Tillståndet i unionen – Norra Sverige ett vägledande exempel

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll den 16 september det årliga stora talet för Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Kärnbudskapet låg i hur Europa ska klara en ekonomisk återhämtning i spåren av covid-19 pandemin, samtidigt som det möjliggörs för en grön omställning i linje med den europeiska gröna given. Norra Sveriges pågående satsningar för en fossilfri stålindustri lyftes som ett vägledande exempel.

Von der Leyen öppnade sitt första ”State of the Union”-tal med att hedra alla de gemensamma insatser som gjorts för att hantera 2020 års pandemi. Det visar på kraften i medmänskligheten och vad vi som union kan klara av tillsammans i tider av stora utmaningar. Pandemin har visat på hur sårbart vårt samhälle är, men där det nu är viktigt att dra lärdom av dessa tider för att bygga upp ett hållbart och motståndskraftigt Europa. Hon betonar att vi befinner oss i början av en lång återhämtningsperiod där ett stort arbete ligger framför oss. NextGenerationEU, det återhämtningspaket om 750 miljarder euro som EU:s ledare enades om i juli 2020, genomsyrade därför stora delar av talet.  

En klimatsmart återhämtning med exemplet stål utan kol i norra Sverige

Von der Leyen understryker att EU:s återhämtningspaket NextGenerationEU inte enbart handlar om ekonomisk återhämtning, utan av lika stor vikt är de omfattande insatser som krävs för att möjliggöra en grön samhällsomställning. 37 procent av återhämtningspaketet kommer därför att gå direkt till insatser för att möta målen i den gröna given, det politiska ramverk som ska göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen fram till år 2050.  EU-kommissionen föreslår även att koldioxidutsläppen ska minska med 55 procent istället för det nuvarande målet om 40 procent fram till år 2030, som enligt kommissionen ska möta både EU:s klimatmål såväl som det internationella Parisavtalets 1.5 graders-mål.  

En avgörande del i en hållbar omställning är att minska användningen av fossila bränslen och övergång till el och vätgas samt biobaserade produkter och därtill byggande i trä som ett konkret exempel på åtgärder för att få ned koldioxidutsläppen. Von der Leyen nämnde därtill specifikt de framsteg som nu görs inom stålindustrin i Norrbotten. Sedan 2016 driver SSAB, LKAB och Vattenfall ett gemensamt projekt som syftar till att minska stålindustrins klimatavtryck. Via den så kallade HYBRIT-tekniken vars testanläggning helt nyligen invigdes, ämnar satsningen till att ersätta kokskolet, som idag används för malmbaserad stålframställning, med vätgas och fossilfri el. Satsningen är därmed inte endast ett första steg mot en fossilfri stålindustri, utan även en förebild för unionens arbete mot ett klimatsmart samhälle.  

Ett arbete för ett mer digitalt och uppkopplat Europa 

Vidare lyfter von der Leyen vikten av EU:s digitala strategi som ska ge företag och människor nya teknologiska möjligheter, samtidigt som det ska möjliggöra ett klimatneutralt Europa. Det handlar bland annat om tillgång till public service, uppkoppling och bredband. Hon understryker att vi nu måste ta stora krafttag gällande data, teknologi och infrastruktur för att vara i framkant av digitaliseringen. 40 procent av befolkningen på EU:s landsbygder har idag inte tillgång till snabb internetuppkoppling, något som von der Leyen lyfter som oacceptabelt om vi menar allvar med att skapa ett Europa med likvärdiga förutsättningar. Hon påpekar därför att NextGenreationEU är en unik möjlighet för att jämna ut de geografiska ojämlikheter som unionen står inför.  

I von der Leyens första “tal till unionen” lyftes många frågor av avgörande betydelse för EU-kommissionens kommande års arbete. Bland annat kommer nya förslag kring EU:s gemensamma migrationspolitisk samt ett eventuellt ramverk kring lagstadgade minimilöner. Talet avslutades med en utblick mot omvärlden och de utmaningar EU står inför med att värna samarbeten och väl fungerande internationella strukturer för att upprätthålla gemensam fred och utveckling och upprätthållandet av demokrati. Det finns en förväntan på EU att leverera menade von der Leyen, men påpekade att hon och EU-kommissionen i sin tur förväntar sig att länderna ger mandat och beslutskraft för EU att kunna leverera i alla utpekade områden.

Lyssna eller läs hela talet här. 

Läs om den nya EU-kommissionens initiativ för en Grön Giv i Europa. 

/Elvira Ahlring och Elin Johnson 

 

 

 

17 Sep 2020 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information