EU-kommissionens nya satsning för att tillvarata talanger i EU:s regioner

EU-kommissionen har presenterat ett meddelande "Att tillvarata talang i Europas regioner" där de föreslår åtgärder för att hantera bristen på arbetskraft och demografiska utmaningar runt om i Europas regioner. Meddelandet är en fortsättning på det arbete som EU-kommissionen påbörjade 2022 om kompetensflykt (Brain Drain), till vilket nätverket Northern Sparsely Populated Areas bidrog genom att ge en översikt över de största utmaningarna i norra Sverige, Norge och Finland kopplat till avfolkning och kompetensförsörjning.

EU-kommissionen ser bekymrat på den framtida demografiska utvecklingen och kompetensbristen i runt om i Europas regioner, utmaningar som de är rädda kan hämma EU:s motståndskraft och konkurrenskraft och riktar nu ökat fokus på dessa frågor, bland annat genom att utnämna år 2023 till det europeiska kompetensåret.

Det första initiativet inom ramen för det europeiska kompetensåret var ett meddelande från EU-kommissionen som presenterades den 17 januari om “Att tillvara talangen som finns i europeiska regioner”. Där föreslår EU-kommissionen en rad olika åtgärder för att utbilda, behålla och locka de människor med färdigheter och kompetenser som behövs för att hantera effekterna av den demografiska omställningen under vad de kallar en “Mekanism för talangsatsningar”.

Mekanismen för talangsatsningar

Mekanismen innehåller en rad olika verktyg som EU-kommissionen menar ska stötta regioner att hantera demografiska- och kompetensutmaningar såsom;

  • Ett nytt initiativ om smart anpassning av regioner till demografisk omställning,
  • Användning av sammanhållningsfonderna för att stimulera innovation för att behålla och locka talanger,
  • En särskild ansökningsomgång under 2023 inom instrumentet för tekniskt stöd (TSI) för reformer på nationell och regional nivå som krävs för att ta itu med minskningen av befolkningen i arbetsför ålder, bristen på kompetens och behoven på den lokala marknaden,
  • En ny ansökningsomgång för innovativa åtgärder inom Europeiska stadsinitiativet för att testa platsbaserade lösningar för att ta itu med utmaningarna med att utveckla, behålla och locka kvalificerad arbetskraft,
  • En särskild webbplats för ett stärkt erfarenhetsutbyte.

Svenska regioner klassas inte befinna sig i en “talangutvecklingsfälla” 

Meddelandet om att tillvara talang är dock främst inriktad på de regioner som uppvisar en accelererande minskning av befolkningen i arbetsför ålder och en låg andel universitetsutbildade, samt på regioner som upplever en betydande utflyttning av unga människor. I dokumentet har 82 regioner kartlagts som befinner sig eller riskerar att hamna i vad EU-kommission kallar en "talangutvecklingsfälla". Trots demografiska och brist på kompetensförsörjning i norra Sverige, bedöms inga svenska regioner befinna sig i en sådan fälla utifrån EU-kommissionens kriterier.

De röda områdena beskriver regioner med minskande befolkning i arbetsför ålder och eftersläpande nivå på högre utbildning. De gula områdena visar regioner med nettoutflyttning av personer i åldern 15-39 år

Inspel från de nordliga glesbefolkade regionerna i NSPA-nätverket

Meddelandet är en fortsättning på det kompetensflyktsinitiativ (Brain Drain) som EU-kommissionen påbörjade 2022 och kommer ligga till grund för EU:s fortsatta arbete med frågorna. Under EU-kommissionens samrådsperiod för initiativet svarade nätverket för de nordliga glesbefolkade regionerna i norra Sverige, Finland och Norge, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), för att belysa de utmaningar och behov som finns i de nordliga glesbefolkade regionerna kopplat till kompetensförsörjning och avfolkning. I sitt positionspapper välkomnar NSPA EU-kommissionens ambition att bidra till att hantera problemet med befolkningsminskning och bristen på kvalificerad arbetskraft men trycker också på att utmaningen inom kompetensbrist i NSPA-regionerna inte bara rör sig om kvalificerad arbetskraft, utan där finns ett enormt behov av all form av arbetskraft för att klara den gröna omställningen. I regioner som står inför enorma investeringar och tillväxt handlar det inte bara om att bara bevara och utbilda människor utan även om att attrahera tillräckligt med ny arbetskraft, betonar NSPA.

Kompetensbehoven i norra Sverige

Bara i norra Sverige förväntas exempelvis de gröna industrisatsningarna leda till över 100 000 nya arbetstillfällen inom de närmsta åren, samtidigt som det redan nu norra Sverige av brist på arbetskraft inom de flesta branscherna. Detta i kombination med en låg eller på vissa håll i regionen negativ befolkningstillväxt, samt en åldrande befolkning. Faktorer som tillsammans medför enorma utmaningar för lokal och regional nivå i norra Sverige där bristen på kompetens ofta ses som det största tillväxthindret. För att samhällsomvandlingen i norra Sverige ska lyckas, vilket är av intresse för hela EU, är det inte bara kvalificerad arbetskraft till de nya industrisatsningarna som kommer behövas utan all typ av arbetskraft till alla delar av samhället. För norra Sverige kommer det därmed inte räcka med stödinsatser för att bevara och utbilda människor, även om det också behövs, utan fokus måste också ligga på att attrahera fler.  

/Andreas Lindström

Läs mer om satsningen här

Läs talangrapporten här

Läs NSPA-nätverkets position här 

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information