EU-kommissionen har presenterat den europeiska gröna given

Den 11 december presenterade den nya EU-kommissionen ledd av ordförande Ursula von der Leyen den europeiska gröna given som är ett åtgärdspaket som samlar lagstiftning, målsättningar och strategier samt täcker EU-ekonomins alla tematiska policyområden i syfte att vidta åtgärder för klimatet och säkra målet om världens första klimatneutrala kontinent till år 2050.

Den 27 november röstade närmare två tredjedelar i Europaparlamentet ja till den nya EU-kommissionen med ordförande Usula von der Leyen i spetsen som tillträdde sin post tillsammans med sitt kollegium den 1 december. Den 11 december presenterade hon riktlinjerna för den europeiska gröna given (the European Green Deal) som ämnar uppfylla EU-kommissionens ambition om att bli världens första klimatneutrala kontinent år 2050.

Vad innebär den europeiska gröna given i praktiken?

Den gröna given omfattar en färdplan och ett 50-tal åtgärder som syftar till att minska EU-ländernas negativa klimatpåverkan. Åtgärderna omfattar bland annat en reducering av miljöfarliga utsläpp och en minskad energianvändning, skydd av den biologiska mångfalden och en ökad återvinning av varor. Allt detta med ett genomförande av en rättvis omställning där länder och regioners olika förutsättningar ska tas hänsyn till. Med hjälp av den gröna given, som Von der Leyen menar är EU:s nya investeringsstrategi, ska tillväxt för EU skapas genom investeringar i grön teknik och hållbara lösningar. Von der Leyen har betonat att det är av stor vikt att allmänheten och alla EU:s aktörer deltar och engagerar sig i initiativet. Forskningsprogrammet Horisont Europa kommer att spela en viktig roll då samtliga investeringar i forskning under nästa budgetperiod för 2021–2027 ska sträva efter hållbarhet och en stark regional och lokal förankring för att placera regioner och städer som nyckelaktörer i den gröna omställningen.

Nytt för EU-kommissionen blir att klimatet med den gröna given erhålls en egen kommissionär samt portfölj. Frans Timmermans är den kommissionär som ska leda Ursula von Leyens gröna giv framåt med hjälp av generaldirektoratet för klimat (DG Clima). Inom 100 dagar förväntar sig ordförande von der Leyen att ett mer precist innehåll av den gröna given ska läggas fram i form av europeisk klimatlag för att förankra målet om klimatneutralitet 2050 i lagstiftning.

Nedan följer ett urval av exempel på EU-kommissionens kommande arbete för den hållbara omställningen inom den gröna given inom ramen för några tematiskt viktiga områden för norra Sverige:

Hållbara Transporter:

EU-kommissionen kommer att arbeta för att uppnå hållbara transporter genom att göra en skärpning och utvidgning av utsläppshandelsystemet. Direktivet med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen kommer även att ses över.

Cirkulär ekonomi:

EU-kommissionen kommer ta fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi med avsikt att bland annat stimulera utvecklingen av cirkulära produktionsprocesser. Fokus kommer även riktas mot cirkulär design och återanvändning av material. Även om åtskilliga sektorer kommer att omfattas av handlingsplanen för den cirkulär ekonomin kommer särskilt stort fokus att riktas mot textil-, konstruktion-, elektronik- och plastsektorer.

Ny europeisk skogsstrategi:

EU-kommissionen kommer att bereda en ny skogsstrategi. I den nya strategin ska åtgärder för att stödja värdekedjor som inte bidrar till avskogning utvärderas inklusive åtgärder associerade med importhandel från icke- EU länder. Det huvudsakliga syftet med strategin är att främja bioekonomin och minska förekomsten och omfattningen av skogsbränder. Därmed ska strategin lägga grund för möjliggörandet av arbetet för en effektiv skogsskötsel och restaurering för att öka absorptionen av koldioxid.

Hur ser finaniseringen ut för den gröna given?

För att uppfylla målen för den gröna given kommer omfattande investeringar att krävas, något som har väckt många frågor om hur finansieringen ska se ut i dessa tider när medlemsländerna och EU-institutionerna förhandlar om nästa långtidsbudget.

För att uppnå de nuvarande klimat och energimålen för 2030 i EU beräknas det krävas investeringar motsvararande ytterligare 260 miljarder euro årligen. Minst 25% av EU: s långsiktiga budget för 2021–2027 bör därför ägnas åt klimatåtgärder. European Investment Bank och Europe’s climat bank kommer vara till stöd men det är viktigt att såväl offentlig sektor såsom privat sektor blir med i omställningen. Eftersom förutsättningarna för att bekämpa klimatförändringarna ser olika ut i medlemsländerna, kommer en omställningsmekanism i form av en fond inom ramen för regionalpolitiken stödja de regioner som i dagsläget är starkt beroende av koldioxidförsörjning.

Vad blir nästa steg?

EU-kommissionen kommer i början av 2020 presentera en hållbar investeringsplan för att reda ut hur behoven ser ut för att klara investeringen. För privat sektor kommer EU-kommissionen därtill att presentera en grön finansieringsstrategi 2020. Nästa steg är att avvakta Europeiska parlamentet och Ministerrådet reaktioner på EU-kommissionens ambition.

/Linnea Andersson och Julia Hanson

Läs pressmeddelandet från den 11 december

Läs mer om de olika delarna av den gröna given

Läs EU-kommissionens färdplan för åtgärder

Läs mer om EU-kommissionen målsättningar och åtgärder

16 Dec 2019 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information