EU lanserar ny industriallians för råvaror

Den 29 september lanserade EU-kommissionen en europeisk råvaruallians som en del i handlingsplanen för att säkra unionens tillgång till kritiska råmaterial. Region Norrbotten och Region Västerbotten välkomnar initiativet men efterfrågar ett starkare fokus på hela värdekedjan, och att även basmetaller ska inkluderas för att möta EU:s klimatpolitiska mål.

Den europeiska råvarualliansen (ERMA, European Raw Material Alliance) är en del av EU:s nya industristrategi som presenterades i mars 2020. Strategin innehåller en målsättning om att upprätta så kallade industriallianser för att stärka EU:s globala konkurrenskraft och främja utvecklingen mot en grön och digital framtid. Föregångare till idén om industriallianser är den batteriallians som lanserades under 2017 och bland annat har möjliggjort finansiering till Northvolts batteriproduktion i Skellefteå.

Råvarualliansen presenterades för första gången i början av september i samband med att EU-kommissionen lanserade en handlingsplan och en uppdaterad lista över kritiska råmaterial, vilket North Sweden tidigare har rapporterat om. Under tisdagen genomfördes en digital lanseringen av alliansen där EU-kommissionärerna Thierry Breton och Maroš Šefcovic, redogjorde för bakgrunden och syftet med initiativet. Närvarande under lanseringen fanns representanter från en rad olika samhällsaktörer i syfte att bidra med olika perspektiv på råvaruindustrin och EU:s tillgång till kritiska råvaror. EU-kommissionen strävar efter att alliansen ska uppvisa en bred representation av aktörer, varav de bjuder in såväl näringsliv som akademi till att bli en del av alliansen.

Ett cirkulärt perspektiv och ett minskat beroende till andra länder

Råvarualliansen och den medföljande handlingsplanen för kritiska råmaterial syftar till att tillgodose Europas växande efterfrågan på kritiska råvaror och samtidigt säkerställa en hållbar värdekedja i linje med EU:s klimatpolitiska mål. Handlingsplanens prioritering om en ökad återanvändning av mineraler och metaller återspeglades även i diskussionerna under mötet. Bland annat var svenska Boliden med och lyfte in betydelsen av ökade insatser för att säkerställa ett cirkulärt perspektiv inom hela värdekedjan. Ett genomgående tema under lanseringen var att öka Europas inhemska tillgång till kritiska mineraler och stärka unionens strategiska oberoende. Som ett exempel tillhandahåller Kina 98 procent av EU:s tillgång till sällsynta jordartsmetaller samt uppemot 60 procent av EU:s aluminiumanvändning. Breton förklarade dock att ett minskat beroende till länder utanför EU inte per automatik handlar om att isolera sig från omvärlden, utan snarare om att säkerställa ett handlingsutrymme till att inte göra sig beroende av länder vars produktion inte möter unionens sociala och miljömässiga krav. Det förutsätter en ökad tillgång till både primära och sekundära råvaror inom EU.

En utökad mineralutvinning inom EU väckte oro bland vissa civilsamhällesorganisationer representerade under lanseringen. I anslutning till mötet hade 234 aktörer från civilsamhälle och akademi skickat ett brev till EU-kommissionen där man bland annat efterfrågar en legal mekanism som ger lokalsamhällen rätten att säga nej till nya gruvetableringar. Som en återspegling av detta lyfte andra talare dialog och social acceptans som en avgörande faktor för att säkra tillgången till kritiska råmaterial och möjliggöra EU:s klimatpolitiska mål.

Regionkommitténs synpunkter på ERMA

En av talarna under lanseringen var Jeantte Baljeu från den Europeiska Regionkommittén. Baljeu menade att regionerna har en avgörande roll för att uppnå målen om en säkrad tillgång till kritiska råmaterial, och betonade tre faktorer som särskilt viktiga. Först och främst förespråkar de en platsbaserad dimension, där regionerna har en avgörande roll att definiera lokala förutsättningar, utmaningar och möjligheter, och att sedan utifrån det möjliggöra en platsanpassad utveckling av värdekedjan. För att kunna göra det väl, behövs nätverk och verktyg som kan möjliggöras med regionala smarta specialiseringsstrategier (S3). Sist men inte minst, lyfte Baljeu behovet av att regioner arbetar tillsammans och kopplar ihop sina kluster för att främja innovation, kompetens och teknologisk utveckling.

Regionkommitténs inspel under lanseringen av alliansen ligger väl i linje med Region Norrbotten och Region Västerbottens synpunkter. Därtill vill norra Sverige se ett större fokus på hela värdekedjan, inklusive prospektering och brytning, samt att även behovet av basmetaller ska inkluderas i EU:s arbete med att säkerställa tillgången till hållbara råvaror.

Läs positionspapperet av Norrbotten och Västerbotten här.

Läs mer om ERMA här.

Läs mer om handlingsplanen för kritiska råmaterial här.

Läs mer om EU-kommissionens arbete med industriallianser här.

/Elin Johnson och John Kostet

05 Okt 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information