Policydialog gällande ny OECD-studie i NSPA-regionerna

I slutet av januari arrangerades ett introduktionsmöte om den nya EU-stödda OECD-studien om nordliga glesbefolkade områdena i Sverige, Norge och Finland på Grand Hotell i Stockholm under Västerbotten på Grand-dagarna. Under eventet samlades regionala företrädare från Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i norra Sverige, Finland och Norge, för att tillsammans med nationella representanter samt representanter från EU-kommissionen och OECD diskutera utmaningar, samverkan och flernivåstyre i det europeiska Arktis samt förväntade effekter av den nya OECD-studien.

Den 25:e januari hölls ett panelsamtal i två delar om den nya OECD-studien över Northern Sparsely Populated Areas i norra Sverige, Finland och Norge som finansieras av EU-kommissionen. Regionala och nationella företrädare från NSPA, representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturformer, DG REFORM, och OECD samlades på Grand Hôtel i Stockholm under Västerbotten på Grand-dagarna i regi av North Sweden European Office. I panelerna som samlats medverkade företrädare från departement i Sverige, Finland och Norge, regionala företrädare från de tre länderna samt EU-kommissionen och OECD.

Stora möjligheter men genomgående brist på arbetskraft

Utgångspunkterna för paneldiskussionerna var “Vilka policyer och investeringar behövs för att klara kompetensförsörjningen och få ut det mesta av fördelarna med den gröna och digitala omställningen i NSPA, och “Hur man kan stärka flernivåstyret och de gränsöverskridande samarbete i NSPA för att maximera nyttjandet av nationella medel och EU-medel?”.

De svenska perspektiven på hur man kan stödja utvecklingen i Europas nordligaste regioner gavs av Mattias Moberg, Enhetschef vid landsbygds och infrastrukturdepartementet och Glenn Nordlund, ordförande i Region Västernorrland, samt Rickard Carstedt ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Västerbotten. Mikael Janson, direktör på North Sweden modererade diskussionen och summerade panelsamtalet med att regionens största problem låg i flaskhalsar i tillgången till kompetens och arbetskraft och offentlig kapacitet. Bättre lokalt anpassade stödmekanismer i samarbete mellan alla nivåer var genomgående tema för dagens diskussioner.

Glenn Nordlund hälsade välkommen till den första fysiska sammankomsten i OECD-projektet, att hållas i Sverige, och lyfte i sitt inlägg fram norra Sveriges störa möjligheter genom att ha tagit ledningen i den gröna omställningen, men också de stora utmaningar som finns, där alla måste samverka, över gränserna och mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå. Det som också är fokus för den nu aktuella OECD-studien.

Investeringar i inlandet för att stärka regionen i sin helhet

Regionrådet Rickard Carstedt beskrev de stora batterisatsningarna i Västerbotten som mycket positiva, men att regionen står inför stora utmaningar. Det saknas lokal kapacitet i både i den offentliga och privata sektorn för att kunna tillgodose investeringarna där bristen på kompetent arbetskraft togs upp som ett särskilt stort problem. Carstedt lyfter även fram att de stora investeringarna i batteriproduktion inte får slå ut små och medelstora företag i regionen. Dessa företag behöver stöd för att kunna ta del av de nya värdekedjorna som batteriinvesteringarna medför. En annan farhåga är att de stora investeringarna riskerar att förstärka problemen med utflyttning som inlandskommunerna länge har kämpat med. Därmed behövs det investeringar i inlandet för att stärka regionen i sin helhet.

Mattias Moberg poängterar att de norra regionerna ses som mycket viktig på den nationella nivån. En av regionens största problem är bristen på arbetskraft och kompetens, demografiska problem som ser ut att förvärras över tid. Moberg lyfte fram att det behövs plats-baserade styrmedel för att främja en hållbar utveckling i regionen. Arktis är också en prioriterad fråga, där kriget i Ukraina har medfört nya säkerhetspolitiska problem. Samarbete mellan de nordiska länderna är nödvändigt för att säkra området i framtiden.

