Arktiskt frukostmöte

2016-10-19

Den 19 oktober anordnade nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, ett frukostmöte i Europaparlamentet om EU:s arktiska policy och den resolution som parlamentet arbetar med att ta fram. NSPA presenterade vid mötet den position om Arktis som styrgruppen för nätverket antog vid sitt möte i Bryssel den 29 september. Direkt efter mötet i Europaparlamentet medverkade NSPA-kontoren också på ett möte med EU-kommissionen om det årliga Arktiska Forum som skall inrättas i EU.

Frukostmöte om Arktis i Europaparlamentet

Värd för frukostmötet i Europaparlamentet var Jens Nilsson, ledamot i det Regionala utskottet och det utskottets rapportör för den arktiska resolutionen, och med på mötet fanns Europaparlamentariker och deras företrädare från olika utskott som har ansvar för att bereda resolutionen. Huvudutskotten är Utrikesutskottet och Miljöutskottet och företrädare från de ansvariga rapportörerna fanns med tillsammans med även företrädare från norska Stortinget som var på besök för att träffa parlamentariker om det utkast till resolution som presenterats dagarna före.

Frukostmöte

Mikael Janson, North Sweden, och övriga från NSPA-kontoren i Bryssel i dialog med Jens Nilsson med flera från Europaparlamentet om den Arktiska resolution som är under utarbetande.
 

Kari Aalto från East and North Finland EU Office presenterade NSPA och därefter redogjorde Mikael Janson från North Sweden European Office för den position som NSPA:s styrgrupp antagit om den av EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst, EEAS, i april presenterade integrerade EU-policyn för Arktis inklusive några ord om den OECD-studie som de 14 regionerna i NSPA är i slutfasen av. Kiira Keski-Nirva från North Norway European Office berättade avslutningsvis om den nu påbörjade processen för att skapa ett Arktisk Forum i EU.

I den efterföljande diskussionen fanns en bred samsyn om NSPA:s budskap och vikten av att ha regionerna med i implementeringen av policyn. I huvudsak finns ett stöd för den Arktiska policyn som den är presenterad av EU-kommissionen och EEAS med i juni stöd av också Ministerrådet, med dock en del ytterligare krav från parlamentets sida och några nya punkter som var föremål för diskussion vid mötet. Fram till början av november kan tillägg och förändringsförslag läggas in på utkastet till resolution och ansvariga företrädare sade sig gärna ta emot sådana de kommande veckorna. 

Position från NSPA med tydligt regionalt utvecklingsfokus

I samband med att styrgruppen för NSPA möttes i Bryssel den 29 september för diskussion om den pågående OECD-studien men också möten med företrädare från EU om Arktis, togs det fram en position med NSPA:s synpunkter på EU-policyn. Under frukostmötet i Europaparlamentet delgavs huvudpunkterna i den positionen.

Från NSPA lyfts att klimatutmaningen och internationell samverkan är viktiga delar för insatser i Arktis, även om klimatpåverkan handlar mer om insatser på annat håll än att det har sitt ursprung i de Arktiska regionerna. Tvärtom ligger regionerna i NSPA i framkant inom klimatarbetet. Likaså lyfts vikten av fortsatt forskning om och i Arktis och vikten av att lyfta in de ledande forskningscentra som finns i regionen i det även på EU-nivå.

Huvudpunkten för NSPA är dock det som är det egentligen nya i den nya EU-policyn om Arktis och som NSPA arbetat för gentemot EU-kommissionen och EEAS under framtagandet av policyn; Det tydliga fokus som nu finns på hållbar regional utveckling i den Arktiska regionen med utgångspunkt i det Europeiska Arktis, till vilket norra Sverige räknas, och EU:s stöd för det genom de instrument som finns, såsom regionalfonden, Interregprogrammen och infrastrukturfinansiering via Connecting Europe Facility, CEF, med mera. Det är också en möjlig väg för att på lokal och regional nivå kunna arbeta tillsammans över gränserna för att vidmakthålla fred och stabilitet till gagn för hela Europa i en annars orolig värld. Det behövs dock fortsatt stöd från EU för att hantera de utmaningar som finns om EU skall vara en trovärdig Arktisk aktör.

