NSPA:s virtuella möte med EU-kommissionen om regionalpolitiken

Den 22 september träffade representanter från Northern Sparseley Populated Areas, NSPA, kabinettet hos ansvarig EU-kommissionär för regionalpolitik. I det digitala samtalet framhöll NSPA vad som är viktigt för fortsatt regional utveckling i det nordligaste Europa. Biträdande kabinettschefen och hennes kollega från EU-kommissionens generaldirektoratet för regionalpolitik berättade om de pågående budgetförhandlingarna och gav NSPA komplimanger för regionernas arbete med en lyckad strategisk användning av strukturfondsmedel.

Digitalt möte för första dialog med kabinettet hos Regionalkommissionären

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som representerar de tretton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge bjöd genom North Sweden under tisdagen den 22 september in en av de närmaste medarbetarna till Elisa Ferreira, ansvarig EU-kommissionär för regionalpolitik, samt EU- kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG Regio, till ett digitalt samtal om regional utveckling och pågående slutförhandlingar om utformningen av EU:s strukturfonder inför nästa programperiod 2021-2027. Vid mötet deltog vice kabinettschefen Marlene Madsen hos EU-kommissionären Elisa Ferreira och Anna Wagner, sakkunnig på DG Regio. Från NSPA deltog representanter från NSPA:s EU-kontor för norra Sverige, Finland och Norge samt politiska företrädare i styrgruppen för NSPA.

Mötet var ett första initiativ för att stärka samarbetet mellan NSPA och den ännu nya EU-kommissionen kring utformningen av EU:s regionalpolitik. De regionala politiska representanterna från NSPA beskrev det pågående programmeringsarbetet av regionalpolitiken i respektive land, och presenterade även en position med erfarenheter och synpunkter på EU:s sammanhållningspolitik som ett viktigt underlag för framtida dialoger med DG Regio och EU- kommissionen. 

Mikael Janson, North Sweden European Office, höll i mötet med några ord om regionen och NSPA-nätverkets arbete med forskningsorganen Nordregio och OECD som ger underlag för hur området kan utvecklas och den stora betydelse EU:s stöd har för regionens utvecklingsmöjligheter.

Diskussion om NSPA i den kommande programperioden

Marlene Madsen delgav inledningsvis att hon uppskattar NSPA:s position om budgeten, men underströk samtidigt att hon varken kan ge några svar eller berätta ingående om den pågående förhandlingsprocessen med rådet och parlamentet i dagsläget. Hon bekräftade dilemmat i att NSPA är en enorm geografi med intressanta likväl som utmanande förutsättningar för regional utveckling. Madsen gratulerade också NSPA-regionerna för att ha lyckats bra med att använda strukturfondsmedlen för goda långsiktiga investeringar och det goda arbete som sker genom NSPA och bland annat OECD-studien som hon tagit del av.

En viktig fråga för NSPA har varit undantag från så kallad tematisk koncentration för att ges möjlighet att kunna investera mer strukturfondsmedel i exempelvis bredband och transportinfrastruktur än vad andra regioner utan särskilda förutsättningar tillåts göra. NSPA har sådana möjligheter under innevarande programperiod och Anna Wagner delade NSPA:s perspektiv och menade att det förmodligen kommer att finnas en frihet för de glesbefolkade områdena att göra särskilda sådana insatser även under kommande period.

Nils-Olof Lindfors, NSPA:s ordförande samt regionråd i Norrbotten, inledde för NSPA:s sida med att redogöra för de många platsspecifika möjligheter och utmaningar som norra Sverige, Finland och Norge har gemensamt. Han poängterade för Madsen och Wagner att de nordligaste regionerna i EU sitter på en god tillgång till både skogliga resurser såväl som kritiska mineraler varvid NSPA-regionerna spelar en viktig roll och kan ta en ledarroll i EU:s gröna omställning. Lindfors nämnde också att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen betonat norra Sveriges arbete för koldioxidfri produktion av stål som ett vägledande exempel inom den gröna given.

Olika perspektiv och fortsatt dialog

Satu Vehreävesa från Finland lyfte fram den strategiska betydelsen av den extra allokeringen för NSPA:s regioner, men också utmaningen med att komma överens med nationell nivå hur medlen ska fördelas i Finland och Sverige. Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten, framhävde bland annat vikten av principer om flernivåstyre och partnerskap, något som till stor del tyvärr saknas i den pågående programskrivningsprocessen i Sverige. Björn Inge Mo, Troms & Finnmark, lyfte fram det fortsatta gränsöverskridande samarbetet med Sverige och Finland som väldigt viktigt för regional utveckling, samt att regionala perspektiv behöver beaktas i EU:s kommande arktiska strategi.

Madsens slutliga feedback till NSPA var att regionerna borde leda EU:s arbete med gröna given genom att visa upp exempel och utveckla regionens komparativa fördelar, däribland högteknologisk kunskap och teknologi kopplad till förädling av regionens naturresurser som är till nytta för hela EU. Hon uppmanade även till att fundera kring hur EU:s nya instrument Fonden för rättvis omställning, kan användas och komplettera övriga strukturfonder som NSPA tar del av. Hon såg överlag de stora möjligheterna för NSPA med många tillgångar som världen idag behöver och såväl kompetens som teknologi i framkant att erbjuda, även med de särskilda utmaningar som finns och gör att NSPA har en speciell status i EU:s regionalpolitik som både hon och Wagner lyfte fram hade stärkts inför kommande programperiod.

Nils-Olov Lindsfors passade på att avsluta med att bjuda in företrädarna från EU-kommissionen till att besöka NSPA-området och vikten av en fortsatt dialog inför och under kommande programperiod.

Läs NSPA:s "Position on EU budget proposal and Next Generation EU" här.

Läs om Ursula von der Leyens linjetal här.

/Mikael Janson

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information