Folkhälsan står högt på EU:s agenda efter Coronavirusets utbrott

Det pågår ett tätt samarbete mellan EU-institutionerna och medlemsländerna för att stoppa Coronaviruset och skydda folkhälsan. Distribution av medicinsk utrustning med hjälp av EU:s civilskyddsmekanism, ett krisstödspaket till EU:s sjukvårdssektor och en europeisk dataplattform för forskare, är några insatser i EU:s åtgärdspaket mot Covid-19.

EU:s svar mot Coronapandemin för att skydda folkhälsan

EU har inga egentliga maktbefogenheter inom folkhälsoområdet mer än viss egen expertis såsom den Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, placerad i Stockholm och att på medlemsländernas begäran  samordna insatser. EU-kommissionens åtgärder mot Coronapandemin består främst i att hindra virusets spridning och skydda folkhälsan, stärka vårdsektorn och att lindra de samhällsekonomiska effekterna i EU. 

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyens insatsteam som består av en panel med forskningsexperter på ECDC ger råd till EU-kommissionen i fråga om Coronaviruset har i sin tur föreslagit ett omfattande åtgärdspaket som EU-institutionerna arbetar med att ta fram och implementera. Kommissionens center för samordning av katastrofberedskap för räddningsledning håller ihop arbetet och bistår medlemsländerna.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna till att dela forskningsresultat mellan varandra då alla arbetar mot samma mål, att bekämpa pandemin och reducera spridningen av viruset. Vad gäller testingsverksamhet för Covid-19, där alla medlemsländer möter stora utmaningar, planerar EU-kommissionen med stöd av ECDC att tillhandahålla medlemsländerna med tillgänglig information om testningsverksamhet och att upprätta ett nätverk av referenslaboratorium i Covid-19 runt om i EU. Läs mer om vad EU gör inom ramen för testningsverksamhet.

RescEU – Stöd när den nationella kapaciteten överbelastas

EU:s civilskyddsmekanismen RescEU, som EU-kommissionen upprättade 2019, fungerar som stöd till medlemsländer som drabbas av katastrofer när de nationella kapaciteterna är överbelastade. Den 19 mars tog EU-kommissionen beslut om att upprätta ett lager av bland annat respiratorer och skyddsmasker som ska distribueras genom RescEU. Produkterna ska finansieras till 100 % av EU och lagret kommer att ligga hos ett antal medlemsländer som ansvarar för att upphandla och distribuera utrustningen med hjälp av EU-kommissionen som finansierar lagringen upp till 90 %.

Den 27 mars föreslog kommissionen att ytterligare anslå 30 miljoner euro till RescEU-lagret och den totala budgeten för rescEU ligger numera på 80 miljoner euro (närmare 900 miljoner svenska kronor). Nästa fokus kommer att ligga på att skala upp testingsverksamheten av Coronasmittade. RescEU har även bidragit till transportåtgärder och har hittills hämtat hem över 10600 EU-medborgare från länder utanför EU. Omkring 250 000 individer har flugits hem med flygtransporter till EU som länderna organiserat, varav 164 till Sverige.

Omstyrning av befintliga EU-stöd för kampen mot Corona

Den 18 mars meddelade EU-kommissionen att alla medlemsländer kommer erhålla stöd under det så kallade Coronavirus Response Investment Initiative, CRII. I slutet av mars röstades initiativet igenom vilket innebär att 37 miljarder euro (drygt 400 miljarder svenska kronor) anslås från tillgängliga EU-fonder till regioner och länder som drabbats hårt av Coronaviruset. På så vis föreslås alla tillgängliga regional- och strukturfonder att styras om till insatser mot coronaviruset. Den här typen av finansiering kommer att gå till sjukvårdssystem, små och medelstora företag och andra delar av medlemsländernas ekonomier. Ett fokus vid sidan av bekämpning av Coronapandemin är att med dessa medel kunna ge stöd till företag och människor som drabbas ekonomiskt av krisen. Genom att utvidga EU:s solidaritetsfond ska folkhälsokriser förhindras och 800 miljoner euro blir tillgängliga till EU-länderna under 2020.

Upphandling av sjukvårdsmaterial

EU-kommissionen har också initierat exportbegränsningar av skyddsutrustning och motsvarande medicinsk utrustning till länder utanför EU med undantag för nära associerade länder som Norge och Schwiez, i syfte att försöka säkerställa en fri rörlighet av sådant material inom EU, då många länder infört egna sådana exportförbud också gentemot övriga EU-länder i syfte att skydda sina egna behov.

Den 27 mars initierade EU-kommissionen en transnationell upphandling av sjukvårdsmaterial för att säkerställa tillgången på skyddsutrustningen och medicinska produkter i EU. Sverige tog del av upphandlingen.