Arbete för att etablera ett Arktiskt Forum i EU

Direkt efter mötet på Europaparlamentet kunde delegationen från EU-kontoren för NSPA i Bryssel ansluta till det möte som EU-kommissionen kallat till om det pågående arbetet med att etablera ett årligt Arktiskt Forum i EU. Vägen dit går via ett så kallat ”stakeholder forum” där gemensamma prioriteringar för den Arktiska regionen med fokus på EU:s arktiska områden med stöd av EU:s olika fonder och program skall mejslas fram, som ett underlag för det som de årliga forumen från 2018 i sin tur skall diskutera och följa upp för ökad samlad nytta med EU:s satsningar i regionen. 

Frukost

Bollen med ett Arktisk Forum kopplat till EU:s finansiering har rullats till regionerna och länderna och Janne Hirvonen från finska UD bjuder vid mötet på EU-kommissionen till högnivåmöte i Finland i juni.

Det är en del av den nya arktiska policyn att göra detta och för att leda den processen har EU-kommissionen tillsammans med EEAS etablerat en samverkansgrupp bestående av de nationella representationerna för Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland samt de regionala kontoren för NSPA-regionerna och samiska företrädare. Avsikten är att i juni 2017 arrangera ett högnivåmöte i Finland och till slutet av 2017 kunna leverera en samlad rapport kring gemensamma investeringsprioriteringar för inblandade länder och regioner. I det ingår också att se över hur EU:s fonder och program inklusive regionalfonden kan bättre samordnas och styras mot att stödja de prioriteringarna och därmed långsiktig hållbar regional utveckling.

North Sweden tillsammans med övriga NSPA kunde presentera ett koncept för regionernas gemensamma arbete baserat på såväl processen kring OECD-studien de 14 regionerna i NSPA är i slutfasen av, som vad den studien landar i, för att ta fram de gemensamma regionala prioriteringarna för NSPA. Förslaget fick stöd av mötets deltagare som även inbegrep företrädare från Nordiska Ministerrådet. Det arbetet kommer nu att förankras och påbörjas i hemmaregionerna och är en del av också det samlade arbetet för att från EU:s nordligaste regioner överlag bidra till inriktningen och omfattningen av EU:s framtida regionalstöd.

/Mikael Janson

Läs om EU:s Arktiska Policy

Läs NSPA:s position om Arktis

Läs om NSPA styrgruppsmötet i Bryssel om Arktis och OECD-studien

Läs North Swedens rapport om EU, regionen och Arktis

Nyheter på området

 • Arctic Futures Symposium

  2018-12-05

  Den 28 november gick årets Arctic Futures Symposium av stapeln i Bryssel på temat en blick mot framtiden. Symposiet arrangeras av International Polar Foundation.

 • EU:s yttersta regioner erhåller stöd för ett starkare gemensamt EU-partnerskap

  2018-12-05

  2017 presenterade EU-kommissionen en strategi för att stärka partnerskapet mellan EU:s medlemsländer och EU:s yttre geografiska belägna regioner så kallade yttersta randområdena. Den 23 november i samband med den årliga konferensen om de yttersta regionerna lyfte EU-kommissionen fram att man hållit löftet om att hjälpa de yttersta randområdena att inkluderas i en globaliserad värld trots deras geografiska utmaningar. EU-kommissionens åtgärd är att uppmärksamma deras särskilda behov i den kommande långtidsbudgeten 2021-2027.

 • State of Play

  2018-11-21

  EU-kommissionen har lagt sina förslag för långtidsbudgeten med tillhörande regleringar för bland annat regionalpolitiken med sina olika fonder och program ”post-2020”.

 • "EU in My Region"

  2018-11-15

  Den 14/11 anordnades en nationell dialogkonferens i Stockholm om EU:s regionalpolitik inom ramen för satsningen EU in My Region. Syftet var att lyfta fram EU:s regionalpolitik.

 • North Sweden medverkade på seminarium med Nordiska Ministerrådet i Bryssel

  2018-10-23

  Den 11 oktober under European Week of Regions and Cities i Bryssel, anordnade Nordiska Ministerrådet en diskussion om deras stora rapport ”State of the Nordic Region” som tagits fram av Nordiska Ministerrådets forskningsorgan Nordregio. North Sweden medverkade som kommentator för att ge ett regionalt inomnordiskt perspektiv på nyttan med en sådan studie i också ett europeiskt sammanhang tillsamman med EUSALP, som är den makroregionala strategi som är för alpregionen, för att från deras sida ge ett utomnordiskt makroregionalt exempel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS