Norra Sveriges ledande roll i Europas gröna industrialisering i fokus för ESPON

Temat för vårens publikation av tidskriften Territoriall från EPSPON, ett EU-finansierat program som sammanlänkar forskning och politik med ett territoriellt fokus, är den gröna industrialiseringen i Europa. Där står Sverige står i egenskap av EU-ordförandeskapsland i centrum, med artiklar från landsbygdsministern Peter Kullgren, Ander Öberg från Region Norrbotten och Rickard Eriksson från Umeå universitet, som ger sina perspektiv på Sveriges ledande roll i den gröna industrialiseringen och de utmaningar som följer. En röd tråd från de svenska bidragen är svårigheter med att attrahera arbetskraft, tillhandahålla attraktiva bostäder, upprätthålla samhällsservice samt bristande infrastruktur och markanvändningskonflikter. Utmaningar som också kommer att behandlas under ESPON-veckan i Luleå 14–15 juni.

European Spatial Planning Observation Network (ESPON), är ett EU-finansierat program som stöttar offentliga myndigheter som ansvarar för att utforma territoriell politik med kvalitetsexpertis, publicerar varje halvår tidskriften Territoriall med fokus på territoriella frågor baserat på någon av prioriteringarna från det aktuella EU-ordförandeskapslandet.

Temat som utsågs för Territoriall under det svenska EU-ordförandeskapet, våren 2023, blev den gröna industrialiseringen i Europa. Från svenskt håll ger landsbygdsministern Peter Kullgren från nationell nivå, Anders Öberg, ordförande för regionstyrelsen i Region Norrbotten från regional nivå och Rickard Eriksson, professor vid Umeå universitet, sina perspektiv på den gröna industrialiseringen i Sverige. Richard Sjölund, andra vice ordförande i Österbottens landskapsstyrelse, lyfter dessutom fram det gränsöverskridande samarbetet mellan Österbotten och Västerbotten som en framgångsfaktor för regionernas gröna omställning.

Grön industrialisering i fokus under det svenska EU-ordförandeskapet

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren inleder sin artikel med att lyfta fram Sverige som föregångsland i den gröna industrialiseringen i Europa med produktion av grönt stål, klimatsmarta batterier och lägger extra mycket tonvikt på de möjligheter som det svenska skogsbruket och bioekonomin har skapat.

Landsbygdsministern pekar också på utmaningar som kommer med den snabba utvecklingen i Sverige, däribland konflikter om markanvändning, brist på arbetskraft och svårigheter med att upprätthålla samhällsservice. Följaktligen menar han att fysisk planering för en hållbar lokal attraktionskraft kommer att vara avgörande för att minska klyftan mellan den höga territoriella potentialen och de begränsningar som finns i användningen av den.

Norrbotten: I EU:s periferi, mitt i centrum för den gröna omställningen

Anders Öberg (S), ordförande för regionstyrelsen i Region Norrbotten, lyfter i sitt bidrag fram hur norra Sverige är en av de mest glesbefolkade regionerna i Europa, med långa avstånd och ett arktiskt klimat, samtidigt som regionen står i centrum för den gröna industriella revolutionen i Europa. Detta tack vare sina naturresurser, rena energiproduktion, stora gröna investeringar samt unika innovationssystem och samverkanstradition.

Det Norrbottniska regionrådet belyser dock ett antal flaskhalsar för utvecklingen ska nå sin fulla potential i norra Sverige – inte minst brist på arbetskraft, bostäder, digital och fysisk infrastruktur – utmaningar som på många sätt går in i varandra. Där argumenterar han för att EU kan ha en viktig roll att spela för att frigöra den regionala potentialen genom att tillhandahålla platsbaserat regionalt stöd. Dock har Norrbotten har endast små förvaltningar för att administrera stora områden, vilket i sig är en flaskhals när det gäller kapaciteten att vidta strategiska åtgärder och kunna ansöka om och administrera EU-medel och andra nödvändiga investeringar, resonerar Öberg.

Grön omställning kräver en bredare samhällsomvandling

Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, ger ett historiskt perspektiv på industrisatsningarna i norra Sverige där han understryker vikten av lokal delaktighet för att den pågående nyindustrialisering ska leda till positiv utveckling för hela regionen och människorna som bor där. Professorn lyfter också fram utmaningarna med att attrahera tillräckligt med arbetskraft till både industrierna och till resten av samhället, vilket ställer enorma krav på kommunerna och regionerna. Likaså gör de tillhörande investeringarna som kommer krävas i infrastruktur och bostäder. Utöver utmaningar med den fysiska planeringen betonar Eriksson också att det behövs mer diskussioner för vilka denna utveckling sker och om hur man ska fördela både ansvar och fördelarna med denna utveckling mellan lokalsamhällena, medborgarna, staten och investerarna.

Ökad motståndskraft genom gränsöverskridande samarbete

Richard Sjölund, vice-ordförande för Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) Östersjökommission och Österbottens landskapsstyrelse andra vice ordförande, lyfter fram den starka tradition av gränsöverskridande samarbetet som funnits mellan Österbotten och Västerbotten, ett samarbete som gynnat den gröna omställningen på båda sidor av Kvarken. Richard Sjölund tillägger dock att för att ytterligare stödja den gröna omställningen behöves bättre territoriell tillgänglighet, renare transporter och bättre sammankopplade arbetsmarknader.

Territoriellt perspektiv på grön industrialisering under ESPON-veckan i Luleå 14–15 juni

Temat för vårens Territoriall går även hand i hand med det ESPON-seminariet som arrangeras i Kulturens Hus i Luleå den 14–15 juni, i samarbete med det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Mot bakgrund av norra Sveriges ledande roll i den gröna omställningen kommer seminariet att behandla utvecklingsmöjligheter och utmaningar som regioner och kommuner måste hantera. Att attrahera och behålla arbetskraft, tillhandahållande av attraktiva bostäder, upprätthålla samhällsservice och hantering av markanvändningskonflikter är några av de utmaningar som kommer att diskuteras. Bland de bekräftade talarna finns Anders Öberg, Region Norrbotten, Tomas Mörtsell, ordförande för CPMR:s Östersjökommission, Claes Nordmark, Norrbottens kommuner och Therese Kreisel, Skellefteå kommun.

Läs hela Teritoriall om grön industrialisering här 

Läs mer om ESPON här

Läs mer om CPMR:s Östersjökommission här

/Andreas Lindström

12 Apr 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information