Norra Sverige i fokus under Arctic Futures Symposium

Norra Sverige stod i fokus under den trettonde upplagan av Arctic Futures Symposium som arrangerades på Residence Palace i Bryssel 29–30 november. Forskning, attraktionskraft och innovation var några av årets ämnen som alla kom att genomsyras av det geopolitiska läget som drastiskt förändrat förutsättningarna arktiskt samarbete.

Sedan år 2010 har International Polar Foundation, tillsammans med arktiska partnerorganisationer däribland North Sweden, arrangerat en multinationell, multidisciplinär konferens om utvecklingen i Arktis. Årets Arctic Futures Symposium samlade över 200 deltagare på plats i Bryssel med representanter från akademi, näringsliv, politik och idéburna organisationer. Internationellt samarbete, forskning, attraktion och innovation diskuterades i antal olika paneler med representanter från norra Sverige. Efter två år av pandemi kunde Arctic Futures Symposium arrangeras fullt ut på plats igen på Residence Palace i Bryssel. Rysslands invasion av Ukraina kom att prägla stor del av årets konferens, dådet geopolitiska läget drastiskt har förändrat förutsättningarna för samarbete i Arktis.”Säkerheten är hotad för de arktiska regionerna”, var några av de inledande orden från  Angelica Eichhorts, verkställande direktör på EU:s utrikestjänst, som läste upp en hälsning från Joseph Borrell, EU:s höga representant för utrikesfrågor  

De inledande paneldiskussionerna handlade till stor del om framtiden för det arktiska rådet, som består av de åtta arktiska staterna; Sverige, Norge, Finland, Island, USA, k, Kanada, Ryssland, och Konungariket Danmark (inklusive Grönland), med permanent deltagande från sex urfolksorganisationer. I och med att Ryssland just nu är ordförande för rådet har arbetet i praktiken lagts på is.  

Thomas Winkler, arktisk ambassadör för Konungariket Danmark, beskrev att det krävs en stark vilja från alla åtta stater för att det arktiska rådet ska fungera. Han tydliggjorde även att Arktis inte endast är en säkerhetsfråga, utan att det krävs större fokus på människorna som lever i Arktis, och på hur klimatförändringarna drabbar dem. Winkler betonade också vikten av fortsatt och fördjupat samarbete mellan de arktiska staterna, även utan Ryssland.  

”Det går inte att göra något i Arktis utan de arktiska staterna” sa Winkler. 

Förändrade förutsättningar för arktisk forskning  

 I paneldiskussionen om arktisk forskning och samarbete deltog Peter Sköld, professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet. Forskningssamarbetet har fått ett avbrott som aldrig kunnat förutses, men inför en svårberäknelig framtid menar Sköld att forskning och vetenskapsdiplomati blir viktiga delar i att uppta samarbeten med ryska forskare. 

Peter Sköld, professor i historia, samisk kultur och samhällsutveckling vid Umeå universitet.

”Idag gäller en isoleringsstrategi och det är svårt att se hur framtiden kommer att se ut. Men jag har bestämt mig för att vara optimistisk. Jag tror att det kommer att finnas samarbete igen. Där tror jag att forskning och utbildning har en viktig roll att spela, som testpiloter för samarbete över gränserna", menade Sköld. 

Det nära samarbetet mellan urfolk i Arktis har också påverkats svårt av Rysslands krig mot Ukraina. Melody Brown Burkins, direktör på institutet för arktiska studier vid Darthmouth Universitet, beskrev Arktis som en tidigare förebild i vetenskapsdiplomati och menade även att arbetet med människor i Arktis har varit ett gott exempel på en mer inkluderande, hållbar utveckling, som andra vetenskapliga samarbeten bör ta efter.  

Arktis viktiga roll för europeisk energisäkerhet  

Säker energiförsörjning och ökad självförsörjning av viktiga råvaror är aktuella områden som bland annat Martin Phillips, VD för Talga Europe lyfte i en panel. 

Martin Phillips, VD för Talga Europe.

“Den gröna omställningen som  pågår i norra delen av Sverige är ett bra exempel på hur den arktiska regionen kan spela en mycket viktig roll för att leverera EU:s  gröna omställning.”sa Phillips 

Norra Sverige ett attraktivt Arktis  

Frida Fossland, projektledare på North Sweden Green Deal Region Västerbotten, deltog i ett panelsamtal  om hur  norra Sveriges del av Arktis kan bli till en attraktiv plats att leva och bo i 

”Norra Sverige bubblar med möjligheter”, sa Fossland. 

Frida Fossland, projektledare på North Sweden Green Deal.

Den gröna omställningen i norra Sverige innebär dock inte bara möjligheter, utan flera strukturella utmaningar med långa avstånd, gles och åldrande befolkning kvarstår, samtidigt som ett flertal nya hinder för tillväxt tillkommit. Framförallt behövs betydligt fler människor i norra Sverige för att kunna förse industri och samhälle med arbetskraft. Projektet North Sweden Green Deal, som genomförs av Region Västerbotten och Region Norrbotten, är ett sätt att gemensamt försöka tackla strukturella utmaningar. Fossland lyfte framförallt att norra Sverige behöver bli mer attraktivt att leva och bo i för att kunna locka den arbetskraft som behövs, men också bli bättre på att berätta om allt som redan gör norra Sverige till en attraktiv plats. 

Det behövs även ett fokus på de människor som redan bor i de arktiska regionerna, menade Anja Márjá Nystø Keskitalo, rådgivare på EU-enheten för Samerådet. Keskitalo ville också se betydligt större investeringar i konst, kultur och kreativt företagande för att skapa ett Arktis som attraherar fler människor 

I samband med Arctic Futures tilldelades företaget Containing Greens AB från Luleå det första Laurence Tran Arctic Futures Award. Moa Johansson, VD, tog emot priset som tilldelades för deras metod att ta vara på spillvärmen från datacenter och andra industrier till resurseffektiva hydroponiska odlingssystem. Containing Greens möjliggör därmed lokal grönsaksodling året runt i arktiskt klimat.  

Moa Johansson, VD på Containing Greens AB.

Efter prisutdelningen deltog Johansson i en panel med företagare, från fiske till säkerhet, som tillsammans presenterade en så kallad  SWOT-analys, där de identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot för utvecklingen Arktis. Panelen menade bland annat att överreglering kan hämma innovationskraft, och de flesta var överens om att brist på kompetens var den största svagheten i Arktis. Det var dock tydligt att styrkorna och möjligheterna i Arktis överväger svagheterna och hoten, med bland annat tillgången till förnybar energi, naturresurser och nya samarbetsmöjligheter. 

Ta del av hela konferensen här: 

Dag 1

Dag 2

Läs mer om Arctic Futures Symposium 2022 här. 

Läs mer om North Sweden Green Deal här. 

Läs mer om Containing Greens här. 

/Nora Vinderå

07 Dec 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information