Utlysning för urbana projekt inom hållbar turism, kompetensförsörjning och grön stadsutveckling

I mars presenterade EU-kommissionen European Urban Initiative (EUI) – ett nytt initiativ inom EU:s sammanhållningspolitik som syftar till att främja städers innovationsförmåga. EUI riktar sig till både mindre och större städer och kommer att lansera ett flertal utlysningar där europeiska städer kan söka finansiering för olika innovationsprojekt. Nu är EUI:s andra ansökningsomgång öppen, där städer kan söka finansiering för projekt inom hållbar turism, kompetensförsörjning och grön stadsutveckling. Ansök senast 5 oktober.

I mitten av mars presenterades det nya initiativet European Urban Initiative (EUI) som syftar till att främja städers innovationsförmåga och förbättra kvaliteten på investeringar i städer runtom i EU. Det nya initiativet är en del av sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, och riktar sig till städer och urbana miljöer av alla storlekar. Det nya initiativet har en total finansiering på 450 miljoner euro under budgetperioden 2021–2027. 

EUI listar tre huvudsakliga syften: 

  1. Främja städers kapacitet genom att ge stöd till att utveckla policies, strategier och projekt för en hållbar urban utveckling.
  2. Öka innovationsförmågan och innovationsgraden i städer genom att pilotprojekt och idéer får genomföras och testas i verkligheten.
  3. Erbjuda städer en möjlighet till att ta del av och lära av varandras erfarenheter och kunskap gällande hållbar stadsutveckling och urban utveckling, exempelvis genom en gemensam kunskapsplattform och ett nätverk av kontaktpunkter.

Utlysning öppen med fokus på gröna städer, hållbar turism och kompetensförsörjning

Den 31 maj öppnade EUI:s andra ansökningsomgång, vilket innebär att städer i olika storlekar kan söka medfinansiering från EU för olika innovationsprojekt. Med en total budget på cirka 120 miljoner euro, kan varje projekt få upp till 5 miljoner euro av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra ett projekt under en period på max 3,5 år.  

Den andra utlysningen fokuserar på projekt inom tre huvudsakliga områden:  

  • Under temat “gröna städer” kan städer söka finansiering för att genomföra projekt inom grön infrastruktur och som handlar om utmaningar kopplat till biologisk mångfald, föroreningar, resurser och klimat, inklusive utveckling av synergier med andra politikområden. 
  • Ett annat område är “hållbar turism”, vilket innebär att städer kan söka finansiering för projekt som syftar till att stödja den gröna och digitala omställningen genom exempelvis cirkularitetsmodeller, klimatanpassning och hållbarhetssystem. 
  • Det tredje området berör kompetensförsörjning och syftar till att finansiera projekt som verkar för att tillvarata och attrahera talang samt kompetens i städer med demografiska utmaningar. Medlena kommer främst att gå till projekt i de regioner som EU-kommissionen listat som särskilt drabbade av omfattande utflyttning, minskning av befolkning i arbetsför ålder och med en låg andel universitetsutbildade. Norra Sverige omfattas dock inte av EU-kommissionens definition, trots regionernas utmaningar gällande kompetens- och arbetskraftsbrist kopplat till den gröna omställningen.

Läs mer om EUI:s andra utlysning och om hur du ansöker senast 5 oktober här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om utlysningen här.

Under de kommande veckorna kommer det även att anordnas informationsseminarier om utlysningarna. Läs mer om det på EUI:s hemsida här.

Läs mer om EU-kommissionens nya satsning för att tillvarata talanger i EU:s regioner här. 

/ Vilma Nuldén

07 Jun 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information