I den sista diskussionen lyftes vikten av flernivåstyrning för de nordiska regionerna, där fortsatt samarbete och finansiering från EU är nödvändigt för att lösa framtidens utmaningar.

Regionen kan inte möta utmaningarna ensam

Sebastien Renaud, vice enhetschef för Governance and Public Administration vid DG REFORM beskrev att utmaningarna med avbefolkning och kompetensbrist i NSPA påminner om problem som finns i många landsbygdsregioner i Europa. Han påtalade däremot att NSPA-regionerna har många möjligheter att klara dessa utmaningar, inte minst regionens naturresurser och investeringar i grön energi och industri. Vidare menade Renaud att regionens kompetensbrist kan förbättras genom att bättre förmedla den unika kulturen och livsstilen i NSPA som kan vara attraktiv för medborgare i hela Europa. Till sist tryckte Renaud på att regionen inte kan klara dess utmaningar ensam utan kommer behöva fortsatt stöd både från nationellt håll och från EU.

Regionen behöver satsa på att bli mer attraktiv för kvinnor

Enrique Garcilazo, chef för OECD:s enhet för region- och landsbygdsfrågor, speglade EU-kommissionens syn genom att poängtera att NSPA regionen kan erbjuda en attraktiv levnadsmiljö och arbetstillfällen. Nya innovationer behövs för att främja produktivitetsnivån, ett lokalt eko-system och för att dra nytta av de stora investeringarna i regionen. Ett stort problem är även att kvinnors deltagande i regionen är låg och att regionen behöver satsa på att bli mer attraktiv för kvinnor, vilket Rickard Carstedt lyft fram.

Regionalt samarbete är bland det viktigaste för framtiden, där NSPA-nätverket kan utvidgas för ett bredare regionalt samarbete. Vidare poängterade Enrique att i en alltmer orolig omvärldssituation behöver regionen arbeta med sin anpassningsförmåga, för att möta de utmaningar som både pandemin och kriget i Ukraina har medfört.

Bakgrund till den nya OECD-studien

Syftet med studien som går under namnet Stöd till genomförandekapaciteten för hållbar grön utveckling i de nordliga glesbefolkade områdena i det europeiska Arktis (NSPA) är att stärka samverkan och strategier för norra Sveriges och övriga NSPA-regioner att genomföra den gröna och digitala omställningen i det europeiska Arktis.

Den nya studien är en process för att fördjupa de resultat och lärdomar som kom av den tidigare studien som regionerna i NSPA genomförde med OECD och lanserades 2017 med en rad förslag på insatser för att stärka regionernas utvecklingsförmåga. Bakgrunden till den nya studien grundar sig i att det i EU-kommissionen inrättats ett nytt Generaldirektorat ämnat för att stödja medlemsländer och regioner för att kunna bidra till EU:s gröna och digitala agenda. Genom North Sweden European Office inleddes en dialog med Generaldirektoratet DG Reform, regionerna i NSPA och OECD samt nationell nivå för att ge konkreta förslag på regional utvecklingskapacitet över hela NSPA. Det gav att North Sweden förde dialog med den svenska statsrådsberedningen som handhar ansökningar till EU-kommissionens verktyg så kallade Technical Support Instrument. TSI är monetärt stöd som avsätts inom DG Reform för att genomföra studier och etablerande av reformagendor.

Arbetet med studien under ledning av OECD kommer vara en viktig del i norra Sveriges synlighet och utfallet på EU-nivå, med avsikt för att stärka det egna utvecklingsarbetet och för att befästa sig som en central del i EU:s gröna och digitala agenda. Den kommer också att bidra till EU:s kommande utformning av olika stöd- och investeringsinstrument samt policys.

Läs mer om den nya OECD-studie här

Läs mer om bakgrunden och den förra OECD-studien här

Läs om lanseringen av den förra OECD-studien här

Läs mer om den förra OECD-studien här

/Andreas Lindström

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information