Första uppstartsmöte för den nya EU-stödda OECD-studien

Den 6 september samlades för första gången koordinatorsgruppen som kommer att hålla i den nya studie, utförd av OECD, som North Sweden initierat och fått finansiering från EU-kommissionen för. Studien är en fortsättning på den så kallade Territorial Review som OECD utförde för regionerna i nätverket Northern Sparsely Populated Areas. En studie som sedan den presenterades i Europeiska Regionkommittén 2017 har haft stor betydelse för EU:s engagemang för norra Sverige.

Den 6 september hölls ett inledande digitalt möte mellan OECD, EU-kommissionen och koordinatorerna för den nya OECD-studien. För svensk del är Mikael Janson, direktör på North Sweden, samordnande koordinator för de regionala kontaktpersonerna: Frida Bergman, Västernorrland, Vera Persson Holm, Jämtland Härjedalen, Per-Erik Andersson, Norrbotten samt för tillfället Jonas Lundström, Västerbotten.

Viktigt redskap för regionala utvecklingsstrategier över hela NSPA

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) består av 37 av världens mer utvecklade länder, såsom huvudparten av EU-länderna. Syftet är att analysera och bidra till hållbar ekonomisk och social utveckling utifrån att de kan samla jämförelsedata, statistik och analyser för olika länder och hur olika strategier bidrar till långsiktig samhällsutveckling och tillväxt. Mycket av nationell politik och inte minst hela EU:s policys och strategier bygger på OECD:s underlag. Utöver att utgå från de ingående länderna och även utföra motsvarande arbete i länder utanför OECD, gör OECD också studier och arbete ned på regional och lokal nivå.

Ett sådant exempel är den studie de gjorde över regionerna i Northern Sparsely Populated Areas-nätverket (NSPA) för att belysa utvecklingen och ge rekommendationer till varje region men framförallt NSPA som helhet för prioriteringar och satsningar som kan skapa utveckling för Europas nordliga glesbefolkade områden i det Europeiska Arktis. I det engagerades även nationell nivå i de tre länderna samt EU. Det i sin tur gav underlag för att från EU bland annat se vikten av satsningar på infrastruktur och bibehållna extra stöd för regional utveckling utifrån de särskilda behoven i mer avlägsna och glesbefolkade områden, utöver att i varje NSPA-region få en extern aktör som OECD att belysa utmaningar och potentialer att ha med sig i det egna regionala utvecklingsarbetet.

Bygga vidare på och fördjupa tidigare OECD-studie

Den nya studien är ett projekt eller snarare en process för att ta resultatet av den tidigare studien ytterligare ett steg vidare. North Sweden och NSPA har fortsatt att hålla dialogen med OECD och det har även gjorts ett antal andra projekt och satsningar tillsammans med OECD runtom i regionerna inom olika områden såsom kring samernas möjligheter till delaktighet i den regionala utvecklingen och att bygga hållbara samhällen i gruvregioner mer mera. Under 2021 fördjupades den dialogen och genom att det i EU-kommissionen inrättats ett nytt Generaldirektorat för stöd för reformer och utveckling i länder och regioner med olika utmaningar att kunna bidra till EU:s gröna och digitala agenda, DG Reform, startades en dialog mellan North Sweden European Office, OECD, DG Reform samt regionerna i NSPA och även nationell nivå om en ny studie i syfte att ge handgripliga förslag på strategier för att bygga regional utvecklingskapacitet över hela NSPA.

Det ledde fram till att North Sweden för de svenska regionerna förde dialog med den svenska Statsrådsberedningen som handhar ansökningar till EU-kommissionen avseende det så kallade Technical Support Instrument, TSI, som är de pengar som avsatts inom DG Reform för att ge stöd för sådana studier och etablerande av reformagendor. Oftast går det till stöd för nationella aktörer, men skapade stort intresse i att etablera en process i samverkan mellan regional, nationell och EU-nivå över gränserna genom OECD. North Sweden kunde genom det skriva fram en ansökan som också gick en likalydande till det finska Utrikesdepartementet från EU-kontoret för East & North Finland.

Nordnorge med även om bara EU-finansiering till svenska och finska regioner

DG Reform kan enbart finansiera sådana projekt i EU-länder, men från norsk sida fanns också ett stort intresse att bygga vidare på den tidigare gemensamma NSPA-studien och genom North Norway European Office förhandlade de norska regionerna direkt med OECD om att med egna medel gå in i projektet när det i början av året blev klart att den svenska och finska ansökan blivit gemensamt godkänd av EU-kommissionen, där ansvarig EU-kommissionär för regional utveckling och reformer, Elisa Ferreira, visat ett eget stort intresse för denna gränsöverskridande studie i det som räknas till EU:s arktiska områden och hon besökte under våren också Jämtland Härjedalen för att lansera partnerskapsöverenskommelsen mellan Sverige och EU för den nu inledda programperioden.

Framtagande av projektplan genom regionala koordinatorer med projektstart 1 september

Det har under våren varit ett omfattande arbete med att i samspel med OECD och DG Reform ta fram en projektplan mellan de fyra svenska regionerna, sju finska samt därtill två norska plus de tre länderna på nationell nivå. Formellt startade projektet den 1 september att pågå under två år och leds av direktörerna för North Sweden och East & North Finland samt en projektledare och ansvarig för regional utveckling och landsbygdsfrågor vid OECD och ett Team från DG Reform med Generaldirektören i spetsen. Till det kommer den norska delen är med på lika villkor med direktören för North Norway, även om de har ett direkt avtal med OECD och inte via DG Reform.

Till det finns en utpekad kontaktperson och koordinator för varje region att hålla i processen och att länka till och i sin tur aktivera olika regionala aktörer och företrädare under arbetets gång för att hämta in information och förmedla resultaten av arbetet. Det är givetvis inte koordinatorerna som ytterst skall göra allt jobb, men väl se till att det blir gjort och är därmed en viktig och central plattform för arbetet. Det var denna utökade gruppering av alla koordinatorer som den 6 september kopplade upp sig för ett första uppstartsmöte och bereda väg för den kommande mer utåtriktade lanseringen av den nya OECD-studien, ”NSPA OECD 2.0”.

Engagera många och spelas in i EU:s framtida stöd för regional utveckling

Arbetet under ledning av OECD kommer att vara en viktig process för många att vara delaktiga i och följa för att verkligen dra nytta av de möjligheter den ger och därtill att den kommer att vara en del, återigen, av hela EU:s framtagande av nästa programperiods fonder och program och regionala stödmekanismer och plattformar för utbyten. De förberedelserna har redan påbörjats i EU för att ta fram förslag någon gång 2024-2025 för förhandlingar och beslut inför uppstarten 2028. Precis när utrullningen av programperioden 2021-2027 är hanterad så börjar det om igen. Där kommer denna OECD-process att vara en viktig pusselbit för norra Sveriges möjligheter till synlighet och delaktighet i diskussionerna och utfallet på EU-nivå, med direkt betydelse för det egna utvecklingsarbetet och att överlag kunna bidra till EU:s gröna och digitala agenda.

Mer information om lanseringsmötet som är på förmiddagen den 4 oktober och även det digitalt kommer att komma och där och då kan arbetet sägas vara i full gång genom att de mer konkreta målsättningarna och tidplanen för processen kommer att kunna presenteras i en bredare krets vid det mötet.

/Mikael Janson   

Läs mer om bakgrunden och den förra OECD-studien i tidigare State of Play här.

Läs om lanseringen av den förra OECD-studien här.

Läs mer om den förra OECD-studien här

Läs om EU-kommissionären Elisa Ferreiras besök i regionen här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information