EU-kommissionens förslag för en modernernisering av de offentliga förvaltningarna och ökat grändöverskridande samarbete i Europa

Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen ett nytt förslag om ett förstärkt europeiskt administrativt område (Compact), i syfte att stödja moderniseringen av de offentliga förvaltningarna och förbättra gränsöverskridande samarbete. Åtgärderna som lades fram fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning och deras möjligheter att genomföra politik och reformer som gynnar invånarna och företagen samt att kanalisera investeringar till den gröna och digitala omställningen.

Offentliga förvaltningar på nationell, regional och lokal nivå spelar en nyckelroll för att förvalta EU-medel och omsätta medlemsländernas ambitioner. Dock står de offentliga förvaltningarna inför en rad utmaningar, som EU-kommissionen nu uppmärksammar. Dessa rör bland annat påverkan från externa händelser, svårigheter att attrahera och behålla arbetskraft samt att bygga kompetens inom komplexa områden såsom den gröna och digitala omställningen. Utmaningar som är väl kända för de offentliga förvaltningarna i norra Sverige.  

För att hantera dessa utmaningar och göra de offentliga förvaltningarna mer motståndskraftiga, innovativa och kompetenta har EU-kommissionen presenterat Compact. Compact är den första heltäckande uppsättning åtgärder någonsin för att stödja moderniseringen av de offentliga förvaltningarna i medlemsstaterna på nationell, regional och lokal nivå och för att stärka deras gränsöverskridande samarbete så att de kan hantera gemensamma utmaningar tillsammans.   

Förslag till åtgärder  

För att främja samarbete och politisk dialog samt höja kvaliteten och kapaciteten hos offentliga förvaltningar på nationell, regional och lokal nivå, föreslår EU-kommissionen 25 åtgärder uppdelat i tre pelare:  

  • Kompetensagendan för den offentliga förvaltningen. Syftet är att främja administrativt samarbete mellan offentliga förvaltningar på alla nivåer för att hjälpa deras arbetskraft att utvecklas inför nuvarande och framtida utmaningar.  
  • Kapacitet för Europas digitala decennium. Syftet är att stärka de offentliga förvaltningarnas kapacitet för deras digitala omvandling, exempelvis genom incitament för offentliga förvaltningar att använda AI-teknik i sitt arbete på ett säkert och tillförlitligt sätt. 
  • Förmåga att leda den gröna omställningen. Syftet är att stärka de offentliga förvaltningarnas kapacitet att leda den gröna omställningen och bygga upp motståndskraften. Compact ska bland annat stödja offentliga förvaltningar i arbetet att bedöma och minska verksamhetens miljöpåverkan. 

EU-kommissionen kommer att genomföra åtgärderna framför allt med hjälp av instrumentet för tekniskt stöd (TSI) som är EU:s program för att ge EU-länderna skräddarsydd teknisk sakkunskap när de utformar och genomför reformer. I nuläget genomför exempelvis regionerna i Northern Sparsely Popolated Areas med de fyra nordliga svenska regionerna en studie i regi av OECD med finansiering från TSI-medel. Annan finansiering ska bland annat komma från programmet för ett digitalt Europa. Medlemsländerna kan delta i Compact i sin egen takt efter sina egna behov och förvaltningsstrategier. EU-kommissionen kommer att avlägga rapport om genomförandet av Compact enligt rapporteringskraven i instrumentet för tekniskt stöd.  

/Alexander Castwall 

Läs mer om förslaget här 

Läs mer om pelarna här

Läs mer om lanseringen av den pågående OECD-studien med stöd från EU:s TSI-medel här 

Bildkälla: EU-kommissionen

 

03 Nov 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information