ESPON-konferensen i Luleå: Territoriellt perspektiv på grön industrialisering

Den 14–15 juni samlades ett 100-tal lokala, regionala och nationella politiker, forskare och experter från runt om i Europa i Luleå för ESPON-konferensen, det senaste i en lång rad evenemang som arrangerats i norra Sverige i samband med det svenska ordförandeskapet i EU. Fokus för konferensen med titeln “Territoriella perspektiv på grön industrialisering” låg på möjligheter och utmaningar för regioner och kommuner med grön industrialisering och hur norra Sverige kan dela med sig av lärdomar till resten av EU. På plats var bland annat representanter från Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Luleå och Skellefteå kommun.

Det europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling och sammanhållning (ESPON), ett EU-finansierat forskningsprogram med syfte att leverera kunskapsunderlag till offentliga myndigheter som ansvarar för att utforma territoriell politik. I slutet av varje EU-ordförandeskap arrangerar ESPON en konferens i det aktuella ordförandeskapslandet. Mot bakgrund av norra Sveriges ledande roll i den gröna omställningen arrangerade årets konferens i Luleå under temat i Sveriges fall territoriellt perspektiv på grön industrialisering.  Syftet med konferensen var för deltagarna att ta del av erfarenheter av grön industrialisering, från norra Sverige och från andra delar av Europa, och utbyta bästa praxis.

På plats var representanter från EU-kommissionen tillsammans med lokala, regionala och nationella politiker, forskare och experter. Från norra Sverige var Anders Öberg, regionråd Region Norrbotten, Tomas Mörtsell, ordförande för Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR:s) Östersjökommission, Therese Kreisel, planchef Skellefteå kommun, Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner, Sophie Forsberg Klimat- och miljöstrateg Luleå kommun, Tomas Kuhmunen Markanvändningskonsulent Sametinget och Kristina L Nilsson, professor vid Luleå universitet delaktiga i programmet.

TerritoriALL – grön industrialisering i Europas regioner

Inför konferensen publicerade ESPON den senaste utgåvan av tidskriften TerritoriALL med fokus på grön industrialisering i Europas regioner. I egenskap av EU-ordförandeskapsland stod Sverige i centrum, med artiklar från landsbygdsministern Peter Kullgren, Anders Öberg Regionråd Region Norrbotten och Rickard Eriksson från Umeå universitet, som gav sina perspektiv på Sveriges ledande roll i den gröna industrialiseringen och de utmaningar som följer. En röd tråd från de svenska bidragen är svårigheter med att attrahera arbetskraft, tillhandahålla attraktiva bostäder, upprätthålla samhällsservice samt bristande infrastruktur och markanvändningskonflikter, vilket också var utmaningar som kom att behandlas under konferensen. 

Territoriellt perspektiv på grön industrialisering från norra Sverige

Anders Öberg, regionråd Region Norrbotten, hälsade deltagarna välkomna och lyfte fram den viktiga roll som universitet och forskningsinstitut har för den gröna omställningen.

- Norrbottens innovationssystem är förankrat i traditionen av tung industri, arktiska förhållanden och ambitioner för en hållbar framtid. Här samverkar EU:s strukturfonder och forskningsfonder för att företag, samhälle och akademi ska kunna bygga innovationskapacitet.

Vidare framhöll Öberg att den gröna omställningen innebär betydande utmaningar för regionen såsom kompetensförsörjning, elförsörjning och behovet av investeringar i samhällen och människor.

- Det kräver nya metoder och modeller för samverkan. Dessa utmaningar är i många avseenden lika i de norra glesbygderna och jag tror att vi tillsammans kan ta itu med dem och utnyttja den enorma potentialen för att förbättra livet för människor över hela Europa och resten av världen.

Tomas Mörtsell, ordförande för CPMR:s Östersjökommission, underströk vikten av samarbete för att uppnå en grön industrialisering. Han framhöll att regionala initiativ och strategier är avgörande för att forma en hållbar framtid.

Claes Nordmark, kommunalråd Boden och ordförande för Norrbottens Kommuner, underströk kommunernas avgörande roll för en grön industriell revolution. Nordmark framhävde behovet av att främja innovation och samarbete mellan företag, kommuner och forskningsinstitutioner för att skapa en hållbar ekonomi och ökad sysselsättning.

De olika bidragen som kom in under ESPON-konferensen kommer att ingå i ett policydokument som ESPON nu sammanställer i samarbete med Nordregio om "Territoriellt perspektiv på grön industrialisering". Även om policydokumentet utgår från Västerbotten och Norrbotten är tanken att det ska vara relevant för alla regioner i Europa som befinner sig på väg mot en grönare ekonomi.

Platsbaserade strategier för hållbar utveckling

Konferensen anordnades som en del av samarbetsprogrammet ESPON 2030 vilket syftar till att främja territorial sammanhållning och harmonisk utveckling av det europeiska territoriet. Den policysammanfattning som ESPON tagit fram om den territoriella dimensionen , med viktiga slutsatser och politiska budskap som betonar vikten av mer platsbaserade strategier.

Läs mer om ESPON konferensen här

Läs TerritoriaALL här

Läs den rapporten Den territoriella dimensionen av framtidens politik här

/Andreas Lindström

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information