EU-kommissionen lanserar debatt om hur man reagerar på effekterna av en åldrande befolkning

EU-kommissionen har inlett en grönbok för att inleda en bred politisk debatt om en åldrande befolkning i EU. Relevanta frågor kommer vidröra allt från främjandet av en sund livsstil och livslångt lärande, till att stärka hälso- och sjukvårdssystemen för att tillgodose en äldre befolkning. Initiativet kommer även att följas av EU:s långsiktiga vision för landsbygdsområden. Svara senast 22 april.

Vad initiativet ämnar ta itu med 

Demografi ligger högt på EU-kommissionens politiska dagordning då forskning visar på att medelåldern stiger i EUI en rapport från juni 2020 som kommissionen låtit göra går att läsa att den förväntade livslängden vid födseln under de senaste 50 åren har ökat med ca 10 år för både män och kvinnor. Under de kommande årtiondena kommer antalet äldre i EU att öka. I dag är 20 procent av befolkningen över 65, och år 2070 beräknas den bli 30 procent. Samtidigt förväntas andelen personer över 80 år mer än fördubblas och nå 13 procent år 2070. På samma sätt förväntas antalet personer som kan vara i behov av långtidsvård öka från 19,5 miljoner 2016 till 23,6 miljoner 2030 och 30,5 miljoner 2050 (EU-27). Dessa förändringar har konsekvenser för Europas förmåga att upprätthålla ekonomisk tillväxt och befolkningens levnadsstandard. Samtidigt kommer förändringarna i åldersstrukturen att gå hand i hand med en förändring i efterfrågan på varor och tjänster. Olika regioner påverkas olika av befolkningens åldrande, vilket kommer att få konsekvenser för regional sammanhållning och konvergens. Kommissionen menar samtidigt att outnyttjad potential och möjligheter måste utnyttjas bättre. Detta inkluderar till exempel silverekonomin, innovation eller frivilligt arbete som en ekonomisk och samhällelig faktor. 

En grönbok om åldrande 

EU- kommissionens grönbok om åldrande inleder en debatt om de viktigaste frågorna som rör åldrandet i Europa. En grönbok är ett samrådsdokument som Europeiska kommissionen utarbetar inom ett visst politikområde i början av ett lagstiftningsförfarande. Syftet är att berörda och intresserade parter ska konsulteras innan lagstiftningsbehandlingen kommer igång.  

Lanseringen av grönboken kommer efter kommissionens demografirapport 2020 och syftar till att diskutera möjliga sätt att förutse och svara på de socioekonomiska effekterna av Europas åldrande befolkning. Grönboken ska rama in debatten om åldrandet genom att titta närmare på hastigheten och omfattningen av de demografiska förändringarna i vårt samhälle, liksom hur den påverkar EU:s politik. Debatten om en åldrande befolkning ska omfatta allt från att främja en sund livsstil och livslångt lärande, till att stärka hälso- och sjukvårdssystemen för att tillgodose en äldre befolkning. Det kommer också finnas ett behov av att få in fler människor i arbetskraften. Kommissionen vill därför också belysa möjligheterna till att skapa arbetstillfällen och tittar på åldrandets inverkan på våra karriärer, välbefinnande, socialt skydd, pensioner och produktivitet. Grönboken om åldrande kommer att följas av EU:s långsiktiga vision för landsbygden som också ska undersöka frågan om avfolkning. 

Tyck till i samrådet 

Det offentliga samråd som inleddes 27 januari är öppet för alla. Resultaten av samrådet ska bidra till att identifiera det stöd som kommer att behövapå olika nivåer i samhället. Utifrån resultaten kommer kommissionen att överväga möjliga politiska åtgärder för att förstärka insatserna i EU:s medlemsländer och regioner. Svara senast den 22 april. 

Läs mer här

Läs mer om samrådet 

Läs mer om EU-kommissionens demografirapport från 2020  

/Andreas Stenlund 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information