Möjliggöra gränsöverskridande sjukvårdsarbete under reserestriktioner

I syfte att skydda folkhälsan meddelade EU-kommissionen den 16 mars en rekommendation till medlemsländerna att implementera en 30 dagars restriktion mot onödiga resor från länder utanför EU. Den 30 mars publicerade Kommissionen ett guidande dokument om hur medlemsländerna bör implementera denna rekommendation. Vissa medlemsländer har infört restriktioner vid sina gränser även gentemot EU-länder vilket har skapat svårigheter och oro mellan länderna inom EU, exempelvis vid gränsen mellan Sverige och Finland.

Den 3 april utfärdade EU-kommissionen därför en vägledning för medlemsländerna i syfte att stödja gränsöverskridande sjukvårdssamarbete mellan nationella, regionala och lokala myndigheter. EU:s förhoppning är på så vis att minska trycket på överbelastade sjukhus, så att patienter som drabbas av coronaviruset kan överföras och få behandling i ett annat medlemsland där det finns lediga sjukhusplatser samt att uppmuntra medlemsländer att skicka kvalificerad sjukvårdspersonal över gränserna. Kommissionens vägledning innebär att inte förhindra för sjukvårdspersonal att arbetspendla mellan norra Sveriges gränser eller för patienter att föras över gränserna.

Läkare och annan sjukvårdspersonal som vill ha mer information om EU-kommissionens vägledning om gränsöverskridande sjukvårdsarbete eller vill ansluta sig till systemet kan kontakta SANTE-COVID-CLINICIANS-NETWORK@ec.europa.eu

EU-kommissionen har haft ambitionen att gå längre för att upprätthålla fri rörlighet i EU genom mer gemensamma åtgärder och restriktioner för att förhindra smittspridningen i EU, men fick inte vid senaste toppmötet 27 mars stöd från medlemsländerna för det.

EU:s krisstödpaket och rekommendationer till medlemsländerna 

Som del i EU-kommissionens åtgärdspaket mot Covid-19 presenterade EU-kommissionen och Europeiska rådets ordförande den 15 april en färdplan med rekommendationer för att successivt kunna häva medlemsländernas implementerade restriktioner mot Covid-19-utbrottet så att samhällen kan börja återgå till det normala igen. Den 17 april kom EU:s finansministrar överens om att rikta 3,08 miljarder euro i krisstöd till EU:s sjukvårdssektor i medlemsländerna. Medlem ska främst betalas ut genom krisstödsinstrument och genom rescEU och ska öka kapaciteten för behandling och testning av Coronadrabbade patienter, stötta lagring och distribution av medicinska produkter över hela unionen med mera under den pågående Coronapandemin.

Samarbete över gränserna och digitala hjälpmedel

Den 20 april lanserade EU-kommissionen en europeisk dataplattform där forskare över hela EU uppmanas dela data och forskning i syfte att samlat arbeta för att bekämpa Coronaviruset.

En EU-verktygslåda för användning av mobilapplikationer för kontaktspårning och varning lanserades den 16 april och är framtagen i syfte att vara till stöttning för EU-medborgare under tiden då Coronavirusrestriktionerna gradvis kommer lyftas. Den digitala verktygslådan ska enligt EU präglas av dataskyddsregler och tanken är att man med hjälp av en mobilapp bland annat ska kunna varnas om infektionsrisker när coronarestriktioner mildras och återöppning av samhällen blir aktuellt. Från och med den 30 april ska hälsomyndigheter få tillgång till verktygslådan och innan den 31 maj ska EU-kommissionen utvärdera arbetet.

Den 21 april lanserades Europeiska vaccinationsinformationsportalen med information om vaccinationer på 24 språk i samarbete mellan den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, EU-kommissionen och den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Än så länge finns ingen information på webbplatsen om vaccin mot Covid-19.

En av EU-kommissionens planerade prioriteringar på folkhälsoområdet 2020, att genomföra förordningen om medicintekniska produkter, kommer att skjutas upp ett år till anledning av Covid-19.

Delta i virtuellt kliniskt nätverk och utbyt erfarenheter med europeiska kliniker

Nu finns också en länk till EU-kommissionens nya nätverk på webben, COVIC-19 Clinical Management Support System, där sjukhus kan anmäla sig i syfte att dela samt erhålla kunskap från komplexa Coronafall tillsammans med andra sjukhus i EU. Webbsidan samordnas av EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och syftar till att stödja sjukhusens kliniker i deras dagliga arbete. Läs mer om det här.

/Julia Hanson

Läs mer om EU:s svar mot Corona här

Läs mer om Coronaviruset, Covid-19, här

Se en interaktiv karta med den senast tillgänglig datan om Covid-19 här

(Bild av Vektor Kunst iXimus från Pixabay)

07 Apr 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information