EU:s handlingsplan för att främja den europeiska demokratin

Den 3 december presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för demokrati som syftar till att stärka EU-medborgarnas egenmakt och demokratin i EU. I och med den digitala tidsåldern är det extra viktigt att värna om den europeiska demokratin och främja ett öppet samhälle, enligt kommissionen.

Handlingsplanen för demokrati lyftes som ett av de viktigaste initiativen i EU-kommissionens arbetsprogram för 2020 av kommissionens ordförande Ursula von der LeyenTillsammans med andra strategier och handlingsplaner som syftar till att främja jämlikhet i EU, däribland den europeiska rättsstatsmekanismen, ska denna handlingsplan möta de utmaningar som kommer med den digitala tidsåldern genom en satsning på den europeiska demokratin. Handlingsplanen är därför tänkt att fungera som ett skyddsnät där alla EU-medborgarfritt ska kunna uttrycka sina åsikter och där medborgarengagemang främjas. 

Vidare behöver EU kunna möta de demokratiska utmaningar vi idag står inför. Alltifrån extremism, till ett mer polariserat samhälle mellan väljare och förtroendevalda. EU-kommissionen kommer därför föreslå regler för hur bland annat nätplattformar och politisk reklam får se ut för att kunna skydda demokratin 

Handlingsplanens åtgärder är indelade i tre delar och innefattar följande: 

  1. Främja fria och rättvisa val – I och med politiska val vill EU-kommissionen föreslå lagstiftning om öppenhet kring politisk reklam samt stödja effektiva informationsutbyten mellan medlemsstaterna 
  2. Stärkande av mediernas frihet och mångfald - En rekommendation för att stärka journalisters säkerhet kommer presenteras av EU-kommissionen under 2021. Hot och attacker mot journalister måste förhindrasdär ett särskilt arbete kommer fokusera på kvinnliga journalisters säkerhet. 
  3. Motverka desinformation - Ökade insatser för att förbättra uppförandekoden samt ett tydligare ramverk för övervakning så att desinformation motverkas.   

EU:s struktur och investeringsfonder för ett starkare civilsamhälle  

Medborgare, ekonomiska och sociala organisationer och offentlig förvaltning spelar en stor roll i stödjandet av ett aktivt civilsamhälle. I handlingsplanen uppmuntrar därför EU-kommissionen alla medlemsländer att använda sig av EU:s struktur och investeringsfonder för att stärka civilsamhället och skapa en motståndskraftig demokrati. I främjandet av ett aktivt civilsamhälle, både nationellt och lokalt, uppmanas även medlen från det nya programmet Kreativa Europa att användas för att öka medborgardeltagandet och det offentliga engagemanget.  

Nästa steg 

Fram till år 2023, ett år före nästa Europaparlamentsval, ska handlingsplanen genomföras. EU-kommissionen ska utifrån det kunna bedöma utvecklingen och handlingsplanens inverkan på demokratin. Utvärderingen ska sedan kunna visa om ytterligare initiativ eller åtgärder behövs beslutas om.  

/Elvira Ahlring

Läs mer om handlingsplanen här. 

Läs mer om hur EU:s struktur och investeringsfonder främjar ett aktivt civilsamhälle här. 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information