Späckat program och stort engagemang vid Järnvägsforum Norr 2022

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Den frågan genomsyrade programmet när Järnvägsforum Norr gick av stapeln i Gävle 24-25 mars. Konferensen samlade engagerade politiker, entreprenörer, landshövdingar, strateger, tågoperatörer och näringslivsaktörer kring diskussioner om den snabba gröna omställning som pågår i mellersta och norra Sverige samt hur det nya skakiga världsläget påverkar med exempelvis skenande energipriser. Behovet av effektiva och gröna transporter har aldrig varit så stort som nu, vilket sätter press på regeringen inför fastställandet av den nya nationella transportplanen i juni. Lotta Rönström från North Sweden modererade konferensen tillsammans med Joakim Berg från Norrtåg.

Järnvägsforum Norr är ett årligt återkommande forum arrangerat av intresseföreningen Norrtåg och regionerna i norra Sverige, inklusive Dalarna och Örebro län där aktörer i norr samlas för att utbyta information och arbeta med helhetsbilden av norra Sverige. Årets upplaga gick av stapeln i Gävle från lunch till lunch den 24-25 mars. Moderatorer var Lotta Rönström, Senior Adviser vid North Sweden European Office och Joakim Berg, kommunikationsansvarig vid Norrtåg. 

Just nu investerar näringslivet 1 070 miljarder i nya gröna industrier, nya innovationer och ny grön teknologi i mellersta och norra Sverige. Den gröna industriella revolutionen är bokstavligen här. Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina bidragit till exceptionellt höga elpriser och lett till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge både i Sverige och övriga EU. Hur detta påverkar samhällsutvecklingen, inte minst på transportområdet där en revidering av ramarna sker på både nationell nivå och EU-nivå just nu, var en fråga som präglade diskussionerna under forumet. 

”Norra Sverige checkar alla boxar” 

Klimatkris, pandemi och nu kriget. Det är lätt att få domedagstankar när man skrollar sociala mediekanaler och följer nyheterna nu. Per Schlingmann, tidigare partisekreterare i Moderaterna och ofta anlitad föreläsare, var inbjuden till forumet för att ge sin omvärldsanalys och han pekade på ett annat perspektiv. Kanske står vi i stället inför en ny tillväxtperiod? Vi har minimikrav i form av klimatmål på både global, EU- och nationell nivå, men den genomgripande samhällsförändringen leds framför allt av företags och konsumenters gemensamma vilja att ställa om och ta ansvar för vår planet. Här ligger norra Sverige i framkant, konstaterade Schlingmann – ”norra Sverige checkar alla boxar” med de gröna industrier som formligen ploppar upp som svampar ur jorden och som alla jobbar för tillväxt genom hållbarhet. Det finns möjligheter bland alla utmaningar, vilket norra Sverige är bland de första att ta vara på.  

Detta demonstrerades tydligt i programmet där flera näringslivsaktörer fick presentera sitt hållbarhetsarbete, däribland e-handlaren Lyko AB som redan nu endast använder sig av fossilfria transporter för sina kosmetikaprodukter och Ovako som tillverkar högkvalitativa stålprodukter av 97 procent återvunnet stål och inom kort genom att värma stålet med fossilfri vätgas.  

Talare: Per Schlingmann Foto: Maria G Nilsson

Svenskt ordförandeskap i EU 2023 – tar Sverige tillvara på den möjligheten? 

Om nio månader inleds det svenska ordförandeskapet i EU. Det ger en möjlighet att till viss del styra agendan under sex månader och sätta större fokus på svenska hjärtefrågor som till exempel skogen. Kommer Sverige att ta vara på den möjligheten? Katarina Areskoug, tidigare statssekreterare och chef för EU-kommissionens representation i Sverige bjöd på en inledande spaning kring både detta, gröna given och utmaningarna för svensk del inom klimatpaketet Fit for 55, vikten av att möta den gröna nyindustrialiseringen med utvecklad infrastruktur och sist men inte minst vikten av att vara aktiv i EU-arbetet för att påverka lagstiftning och andra initiativ som arbetas fram. 

Sverige har rykte om sig att vara lite avvaktande i EU-arbetet och att man på så vis missar chansen att vara konstruktiva i förhandlingsarbetet. Som exempel lyftes skogsfrågorna, där Sverige har fått kritik för att vara sena på bollen. Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP), som medverkade i det efterföljande samtalet, bekräftade den bilden men menade samtidigt att han tyckte sig ana en förändring från ett mer reaktivt till ett proaktivt arbete från svensk nationell nivå. På samma tema diskuterades det kommande svenska ordförandeskapet, som kommer löpa under våren 2023, och hur man bäst utnyttjar möjligheterna som bjuds, vilket både inkluderar engagemang i sakfrågorna och möjligheten att ta chansen att visa upp olika delar av Sverige genom att geografiskt sprida lokaliseringen av diverse högnivåmöten som sker under halvåret med Sverige vid ordförandeklubban. 

Talare: Jakop Dalunde (MP) Foto: Maria G Nilsson

Under samtalet diskuterades även revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och vikten av att väva in EU-perspektivet i den nationella planeringen för att leva upp till den överenskommelse och de krav Sverige har på EU-nivå.  

I avslutningen av forumet hölls ett intressant samtal mellan Jens Holm (V), ordförande i riksdagens trafikutskott, Anders Åkesson (C), vice ordförande i riksdagens trafikutskott, Magnus Jacobsson (KD), andre vice ordförande i riksdagens trafikutskott,Maria Stockhaus (M) och Jasenko Omanovic (S) båda ledamöter i riksdagens trafikutskott om utmaningarna med Trafikverkets förslag till ny nationell transportplan. Kritiken mot förslaget har varit massiv runt om hela Sverige. Behovet av effektiva och gröna transporter har aldrig varit så stort som nu utifrån den gröna nyindustrialisering som sker och de snabbt förändrade handelsmönster vi ser som resultat av Rysslands invasion av Ukraina. Man kan inte heller bortse från det nya säkerhetspolitiska läget som kan sätta fokus på nya viktiga stråk, inte minst i norra Sverige. Förslagen kring justeringar är många. Kommer vi att få se ett omtag kring den nationella planen för att matcha behoven utifrån både klimatkrisen och det nya världsläget? Pressen på regeringen är stor. 

Panelen: Jens Holm (V), Magnus Jacobsson (KD), Maria Stockhaus (M), Anders Åkesson (C) och Jasenko Omanovic (S). Foto: Maria G Nilsson

Läs om programmet och presentationerna från Järnvägsforum Norr här

Läs North Swedens nyhet om Trafikverkets förslag till ny nationell plan för transportinfrastruktur från 30 november 2021, här.

Läs om remissmötet med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur med inspel från norra Sverige, här.

Läs om Botniska Korridorens riksdagsseminarium med North Sweden om medfinansiering från EU här

/Lotta Rönström  

 

 

30 Mar 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information