Norra Sverige kraftsamlar inför framtida transportförhandlingar

2017-03-29

Norra Sverige kraftsamlar inför förestående förhandlingar om EU:s långtidsbudget (MFF) för nästkommande programperiod. Ett antal positionspapper har antagits för att tillvarata Norrbottens och Västerbottens intressen vid utformning och utveckling av transportinfrastrukturen i EU.

Bakgrund TEN-T och CEF

Den nya TEN-T förordningen trädde ikraft 2014. Den utgör den hittills mest genomgripande översyn av infrastrukturpolitiken sedan början av 1980-talet. Den nya politiken innebär en omfattande modernisering och uppgradering av infrastrukturen, avlägsnande av flaskhalsar och förenkling av transporter vid gränsövergångar. Lapptäcket av vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler i Europa omvandlas till ett enhetligt transportnät. För att nå EU:s ambitiösa mål gällande ett komplext infrastrukturnätverk, tredubblade EU anslagen till utbyggnaden av transportinfrastrukturer under perioden 2014-2020. Genom den nya infrastrukturpolitiken skapades ett stomnät (Core Network) med nio stomnätskorridorer och delsträckor som binder ihop stora delar av EU. Stomnätet ska stå klart 2030 och finansieringen kommer fokuseras till dessa delar där europeiska mervärdet är störst. Stomnätet kompletteras med ett omfattande nät, det övergripande nätet, som ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. 

test69

Nuläge inför förhandlingar om långtidsbudgeten (MFF)
 

Under 2018 ser EU-kommissionen över halvtidsgenomförande av CEF. CEF är finansieringsmekanismen för genomförande av TEN-T. EU-kommissionen öppnade ett samråd i november 2016 i syfte att få in synpunkter om programmets relevans, effektivitet och europeiskt mervärde mm. Resultaten av inlämnade synpunkter tillsammans med konsekvensanalyser utgör underlag för EU-kommissionens arbete vid revidering av CEF-förordningen för kommande programperiod. Förslaget om CEF2 kommer vara del i paketet om långtidsbudgeten (MFF) och presenteras 2019 (indikativt).

Norra Sverige kraftsamlar på olika fronter för att säkerställa att våra intressen tillvaratas i kommande förhandlingar. Ett antal positionspapper har antagits.

Positionspapper inom Europaforum Norra Sverige etablerar konceptet Arktiska triangeln

På Europaforum Norra Sverige (EFNS) 2017 22-23 februari i Skellefteå antogs ett positionspapper med politisk viljeyttring kopplat till utformningen av EU:s transportinfrastruktur i nästa CEF-förordning post2020, med anledning av samrådet om halvtidsutvärdering av CEF. Positionsdokumentet är ett gemensamt politiskt ställningstagande för de fyra nordligaste länen och används för att påverka politiska processer i EU-politiken. 

För Europaforum Norra Sverige är det viktigt att påverka de kartbilder som är förutsättning för att ta del av fondens medel. Europaforum Norra Sverige framför i positionspappret vikten av att TEN-T:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet (Scan-Med) förlängs längst Norrlandskusten och vidare över Malmbanan till norska gränsen och österut över Haparandabanan till finska gränsen. EFNS vill därför etablera konceptet ”The Arctic Triangle” som en förlängning av transportkorridoren Scan-Med och jämställa ”The Arctic Triangle” med andra prioriterade satsningar. 

Europaforum Norra Sveriges position bygger på tidigare antagna positioner samt samtal och dialog med EU-kommissionen om utformande av transportinfrastrukturen i EU och i norra Sverige. Den antagna positionen kommer att kommuniceras och drivas mot regering, departement, EU-parlamentariker, EU-kommissionen och övriga berörda instanser på EU-nivå. 

Europaforum Norra Sveriges position i korthet

 • EFNS anser att EU:s transportpolitik, CEF som finansieringsinstrument och de transportsystem som definieras i nätverket TEN-T och Core Corridor Scandinavian-Mediterranean (Scan-Med) är viktiga verktyg och relevanta faktorer såväl för utvecklingen av EU:s transportsystem som för nationell och regional utveckling i sin helhet.
 • EFNS anser att ScanMed förlängs så att den bättre inkluderar transportsystemen i norra delarna av Sverige, Norge och, genom en förlängning av korridoren North Sea Baltic, även norra Finland. Dessa förändringar bör implementera i nästa revidering av CEF:s reglemente, som ska gälla från 2020.
 • EFNS vill, med en förlängning av Scan-Med, etablera begreppet “The Arctic Triangle” som en prioritering vid sidan av övriga prioriteringar såsom Fehmarn Belt Fixed Link och Brenner Base Tunnel. Förlängningen av Scan-Med ansluter till TEN-T nätverket och binder samman de norra delarna av Sverige, Finland och Norge via Malmbanan till Narvik och North Sea Baltic till norra Finland.  
 •  EFNS anser att konceptet Arctic Triangle skulle befästa EU:s engagemang och roll som en viktig aktör i utvecklingen av den arktiska regionen. Förlängningen av Scan-Med-korridoren till norra Sverige och Norge samt North Sea Baltic-korridoren i norra Finland, är också viktiga för att stärka sammanhållning och tillväxt i regionen samt stärka relevansen av EU på lokal och regional nivå.
 • EFNS konstaterar att det finns samsyn bland flera viktiga aktörer, såsom norska och finska regeringarna, DG Move och ScanMed-koordinatorn Pat Cox, om att en förlängning av ScanMed-korridoren bör övervägas.
 • EFNS emotser ett positivt klargörande från nationell nivå i Sverige gällande förlängningen av Scan-Med korridoren. 


Yttrande från svenska, finska och norska regionkontor i Bryssel 

I Bryssel har svenska, finska och norska regionkontor som berörs av den Botniska korridoren tagit fram ett gemensamt yttrande som svar på samrådet om halvtidsgenomförande av CEF. I positionen framförs argument för en förlängning av stomnätskorridoren Skandinavien-Mediterranean i Sverige och North Sea-Baltic i Finland. North Sweden European Office synpunkter i yttrandet bygger på tidigare antagna positionen i Europaforum Norra Sverige vid halvtidsutvärdering av vitboken "Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" (2015). I den positionen framförde Europaforum argument för att inkludera stomnätsdelarna i Norra Sverige i befintliga strukturer och organisering av stomnätskorridorerna och mer specifikt Scandinavian-Mediterranean korridoren. North Sweden European Office har samordnat arbetet med framtagande av detta gemensamma yttrande bland regionkontoren i Bryssel.

Läs mer om:

EFNS position om halvtidsutvärdering av CEF (23/2/2017)

Gemensamt yttrande från svenska, finska och norska regionkontor i Bryssel om halvtidsutvärdering av CEF (27/2/2017)

Högnivåmöte - Företrädare för Norrbotten och Västerbotten träffar Pat Cox i Köpenhamn (Juli 2015)

Högnivåmöte - Pat Cox besöker Luleå och Kiruna (Maj-juni 2016)

EFNS position om vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem" (29/4/2015)

 /Mona Mansour

Nyheter på området

 • Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

  2019-03-19

  EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF

  2019-03-15

  EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

 • EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

  2019-03-11

  Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre.

 • Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

  2019-03-07

  EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

 • Informationsdag om CEF-utlysningen 2019

  2019-02-11

  Den 17 januari och 7 februari hölls två informationsdagar om årets utlysning för Connecting Europe Facility Transport, där bland annat prioriterade projekt och ansökningskriterier presenterades.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS