EU-kommissionen lanserar riktlinjer för grön och hållbar energi

EU-kommissionen lanserade den 13 maj nya riktlinjer och rekommendationer för EU:s medlemsländer gällande grön och hållbar energi. Dessa nya riktlinjer ska säkerställa snabbare och enklare tillståndsprocesser samt en förbättrad utformning av auktioner. De nya riktlinjerna går inom REPowerEU-planen som lanserades 2022 efter Rysslands invasion av Ukraina med mål att minska EU:s beroende av rysk import av energi.

I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina februari 2022 lanserade EU en ny plan för Europa med syfte att säkerställa energitillförseln och därmed minska beroendet av rysk gas. Planen som lanserades i maj 2022, vid namn REPowerEU, har som mål att producera grön energi, diversifiera energileveranserna och spara energi. Nu presenterar EU-kommissionen nya rekommendationer och riktlinjer för medlemsländerna med syfte att påskynda utbyggnaden av grön och hållbar energi.  

De nya rekommendationerna och riktlinjerna som presenteras ska förenkla tillståndsprocesser och förbättra auktioner av förnybar energi. Rekommendationerna förväntas hjälpa EU att genomföra ramverk för förnybar energi som ska förbättra förutsättningarna för en snabb utbyggnad av det i medlemsländerna.  

Snabbare och enklare tillståndsprocesser 

I den nya uppdaterade rekommendationen lyfter EU-kommissionen fram sätt att förbättra planerings- och tillståndsprocesser för förnybar energi och sammankopplade infrastrukturprojekt. I rekommendationen lyfts digitalisering, arbetskraft och kompetens samt hur medlemsländer bäst hanterar valet av etableringsplatser och nätverksanslutningar.  

EU-kommissionen har även antagit vägledningsdokument som ska utse så kallade ”accelerationsområden” som är kopplat till direktivet om förnybar energi. I accelerationsområdena ska miljömässiga konsekvenser vara låga, vilket ska möjliggöra snabbspår i tillståndsprocesserna för utbyggnaden av specifik teknik. För att lyckas med etablerandet av förnybara accelerationsområden menar EU-kommissionen att tillgången till digitala verktyg och data är kritiskt för att planera etableringsområden och bedöma potentiell miljöpåverkan. EU-kommissionen noterar även vikten av ett lämpligt deltagande av berörda parter och offentliga samråd för att förenkla ett framgångsrikt fastställande av accelerationsområden.  

Förbättrad utformning av stöd för förnybar energi genom auktioner 

EU-kommissionen förklarar att auktioner har en stor roll i utbyggandet av förnybar energi, då det kan stötta en stadig och hållbar tillväxt av EU:s ekonomi. EU-kommissionen lanserar därav rekommendationer och vägledning för att säkerställa att dessa förfaranden blir mer harmoniserade och effektiva i linje med akten om nettonollindustri. Dessa rekommendationer förväntas hjälpa medlemsländerna att utforma auktioner som tar hänsyn till mål om kvalitet, bidrag till resiliens och miljömässig hållbarhet. Rekommendationerna förväntas bidra till utvecklingen av Europas ekosystem för tillverkning av nettonollteknik samt säkerställa att projekten blir färdigställda i tid. Det syftar i sin tur till att säkerställa att EU omställer till ren energi och en stark industriell bas.  

Utöver det ovannämnda har även EU-kommissionen uppdaterat EU:s plattform för utvecklingen av förnybara energikällor. Plattformen är ett onlinesystem där medlemsländerna kan offentliggöra sina auktionsplaner, vilket EU-kommissionen menar ska bidra till ökad synlighet och förutsägbarhet för investerare i värdekedjan för förnybar energi. Informationen som ska delas på plattformen ska vara tidpunkt och frekvens för auktionerna, auktionernas kapacitet, planerad budget och stödberättigande teknik. Målet med plattformen är i stora drag att ge företag en samlad plats för alla auktioner för förnybar energi som planeras i alla EU:s medlemsländer.  

Bakgrund 

Efter att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina februari 2022 har den europeiska energimarknaden påverkats kraftigt. Därav lanserade EU-kommissionen REPowerEU-planen som svar på de stora utmaningarna EU stod inför med syfte att fasa ut import at ryska fossila bränslen.  

Den förnybara energin är också en väsentlig del av EU:s plan att uppnå klimatneutralitet innan 2050. Förnybar energi är av stor vikt för den europeiska gröna given och REPowerEU-planen. Påskyndandet av förnybar energi förväntas underlättas av flera olika verktyg som EU har skapat, bland annat den reviderade förordningen om transeuropeiska energinät (TEN-E) som ska underlätta gränsöverskridande samarbete för projekt med fokus på ren energi och havsbaserat elnät.  

EU arbetar mot en omställning till en ekonomi med nettonollutsläpp där EU kommer vara beroende av en stark inhemsk utveckling och tillverkning av rena tekniker. EU har därför lanserat en industriplan i den gröna given, rättsakten om nettonollindustri samt akten om kritiska råvaror. Gällande förnybara energikällor har initiativ som europeiska handlingsplanen för vindkraft och europeiska solenergistadgan tagits för att säkerställa europeiska industriers konkurrenskraft. Allt detta går hand i hand med REPowerEU-planen. 

/Ellen Nilsson 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här

Läs mer om akten om nettonollindustri här 

Läs mer om REPowerEU-planen här

Läs mer om akten om kritiska råvaror här

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information