgetramar kommer att vara minimala i kommande förhandlingar. 

nspamöte eu
God stämning med en och annan knivig fråga i möte mellan kontoren för NSPA och DG Regio

Från NSPA:s sida finns önskemål om att kunna bibehålla nuvarande ramar vilket skulle innebära en utökning om runt 10% mot nu liggande förslag, men mot bakgrund av att Sverige och Finland tillhör de mest budgetrestriktiva länderna finns samtidigt en medvetenhet om att förslagen på det hela taget är väldigt positiva för det nordligaste Europa, givet hur det kunde ha landat. 

Mikael Janson från North Sweden, som ledde gruppen från de fyra regionkontoren för NSPA, North Sweden, Mid Sweden, East & North Finland samt North Norway, framförde inledningsvis att från regionernas sida finns en stor tacksamhet för att EU-kommissionen stått upp för en fortsatt extra gleshetsallokering som för norra Sverige står för drygt hälften av regionalfondsmedlen i ett läge med krav på stora neddragningar. Regionerna i NSPA kan i gengäld visa vilken skillnad de medlen över åren givit för regionernas förmåga att ta sig an sina särskilda utmaningar och skapa innovationsförmåga som också syns på EU-nivå.

NSPA:s möte med EU-kommissionens regionala enhet är en del i att få fördjupad kunskap om förslagen och vad de betyder då ännu mycket är oklart i detaljerna, för att ha med i att bidra till att besluten i slutändan landar för regionerna i norr att kunna använda sig av på bästa sätt. Under mötet kunde också en del frågetecken rätas ut där det funnits farhågor om ytterligare omfördelningar mellan regioner och länder till nackdel för regionerna i NSPA kunde klaras ut att så är det inte. Däremot kan förstås allt hända i förhandlingarna och de slutgiltiga förslag som komma skall.

Diskussion utifrån Europaforum Norra Sveriges position kring regionalpolitiken

Diskussionen under mötet kretsade i mycket kring ett PM som tagits fram med de punkter som från regionerna i NSPA är viktiga att trycka på och som kommer att bilda underlag för en kommande position. De punkterna följer i sin tur också i huvudsak det som Europaforum Norra Sverige för fram i den position som antogs vid ett rapportörsmöte för nätverket den 14 september och nu från North Sweden inte minst förs fram till aktörerna på EU-arenan i de pågående diskussionerna som är i skarpt läge, även om det fortfarande handlar mycket om att läsa in, förstå och hämta in kunskap kring konsekvenserna av de förslag som ligger på bordet. 

Några av de punkter som lyfts fram från Europaforum Norra Sverige och även NSPA är:

 • Vikten av partnerskap och flernivåstyre med regionerna som fortsatt part i centrum.
 • Länken stad-land är viktig med särskilt indikatorer som bättre fångar glesbefolkade områden.
 • Alla regioner har städer som regionala motorer att få del av de urbana medel som avsatts.
 • Regionalfond och Socialfond måste samspela att bygga kapacitet & kompetens regionalt.
 • Landsbygdsutvecklingsfonden måste in i det gemensamma regelverket för regionalstödet.
 • Extra gleshetsallokeringen bör styras mot regionens specifika behov såsom infrastruktur & ICT.
 • Undantag för möjligheter till flygplatsinvesteringar göras för NSPA-regionerna.
 • De gränsöverskridande fonderna måste anpassas mer till glesbefolkade områdens behov.
 • Gränsprogram även över havsområden vara kvar som idag och inte bara över landgräns.
 • 25-kilometersgränsen för gränsprogramresurser missgynnar glesbefolkade gränsregioner.
 • Regional nivå också få ett större ord med i etablerandet av gränsöverskridande program.

 

Snabbt tempo med all risk för att tappa fart i de stundande förhandlingarna

EU-kommissionen lade fram sina förslag om långtidsbudgeten 2021 till 2027 med tillhörande regleringar om bland annat utformningen av regionalpolitiken under maj och det är nu Europaparlamentet och länderna genom Ministerrådet som skall ta sig an det enorma lagstiftningspaketet för att genom förhandlingar enas om kommande beslut för att sjösättas från och med 2021. 

Europaparlamentet arbetar nu för fullt med att under september från rapportörerna med ansvar för de olika regleringarna få fram underlag att under oktober vara möjliga att från övriga ledamöter lägga förändringsförslag på för att hanteras i utskotten senast under november. Allt med sikte på att före jul fatta beslut i plenum med det som blir parlamentets förhandlingsposition. Med den tidplanen skall parlamentet och Ministerrådet redan i inledningen av 2019 förhandla i skarpt läge för att före Europaparlamentsvalet i maj ha kunnat enas och fatta beslut. Det gör att det nu är febril aktivitet i Europaparlamentet och det är nu som regioner och andra måste spela in sina synpunkter. 

Samtidigt har Ministerrådet för sin del redan enats om tidplan som säger att tidigast i slutet av 2019 kan de vara redo att gå till slutgiltiga beslut. Det finns så många olika konflikter som idag står i vägen för en samsyn och till det kommer hela frågan om Storbritanniens utträde under våren 2019. Det gör i så fall att det är ett nytt parlament som direkt i juni får ta förhandlingarna vidare. Till det kommer att en ny EU-kommission skall vara på plats i november 2019 och den första tiden för det nya parlamentet handlar om att förbereda godkännandet av de nya kommissionärerna. Det gör att även Ministerrådets tidsplan kan vara väl optimistisk om inte alla bitar verkligen faller på plats i laga ordning. Signaler kommer nu om att allt färre egentligen tror att det kan bli några slutgiltiga beslut ens under 2019 och att i alla fall parlamentets tidplan ses som helt orealistisk. 

Det kan också vara avhängigt om det under våren ändå, med pressen på att inte hamna i ett läge med hela havet stormar, lyckas stänga några så kallade förhandlingsboxar kring se större dragen som gör att mycket trots allt kan vara förarbetat så att det går att nå beslut även för de sista delarna innan det avgörande samlade budgetbeslutet med storleken på de olika budgetposterna tas. Det beslutet äger i sin tur Ministerrådet ensamt eftersom det är medlemsländernas budgetar som betalar. Blir det inte beslut senast början av 2020 blir det i sin tur svårt att få allt på plats till uppstarten av den nya programperioden eftersom den nationella implementeringen och förhandlingarna om de konkreta programmen och genomförandeplanerna normalt behöver åtminstone ett år på sig.  

Även om saker och ting just nu sker med olika takt och tidsperspektiv, är det ett högt tempo just nu och tiden får utvisa hur och när det landar. NSPA, norra Sverige och North Sweden är i alla fall i högsta grad med i de diskussionerna.

/Mikael Janson

Läs Europaforum Norra Sveriges position om regionalpolitiken

Läs om EU-kommissionens budgetförslag när det presenterades här

Läs tidigare ”State of Play” om budget och regionalpolitik för norra Sveriges del här

26 Sep 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information