EU-kommissionen föreslår ny gemensam migrationspolitik och uppmanar offentligheten att svara på bred konsultation om integrering av migranter

Idag den 23 september presenterar EU-kommissionen ett förslag på en ny asyl- och migrationspolitik för EU. Frågan har legat på bordet sedan 2016 då medlemsländerna inte lyckats komma överens. Därtill finns en EU-konsultation om en ny handlingsplan för integration och social inkludering av migranter. Svara senast 21 oktober!

EU:s handlingsplan från 2016

Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär med ansvar över EU:s inre marknad, har påpekat att EU:s integrationsarbete måste öka. EU:s nuvarande ramverk för integrering och mottagande av migranter är en handlingsplan som lanserades 2016. Trots att varje medlemsland bär ett eget ansvar för integrationsfrågor bör EU fortfarande stötta nationella, regionala och lokala aktörer i civilsamhället för att lyckas med integration av nyanlända, menar Johansson. Det stöd som medlemsländer mottagit har varit i form av ekonomiska medel i syfte att upprätthålla den sociala och ekonomiska sammanhållningen mellan medlemsländerna.

Nya initiativ och kommande förnyad handlingsplan

EU-kommissionen satsar nu på två nya initiativ som förhoppningsvis kan leda till en ny handlingsplan för integration och ett ökat deltagande från berörda samhällsaktörer. För det första öppnar kommissionen upp för en offentlig konsultation för att höra vad aktörer inom såväl den offentliga som privata sektorn, civilsamhället och privatpersoner har för tankar, åsikter och idéer för hur EU-kommissionens ska arbeta kring integrationsfrågor och adressera dessa i den nya handlingsplanen. Konsultationen är öppen till och med 21 oktober. Resultaten ska bidra till utvecklingen av EU:s Action Plan på integration och inkludering som annonserats i kommissionens arbetsprogram. Vidare har EU-kommissionen efterlyst personer med migrantbakgrund att delta i en expertgrupp för att föra in perspektiv i EU:s asyl-, migrations och integrationspolitik utifrån personliga erfarenheter.  

En gemensam migrationspolitik

Förhalningarna för en gemensam migrationspolitik har pågått sedan 2016, där medlemsländerna ännu inte har kommit överens om ett gemensamt asylsystem. Ylva Johanssons som är EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågorna hoppas på att det låsta förhandlingsläget ska få ett avslut och idag den 23 september presenterade hon ett förslag på en ny gemensam asyl- och migrationspolitik. Johansson vill se en avdramatisering på asyl- och migrationsfrågan där EU kan finna ett system för migration och asylansökningar som accepteras av alla EU:s medlemsländer.

I förslaget presenterar hon tre huvudsakliga punkter:

  • Återvändande i fokus – Ylva Johansson vill effektivisera återvändandet så att de migranter som får avslag vid ansökning om asyl snabbt kan återvända till sitt hemland. En åtgärd för att möjliggöra för ett rättssäkert återvändande är att utveckla handels- och biståndsrelationer med migrantens hemland. På så vis kan ett återvändandeavtal upprättas.

  • Obligatorisk solidaritetsmekanism – Om ett medlemsland upplever att de inte kan ta emot fler migranter kan de ringa i en så kallad varningsklocka. De kommer då i kontakt med EU-kommissionen som får bedöma om läget är kritiskt eller inte. Om kommissionen anser att det är ett nödläge ska den obligatoriska solidaritetsmekanismen kicka in. Det handlar om att övriga medlemsländer ska hjälpa till med att bland annat kontakta migranters hemland för de som fått avslag på sin asylansökan. Det kan även betyda att andra medlemsländer själva måste ta emot migranten om hemlandet inte accepterar ett återvändande.

  • Dublinregler skrotas - Enligt Dublinförordningen ska asyl sökas i det första EU-land migranten kommer till. Nu vill EU-kommissionen skrota dessa regler och istället anpassa asylansökningarna efter det individuella behovet. Exempel på detta är om relationella- eller studiekopplingar finns till ett visst EU-land så ska uppehållstillstånd sökas där.

Förslaget om en gemensam asyl- och migrationspolitik är skickat till Ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen hoppas att en överenskommelse kan nås innan slutet av året.

/ Elvira Ahlring

Här kan du läsa mer om EU-kommissionens förslag på en ny migrations- och asylpakt.

Här kan du läsa mer om EU-kommissionens breda konsultation inför en uppdaterad handlingsplan för integrering och social inkludering av migranter.

Här hittar du konsultationen, skaffa ett EU-login för att svarar innan 21 oktober!

Här kan du anmäla dig till expertgruppen.

23 Sep 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information