Tillväxtverket lanserar

Programkontoret inbjuder till ansökningsomgång 2013:2 inom det regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Övre Norrland.

Ansökan ska ske till specifik åtgärd/delområde inom Insatsområde 2, som omfattar tillgänglighet, för närvarande finns cirka 38 miljoner kronor tillgängliga i programmet.

Behöriga att söka är: Projektägare i pågående projekt inom insatsområdet, för påbyggnad i form av ny/nya aktiviteter i det pågående projektet (så kallad uppgradering) och nya sökanden med utvecklingsbehov i enlighet med insatsområdets mål.

Utöver ansökans tillhörighet i insatsområdet, samt legala aspekter, är fäljande viktigt för att en ansökan ska beviljas:

  • att projektet kan genomföras innan 2014 års utgång
  • att eventuella tillstånd är klara när ansökan skickas in, exempelvis miljöprövningstillstånd
  • att ansökan är förankrad hos regionalt tillväxtansvarig (Region Västerbotten och/eller Länsstyrelsen i Norrbotten)
  • att eventuell medfinansiering från regionalt tillväxtansvarig är Programkontoret tillhanda, i form av medfinansieringsintyg, senast torsdagen den 12 september
  • att eventuell övrig offentlig medfinansiering är ordnad (medfinansieringsintyg) när ansökan skickas in.

 

Sista ansökningsdag är 24 augusti 2013 klockan 16.00.

Kontakta tillväxtverkets programkontor i Luleå för mer information

Läs mer och ansök

/ Eric Lundvall

29 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information