En europeisk hälsounion

Coronapandemin har visat på behovet av ett mer samordnat EU vad gäller framtida hot mot folkhälsan. Förslaget om en europeisk hälsounion presenterades därför av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i september 2020. Hälsounionen kommer innebära ett stärkt hälsosäkerhetsarbete i EU.

Den europeiska hälsounionen syftar till att främja ett hälsosäkert arbete genom att bland annat stärka EU:s läkemedelsmyndighets (EMA) och smittskyddsmyndighets (ECDC) beredskap och insatsroll. Den nyinrättade hälsounionen ska även stärka EU-ländernas samarbete till att tidigt upptäcka nya hot mot folkhälsan samt skapa gemensamma redskap för att bättre kunna förebygga och hantera sjukdomar. Målet är att skydda alla EU-medborgares hälsa vilket ställer krav på ett mer motståndskraftigt hälso- och sjukvårdssystem. 

Ett första steg till en europeisk hälsounion 

Den 11 november 2020 tog EU-kommissionen ett första steg i upprättandet av en europeisk hälsounion. Genom ett förstärkt ramverk för hälsosäkerhet stärks EU-byråernas samordning och möjlighet att agera proaktivt för framtida hot mot folkhälsan. Dessa instanser är Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och eny EU-myndighet för krisberedskap och insatser (förslag i slutet av 2021). 

Den nya förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ska leda till följande: 

  • Starkare beredskap – Utarbeta en plan för EU:s beredskap mot hälsokriser och pandemier tillsammans med bland annat rekommendationer för antagandet av nationella planer 
  • Förstärkt övervakning Genom artificiell intelligens skapa ett förstärkt övervakningssystem   
  • Förbättrad inrapportering av data – Inrapportering från EU:s medlemsländer behöver öka samt bli mer utförliga vad gäller varje lands hälsosystem 
  • Möjligheten att utlysa ett EU-omfattande hälsonödläge - Skapar förutsättningar för att intensifiera arbetet och en starkare samordning vad gäller utveckling och upphandling av produkter  

En ny läkemedelsstrategi  

Ett ytterligare steg på vägen mot en gemensam europeisk hälsounion är den nya läkemedelsstrategin som EU-kommissionen antog den 25 november 2020. Strategin ska kunna garantera att varje patient har tillgång till läkemedel till rimliga priser samt bidra till ökad konkurrenskraft hos EU:s läkemedelsföretag. Läkemedelsföretagen ska även utveckla innovativa och miljövänligare läkemedel av hög kvalité. Ett motståndskraftigt läkemedelssystem i EU är en viktig del i uppbyggnaden av en stark europeisk hälsounion.  

/Elvira Alring

Läs mer om den europeiska hälsounionen här.

Läs mer om den nya förordningen om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa här.

Läs mer om den nya läkemedelsstrategin här.

02 Dec 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information