EU-kommissionens arbetsprogram för 2021

Varje år presenterar EU-kommissionen ett arbetsprogram som sätter agendan för EU-institutionernas arbete det kommande arbete. Den 19 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2021 som syftar till att stärka EU:s ekonomi och samhällets motståndskraft i sviterna av Corona.

EU-kommissionens presenterade arbetsprogram är starkt kopplad till den europeiska återhämtningsplanen som ska lyfta EU ur den pågående Coronapandemin som orsakat stora skador på Europas ekonomi och visat på behovet av ett mer motståndskraftigt samhälle. EU- kommissionen kommer fortsätta arbeta för att ta fram ett vaccin, samtidigt som insatser kommer vidtas för att säkra EU-medborgarnas försörjningsmöjligheter. För att hjälpa EU:s ekonomi på fötter igen riktas stora satsningar på en grön och digital omställning.

De sex övergripande målen

Tillsammans med ett starkt fokus på den europeiska återhämtningsplanen kommer EU-kommissionens kommande arbete präglas av de sex övergripande målen i Ursula von der Leyens politiska riktlinjer. Dessa prioriteringar är:

  1. En europeisk grön giv
  2. Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  3. En ekonomi för människor
  4. Ett starkare Europa i världen
  5. Främjande av vår europeiska livsstil
  6. En ny satsning på demokrati i Europa.

Det handlar bland annat om arbetet för att uppnå ett klimatneutralt Europa till 2050 i linje med den europeiska gröna given. EU-kommissionen kommer därför lansera paketet Fit for 55, som innebär en utsläppsminskning med 55% till år 2030. Inom ramen för det kommande paketet kommer en koldioxidsjusteringsmekanism som syftar till att reglera hur mycket varje medlemsland får släppa ut. Vidare kommer EU-kommissionen presentera åtgärder för hur strategin för biologisk mångfald och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin kan genomföras.

EU-kommissionen kommer även arbeta vidare med den europeiska sociala pelaren för sociala rättigheter. En handlingsplan ska presenteras för att säkerställa de sociala rättigheterna inom ramen för Europas återhämtning. Här kommer även barnens rättigheter att ligga i fokus för att kunna garantera grundläggande rättigheter och tjänster så som hälsovård och utbildning. För att kunna förespråka en jämlik union ska även strategier för personer med funktionsvariationer och könsrelaterat våld presenteras.

Det nya arbetsprogrammet lyfter även en förstärkning av EU:s bidrag till regelbaserad multilateralism där ett förnyat partnerskap med det södra grannskapet ska upprättas, samt ett meddelande om Arktis. Detta är en ambition EU-kommissionen har för att stärka Europa i världen.

Kommande arbete

EU-kommissionen lyfter vikten av att stifta lagar för att de planerade åtgärderna ska träda i kraft, med andra ord för att åtgärderna ska gå från strategi till resultat. Meddelandet om bättre lagstiftning och Konferensen om Europas framtid är således viktig för att nå ut med EU-kommissionens ambitioner till allmänheten. Nästa steg i processen är att inleda samtal med Europaparlamentet och ministerrådet för att nå konsensus över hur EU:s arbete de kommande tolv månader ska se ut.

Läs mer om EU-kommissionens arbetsprogram för 2021 här

Läs mer om det pågående samrådet om EU:s politik för Arktis här

/Elvira Ahlring

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information