Svara på samråd om EU:s politik för Arktis

I ett offentligt samråd om EU:s arktiska politik vill EU-kommissionen hantera växande utmaningar såsom klimatförändringar och geopolitiska spänningar samt skapa förutsättningar för hållbar regional utveckling. EU:s nuvarande politik utformades 2016 och detta är en prioriterad fråga för norra Sverige. Svara senast 10 november!

Bakgrund 

EU:s nuvarande politik för Arktis formulerades i ett gemensamt meddelande av EU-kommissionen 2016. Då föreslogs det att EU ska bedriva en integrerad politik för Arktisk med fokus på följande tre prioriteringar: klimatförändringar och skydd av miljön i Arktis, hållbar utveckling i och kring Arktis samt internationellt samarbete om frågor som rör Arktis. Just klimatförändringarna är av central betydelse, då Arktis har en avgörande roll i att reglera jordens klimat. Uppvärmningen av Arktis sker nästan dubbelt så fort som det globala genomsnittet, där smältande havsisar leder till såväl höjda havsnivåer som förändrade livsvillkor på lokal nivå. Smältande isar öppnar även upp för nya fartygsleder och ökad utvinning av naturresurser, vilket skapar ett helt nytt geopolitiskt läge med ökad konkurrens om naturresurser och ekonomisk verksamhet. Mot denna bakgrund presenterade EU-kommissionen en uppdaterad arktisk EU-politik 2016, vilken nu är under revidering i syfte att definiera styrkor och svagheter med nuvarande politik. En viktig ny dimension i 2016 års förslag var att främja en hållbar utveckling i framförallt de europeiska delarna av Arktis, där utökat regionalt samarbete definierades som ett av flera viktiga insatsområden. En aspekt särskilt viktig för utvecklingen av norra Sverige.

Aktuellt samråd 

Med samrådet vill EU-kommissionen få in synpunkter på hur en integrerad EU-politik för Arktis bäst bör utformas. Fokus ligger på att skapa klarhet i EU:s roll i frågor som rör Arktis samt se över hur väl de nuvarande tre politiska prioriteringarna möter nya utmaningar och möjligheter i Arktis. Som en del av det hoppas man med samrådet kunna fastställa eventuella nya prioriteringar och insatsområden för Arktis.  

Läs mer och svara på samrådet senast 10 november genom att klicka här.   

/Elin Johnson

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information