Europa kraftsamlar kring Industriallianser

Som del av EU:s nya industristrategi från mars 2020 upprättas industriallianser för att säkra EU:s konkurrenskraft. European battery alliance som b.la. står bakom investeringarna i Northvolt:s etablering i Skellefteå står som modell när ytterligare fyra allianser ska upprättas. Forsknings-, innovationsaktörer och regioner har bjudits in att delta i det strategiska arbetet.

Nya industriallianser i Batterialliansens efterföljd

2019 tog initiativ till industrisamarbetet European battery allians med den politiska ambitionen att trygga Europas autonomi och tillgång till batterier som är avgörande komponenter för energisystemens elektrifiering och bilindustrins omställning. Genom alliansen har stora investeringar mobiliserats från EU, medlemsländer och industrin som möjliggjort Northvolts etablering av batteriutveckling och produktion, bland annat i Skellefteå. Det var en av de frågor dåvarande ansvarig EU-kommissionär för energi och initiativtagare till batterialliansen, Maroš Šefčovič diskuterade vid sitt besök i Umeå 2017.

I EU:s industristrategin från mars 2020 annonserades ambitionen att upprätta ytterligare allianser utifrån samma modell för att verkställa unionens gemensamma ambitioner på en rad prioriterade områden. 24 juli 2020 presenterades European hydrogen alliance som ska bygga upp europeisk kapacitet inom vätgas och bränsleceller och i september 2020 kommer alliansen European raw material alliance att presenteras med målsättningen att trygga tillgången till kritiska mineraler. De efterföljs senare av Alliances on Low-Carbon Industries och Industrial Clouds and Platforms.

Samordning och regionala kopplingar för mer konkurrenskraftig industri

Förutom ett politiskt forum som utformar gemensam strategi och riktning för Europa inom respektive prioriterat område blir allianserna också plattformar för att samordna EU:s insatser och medlemsstaternas bidrag till de gemensamma investeringarna. Organisationsformen kallas Important project of common European interest (IPCEI) och har upprättats för att kunna facilitera investeringstunga mellanstatliga industriprojekt genom att också tillåta undantag från statsstödsreglerna. Projekten har fått en rivstart sedan den nya kommissionen tillträdde i årsskiftet men presenterades för Europaforum norra Sveriges rapportörer i Bryssel redan 2019 av en av initiativets arkitekter, Nikos Pantalos expert vid EU-kommissionens generaldirektorat för industripolitik.

Till detta initiativ inom industripolitiken har även FoI-aktörer och regioner bjudits in att delta i det strategiska arbetet. I de allianser som redan upprättats företräds forsknings- och innovationsaktörer genom Horisont 2020-partnerskap inom relevant område, att fortsätta i kommande nya forskningsprogrammet Horisont Europa. Regionerna i sin tur har bjudits in i formen av interregionala nätverk som formerats inom de tematiska S3-plattformarna, som är samverkan mellan regioner kring definierade strategiska regionala investeringsprioriteringar för att bygga värdekedjor utifrån starka näringsstruktur och industrikluster för växtkraft utifrån varje regions smarta specialiseringsstrategier.

Det nya är att EU:s innovations- och forskningspolitik i än högre grad för programperioden 2021-2027 kommer att länkas via kopplingar till de regionala partnerskapen och nyttiggörandet av EU:s forsknings- och innovationssatsningar och etablerandet av industriallianserna är ett verktyg för det.

Läs mer om EU:s industristrategi.

/Niklas Johansson

08 Sep 2020 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information