Europaparlamentets europeiska jämställdhetsvecka

I år är det 25-årsjubileum för Pekingdeklarationen, färdplanen för främjandet av flickors och kvinnors rättigheter. Detta uppmärksammades av Europaparlamentet genom att för första gången arrangera en europeisk jämställdhetsvecka den 26–29 oktober i syfte att uppmärksamma arbetet för jämställdhet samt flickors och kvinnors rättigheter i EU.

Pekingdeklarationen grunden för jämställdhetsveckan

Europaparlamentets nylanserade jämställdhetsvecka bygger vidare på jämställdhetsstrategin som EU-kommissionen presenterade i mars 2020. År 1995 antogs FN:s deklaration om kvinnliga rättigheter under Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens i Peking, den så kallade Pekingdeklarationen. I huvudsak ska deklarationen stärka flickor och kvinnors rättigheter världen över samt lägga grunden för jämställdhet. De strategiska målen listas under 12 olika områden och berör bland annat utbildning, reproduktiv hälsa, ekonomi, fattigdom och våld. Europaparlamentets ledamöter vill integrera en jämställdhetsaspekt i hela EU:s politik i linje med Pekingdeklarationen varvid det pågår ett arbete för att minska våldet mot flickor och kvinnor, motverka människohandel och trakasserier samt verka för könsrepresentativa arbetsplatser med lika löner för samma jobb.

Jämställdhetsstrategin 2020–2025

EU:s jämställdhetsstrategi presenterades av von der Leyen-kommissionen i mars 2020 och ska bana vägen till ett jämställd EU år 2025. Några av de viktigaste målen i strategin enligt EU-kommissionen är att stoppa könsrelaterat våld, jämna ut könsfördelningen i mans- eller kvinnodominerade yrken, minska klyftorna på arbetsmarknaden och löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Som en del av strategin har EU-kommissionen därför lagt fram ett förslag om bindande åtgärder för insyn i lönesättningen. Man menar att lönesättningen bör vara transparent för att motverka löneskillnaden mellan könen, dels för att kunna arbeta på ett mer effektivt och fokuserat sätt, dels för att kvinnorna själva ska vara medvetna om när lönediskriminering förekommer.

Sverige ledande inom jämställdhet men utmaningar kvarstår

Första jämställdhetsveckan i Europaparlamentet är nu avklarad. Under veckan har det arrangerats en rad olika webbinarier och debatter, alltifrån kvinnors roll i transportsektorn till jämställd lönesättning och könsrelaterat våld. Under torsdagseftermiddagen presenterades EU:s jämställdhetsindex 2020 av Charlien Scheele, direktör för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). För att mäta graden av jämställdhet utgår indexet från sex underkategorier; hälsa, makt, tid, kunskap, pengar och arbete. Utifrån dessa har alla EU-länder placerats ut på en hundragradig skala; ju högre poäng, desto mer jämställt är landet. Mätningarna för 2020 visar att Sverige är det mest jämställda landet i EU med 83.8 poäng, följt av Danmark och Frankrike.

Jämställdhetsindexet konstaterar även flertalet utmaningar. Om utveckling fortsätter i nuvarande takt kommer det dröja minst 60 år tills EU blir helt jämställt (utifrån indexets sex kategorier). Charlien betonar även risken för en förlängd förändringstakt då man sett att jämställdhetsutvecklingen har hämmats av coronakrisen. EIGE hoppas däremot på att se en fortsätt utveckling inom jämställdhet i alla EU-länder.

Läs mer om Europaparlamentets jämställdhetsvecka och se agendan här.

Läs mer om EU:s jämställdhetsindex här.

/Elvira Ahlring

03 Nov 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information